ResNet för nationella punktprevalensmätningar (100-stamsstudier)

Lyssna

ResNet var ett internetbaserat stödverktyg för registrering av laboratoriernas kvantitativa mätresultat (zoner och MIC-värden från "100-stamsstudier" och sentinelövervakning) och användes mellan 1994 och 2014.

Verktyget samlade resultat i form av resistensfrekvenser och fördelningar av mätdata.

Programmet använde en Sverigekarta för geografisk presentation av resistensfrekvenser. "100-stamsstudierna" innebar att landets samtliga mikrobiologiska laboratorier årligen samlade mätdata för minst 100 konsekutiva patientisolat av definierade bakterier och vanligen testade antibiotika.

För att öka användarvänligheten på lokal nivå kunde varje laboratorium/landsting även få sina resultat summerade i tabellform med möjlighet till koppling till lokala hemsidor.

  • Av bakteriearter relaterade till luftvägsinfektioner har Streptococcus pneumoniae (pneumokocker) varit en del av programmet varje år sedan 1994. Haemophilus influenzae har också ingått sedan 1994 men med undantag för enstaka år. Mätningar av Streptococcus pyogenes (grupp A streptokocker) har gjorts 1994–2003 och därefter vid enstaka tillfällen.
  • Escherichia coli från urinodlingar och Staphylococcus aureus från sårodlingar har undersökts varje år sedan 2002, och Klebsiella pneumoniae, huvudsakligen från urinodlingar, har ingått sedan 2005.
  • Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium och Enterobacter species är exempel på bakteriearter som testats mer oregelbundet.

"100-stamsstudiernas" utformning har inneburit att resistensövervakningen fått en geografisk täckning som omfattar hela Sverige. Underlaget för mätningarna (oftast mer än 3000 mätdata per art och antibiotikum per år) är större än i de flesta internationella studier. Eftersom rådata är öppet tillgängliga för betraktaren erbjuder systemet omedelbar kvalitetssäkring av resultaten av övervakningen.

En sammanfattning av varje års resultat på nationell nivå presenteras i årsrapporten Swedres, och kan också hittas under Antibiotika och antibiotikaresistens.

Data från ResNet finns i Folkhälsodata (fohm-app.folkhalsomyndigheten.se)

Från 2015 och framåt används resistensdata från Svebar baserat på SIR-kategorisering årsvis: Svebar – Svensk bevakning av antibiotikaresistens.