Samverkansgrupp för Stramaarbete

Lyssna

Gruppen arbetar mot antibiotikaresistens och för tillgång till effektiva antibiotika och består av representanter från Strama och andra externa aktörer.

Säkerställer intressentperspektivet

Erfarenheter visar att en nära dialog mellan nationella och lokala aktörer i antibiotikafrågan leder till ett effektivare och mer framgångsrikt arbete.

Samverkansgruppens uppdrag är att säkerställa och förmedla intressentperspektivet till Folkhälsomyndigheten. Den ska även främja den lokala förankringen av myndighetens arbete.

När det gäller frågor om fortsatt tillgång till effektiva antibiotika och antibiotikaresistens bidrar gruppen med att:

  • identifiera kunskapsluckor, problem och frågeställningar som berör rationell antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens, vårdrelaterade infektioner och vårdhygien.
  • bedöma behovet av specifika utredningar och åtgärder inom antibiotikaområdet på Folkhälsomyndigheten.
  • ge råd och stödja dialogen med lokala genomförare i de projekt som har direkt eller indirekt koppling till kommuner, landsting och regioner.

Gruppens sammansättning

  • Nationell Arbetsgrupp Strama: tre representanter, varav en är dess ordförande
  • Stramanätverket: två representanter varav en är ordförande i nätverket
  • Svensk förening för allmänmedicin: två representanter

I gruppen ingår vidare en representant från vardera Svensk förening för vårdhygien, Svenska Hygienläkarföreningen, Tandvårdsstrama, Föreningen för klinisk mikrobiologi, Infektionsläkarföreningen, Smittskyddsläkarföreningen samt ordförande i referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF).

Folkhälsomyndigheten representeras av enheterna för antibiotika och vårdhygien, övervakning och samordning samt laborativ bakterieövervakning.

Möten

Gruppen sammanträder tre gånger per år.

Publikation