Mötesprotokoll 14 maj 2024

Lyssna

Minnesanteckningar Samverkansgrupp för Stramaarbete 14 maj 2024.

Närvarande

Folkhälsomyndigheten, Svensk förening för allmänmedicin, NAG Strama, Stramanätverket, Svenska Infektionsläkarföreningen, Föreningen för klinisk mikrobiologi och Tandvårdsstrama.

Förhinder

Smittskyddsläkarföreningen, Referensgruppen för antibiotikafrågor RAF, Svensk Förening för Vårdhygien.

Uppföljning föregående möte

Epidimiologin för invasiva streptokocker

Fortsatt veckovisa redovisningar av utvecklingen och fortsatt dialog om detta efter förra mötet. Gemensam kommunikation kring handläggning av faryngotonsillit med Strama och Läkemedelsverket och Strama som publicerades 1 mars. En sjunkande trend sedan vecka 7 men fortsatt på en hög nivå. Även många andra länder som har höga nivåer efter pandemin. Ämnet diskuteras även parallellt på smittskyddsläkarnas vårmöte där man sammanfattar den senaste säsongen.

Invasiva grupp-A streptokocker (iGAS) veckorapporter

Sammanställning bordet runt

Ulrika Snygg Martin, SILF

 • SVIM (Svenskt vårmöte för infektion och mikrobiologi) går av stapeln 21–24 maj i Linköping. Förberedelser i full gång.

 • SILF ser positivt på att SLS har ett tydligt fokus på kloka kliniska val. SILF har under våren påbörjat en dialog med NPO infektion om hur det arbetet bäst kan bedrivas för att identifera så kallad lågvärdesvård.

 • Infektionsregistret (delregister för meningit, endokardit, pneumoni, sepsis) har fått förändrade ekonomiska förutsättningar. Finns en långsiktig ambition att utveckla system för automatisk informationsförsörjning från journalsystemen men tillsvidare har pneumoniregistret och sepsisregistret stängt för nya inmatningar. Registrering för akut bakteriell meningit och endokardit fortsätter som tidigare.

 • ST-utbildning Infektion: Förändrad organisation av akutsjukvården medför ändrade förutsättningar för hur kompetens för initialt omhändertagande av akuta livshotande infektioner (C3 målet) skall uppnås. SILF samarbetar med SWESEM (Svensk förening för akutmedicin) för att hitta förutsättningar för detta.

 • Vårdprogram för samhällsförvärvad pneumoni ute på remiss.

 • Revison av vårdprogram för bakteriella CNS-infektioner pågår.

 • Uppdatering av vårdprogram endokardit påbörjas hösten 2024.

 • Uppdatering av vårdprogram för urinvägsinfektioner påbörjas 2024/2025.

 • Diskussion om att bilda en ny vårdprogramgrupp för gastrointestinala infektioner (inkluderande clostridium dificille) pågår.

Anna-Lena Fasten, Ola Nordqvist Stramanätverket

De flesta regionerna har kommit igång igen efter pandemin och den risk för nedskärningar som sågs för ett år sedan verkar ha lagt sig.

Stramanätverket har årsmöte 15 maj och ett nytt AU kommer då att väljas.

Lyfter att en ny indikator i PrimärvårdsKvalitet visar att 25-30 procent förskrivning är utan diagnos.Men regionala erfarenheter visar också att om man börjar arbeta med indikatorerna så sänks andelen och förskrivningen. Antibiotika är en för viktig behandling för att inte sätta en diagnos.

Många vårdcentraler är i dag intresserade av sina data och man vill väl men det finns brister i kvalitén på diagnossättningenDet är ett stöd att rekommenderade diagnoser nu står med i regnbågshäftet och i appen.

Anna Åkerlund, FKM (Föreningen för klinisk mikrobiologi)

Inget att rapportra

Anna Moberg och Katarina Hedin, SFAM

Information om ett kommande webinarium om behandlingstiden längd vid pneumoni.

Samtal om inflöde av antibiotika och Tullverkets möjligheter att göra något åt det.

Diskussion: Bekymmersamt att individer köper antibiotika utomlands som de tar med hem till Sverige. Minskande möjlgheter att köpa antibiotika utan recept inom EU men kvarstår i många andra länder. Läkemedelsverket anger att ”Som privatperson får du ta med dig mediciner när du reser in i Sverige om de är till dig, eller ditt medföljande djur, och du eller djuret behöver dem av medicinska skäl.”

”Från land inom EES får du ta med ett års förbrukning. Från land utanför EES får du ta med tre månaders förbrukning.”

Då tillgången till vård och behandling är god i Sverige så borde man kunna ta upp en diskussion med Läkemedelsverket och man skulle kunna reducera den mängd som får tas in i Sverige till att gälla kortare behandlingar.

Annika Hahlin och Charlotta, Nationell arbetsgrupp Strama

NAG Strama konstaterar att det nu är lugnare vad gäller bristsituationer för antibiotika. Fortsatt knepigt läge för tillgång till amoxicillin-tabletter. Förhoppningsvis finns snart tabletter på 750 mg åter tillgängliga. NAG Strama vill slå ett slag för Stramas app, som ständigt utvecklas med nya rekommendationer och ny information. Inom ramen för Antibiotikasmart Sverige lanseras till Stramadagen kriterier för Antibiotikasmarta sjukhus samt också NAG Stramas uppdaterade indikatorer för rationell antibiotikabehandling på sjukhus. Primärvårdskvalitet är ett kraftfullt verktyg för återkoppling av antibiotikaförskrivning i primärvården. Vidårsskiftet lanserades en indikator om antibiotika utan någon vanlig infektionsdiagnos. Tyvärr vanligt att sådan diagnos saknas och för Stockholms del handlar det om 29 procent av antibiotikarecepten från vårdcentralerna.

Den nya PVQ indikatorn – antibiotika vid bensår, är klar att använda. De digitala indikatorerna är fortfarande inte färdigprogrammerade av Medrave. NAG Strama bevakar fortsatt utvecklingen av intravenösa antibiotika i hemmet. Region Skåne börjar få grunden för en regional riktlinje på plats, som förhoppningsvis kan bli ett föregångsexempel vad gäller preparatval i resten av landet.

Kommentar: Fohm har påbörjat ett arbete med att uppdatera underlaget för att säkerställa tillgång till antibiotika för beredskapsändamål.

Margareta Hultin, Tandvårdsstrama

Bristsituation antibiotika

Tandvårdsstrama har arbetat med förtydligande om hur tandläkare skall agera i situationer med restnoterade antibiotika. Information finns nu på Strama.se respektive Janus info. Artikel i tandläkartidningen ”Restnoterade antibiotika, Varför, vad görs och hur ska tandläkare agera?” Återkommande månadsvisa möten tillsammans med Tandvårdsstrama - Stockholm/Annika Hahlin.

NAG Antibiotika i tandvården/uppdatering av Nationella rekommendationer Antibiotikaprofylax

 • Flera ledamöter i tandvårdsstrama är också delaktiga i NAG antibiotikaanvändning i tandvården med uppdateringen av rekommendationer för antibiotikaprofylax i tandvården.
 • Arbetet är administrativt tungrott men håller på att hitta framkomlig väg.
 • Nu finns det ett konsensusmöte för endokarditprofylax i tandvården inplanerat för NAG att träffa av NPO utsedd konsensuspanel (infektionsläkare/kardiolog/pedontist).
 • Arbetet i NAG har också fokuserat på immunosupprimerade och multisjuka patienter där NAG fått god hjälp av infektionsläkarkompetens. Avsikten är att ta fram en riskbedömnings ”algoritm” som stöd för allmäntandläkaren.
 • Förslag på skrivmall har också tagits fram av NAG utifrån existerande kliniska kunskapsstöd ”mallar” (de existerande har tyvärr inte passat för ändamålet-antibiotikaprofylax då befintliga mallar utgår från sjukdomsgrupper/diagnoser och vårdflöden).
 • För närvarande väntar NAG på redaktionell hjälp med skrivmall.

Andreas Winroth och Linda Hallberg, SVHF

(Inskickat, inte närvarande vid mötet)

Övervakning är en core component från nationell nivå ned på regional och lokal nivå för att nå framgång med att förebygga vårdrelaterade infektioner och motverka antimikrobiell resistens. (WHO: Guidelines on core components of infection prevention and control programmes at the national and acute health care facility level).

SKR har i år lagt ner övervakning med PPM-VRI och markörbaserad journalgranskning. Vi har flera exempel på från regionerna att detta kan tolkas som en signal att övervakning inte ska prioriteras.

Hur kan vi verka för att Sverige får en nationell aktör som mottagare för rapportering av VRI?

Vi tror att krav på myndighetsrapportering skulle ge ett incitament för regionerna att avsätta resurser för att sätta upp övervakning och skulle på samma gång underlätta nationell ensning när det gäller indikatorer för uppföljning av vårdrelaterade infektioner som vi tidigare lyft till FHM som viktig.

Kommentar: Fohm delar bedömningen av vikten av regional och nationell övervakning av basala hygienrutiner, klädregler och VRI. Fhm deltar i en fortsatt dialog med Socialstyrelsen och SKR om detta.

Folkhälsomyndigheten

MRSA, påbörjat arbete med ny vägledning.

Stephan Stenmark

Tre tidigare publikationer från Socialstyrelsens är avpublicerade. Fohm har påbörjat ett arbete med en ny vägledning för MRSA. Fokus är på vårdpersonal,men vissa delar kommer att vara bredare. Det går ut inbjudningar till relevanta profesionsföreningar, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen om att delta i en referensgrupp. Målsättnigen är publikation i janurai 2025 ett utkast kommer att skickas ut till gruppen för vidare diskussion efter sommaren. Vi arbetar för olika och behöver samordna mer.

Aktuellt om antibiotikastatistik och Swedres Svarm

Ragda Obeid och Hanna Billström

Presentation av data för den senaste månaden. En ökning med 4 procent från samma period förra året. Förhoppningsvis är vi på väg till en ny platå.

Antibiotikaförsäljning i öppenvård-interaktiva faktablad (extern webbplats)

Overview of Sweden’s One Health response to Antibiotic Resistance

Kerstin Stewart

Fohm har tagit fram en webbplats på engelska om det svenska arbetet mot antibiotikaresistens för att presentera vårt hur vi arbetar med antibiotika ur One Health-perspektiv i Sverige.

swedenonehealthamr.org

Att beskriva ”burden” av antibiotikaresistens

Stepan Stenmark och Karin Carlin

Fohm har återupptagit ett arbete för att tydligare beskriva och illustreravad bördan av antibiotikaresistens är och tar gärna emot inspel. Det kan gälla områden som sjuklighet, dödlighet, ekonomisk belastning,belastning på vården och påverkan på olika grupperdet finns flera olika aspekter på belastningen. Vi arbetar för gemensamma budskap som vi tillsammans kan använda i vår kommunikation.

Dagens tips

Ta del av ReActs Call for Global Action - From People to leaders: Act on AMR NOW (reactgroup.org)

Övrig

Nästkommande samverkansmöte: 24 september 2024 på Folkhälsomyndigheten.