Mötesprotokoll 30 januari 2024

Lyssna

Minnesanteckningar Samverkansgrupp för Stramaarbete 30 januari 2024.

Närvarande

Andreas Winroth (SFVH), Anna Moberg (SFAM), Anna-Lena Fastén (Stramanätverket), Katarina Hedin (SFAM), Linda Hallberg (SFVH), Margareta Hultin (Tandvårdsstrama), Ulrika Snygg-Martin (SILF), Charlotta Malmer Hagstam (NAG Strama), Ola Nordqvist (Stramanätverket), Anna Åkerlund (Föreningen för klinisk mikrobiologi), Åsa Olsson (NAG Strama), Annika Hahlin (NAG Strama)

Närvarande från Folkhälsomyndigheten

Anders Lindblom, Malin Borelius, Anders Ternhag, Hanna Billström, Stephan Stenmark, Jennifer Jagdmann, Ragda Obeid, Olov Aspevall, Inga Zetterqvist, Kerstin Stewart, Barbro Mäkitalo.

Frånvarande

Daniel Bremell (RAF), Maria Tempè (SMLF) Thomas Tängdén (NAG Strama).

Uppföljning från föregående möte

NAG Strama. Intravenös behandling utanför sjukhus

Stora variationer hur ofta detta används i landet i och utanför ASIH-team och annan avancerad hemsjukvård. Strama Skåne är med i den regionala dialogen som pågår där. I nuläget bevakas frågan från NAG Strama. Det ordnades nyligen ett skandinaviskt webbinarium om ämnet. I Östergötland har man ett projekt där man följer upp behandling med ceftriaxon utanför sjukhus. Kanske kan redovisas som lokalt projekt i samband med Stramadagen.

Minimibemanning Stramagrupper

Representanter för NAG Strama har haft dialog inom kunskapsstyrningen och SKR vid två tillfällen. Återkopplingen har varit att de inte anser att NAG Strama ska ta fram rekommendationer för bemanning i regionerna. I dagsläget oklart hur de ska jobba vidare med frågan.

Nationella PPM mätningar-framtid

SKR har beslutat att avsluta sitt arbete med punktprevalensmätningar PPM) för vårdrelaterade infektioner (VRI) och basala hygienrutiner och klädregler (BHK). De har en avvecklingsplan för markörbaserad journalgranskning och ingen ny datainsamling sker 2024. En enkät till de vårdhygieniska enheterna visar att 6 regioner mäter VRI via Infektionsverktyget och en region med eget PPM system. 14 regioner har eget system för PPM BHK. Många regioner beskriver sina system som bristfälliga med behov av att skapa något nytt. Både Fohm och Socialstyrelsen ser värdet av fortsatt nationella mätningar och för dialog om detta internt och tillsammans med Socialdepartementet.

Laget runt

Andreas Winroth, Linda Hallberg (SFVH)

Information om Hygiendagarna 16-18 april, SFVHs återkommande konferens som i år är förlagd till Örebro.

Länk till programmet: Hygiendagarna 2024 (event.trippus.net)

Frågade Folkhälsomyndigheten om hur långt man kommit i arbetet med nationella gemensamma indikatorer för Infektionsverktyget (IV).

  • Kommentar: Fohm har återupptagit arbetet med IV och detta kommer finnas med som en av frågorna att diskutera tillsamman med regional representanter

Frågade Strama om vi i Sverige diskuterar strängare rekommendationer gällande fluorokinoloner i och med Storbritanniens nya ställningstagande.

MHRA introduces new restrictions for fluoroquinolone antibiotics (gov.uk)

  • Kommentar: Frågan har inte diskuterats ännu med anledning av detta. Sverige har redan strikta rekommendationer för kinoloner och det finns indikationer då alternativen är få, till exempel febril UVI.

Anna-Lena Fastén, Ola Nordqvist (Stramanätverket)

Glada för den uppdaterade regnbågsbroschyren och dess tryckning och skulle till nästa gång uppskatta en kort text om vad som är nytt samt lite större typsnitt.

Anna-Lena tänker avgå som ordförande för Stramanätverket vid årsmötet 15maj.

Kursen i Stramaarbete, i Stockholm Villa Källhagen den 21-22 mars planeras för fullt. Det är möjligt att anmäla sig än så länge.

Charlotta Malmer Hagstam, Annika Hahlin, Thomas Tängdén, Åsa Olsson (NAG Strama)

NAG Strama har fortsatt att arbeta för mer enhetliga resurser för Stramagrupperna i landet, men regionerna bestämmer till slut själva hur de ska fördelar sina resurser. Svårt att komma så mycket längre i frågan än de rekommendationer för resurser till Stramaarbete som tagits fram.

NAG Strama följer fortsatt läget vad gäller restnoterade läkemedel i samarbete med Läkemedelsverket. Situationen för PcV har förbättrats, men är mycket utmanande när det gäller tabletter amoxicillin framöver.

Efterlängtat med nya tonsillitrekommendationer under året och detta diskuteras också i förhållande till iGAS, som ökat.

Uppdatering av infektionsindikatorer primärvårdskvalitet (PVQ). Man har bl a tagit fram nya infektionsindikatorer och indikatorer för digitala vårdgivare och digitala vårdmöten.

Det pågår ett arbete med att arbeta ihop innehållet i 10-punktsprogrammet och Antibiotikasmarta sjukhus. Tanken är en manual till sjuksköterskor och läkare i samma dokument. Goda råd till vårdpersonal – vad ska man göra i praktiken? Beskriva processen, vad rekommendationerna innebär.

Margareta Hultin, Tandvårdsstrama

Deltog i Höstmötet och fick där utrymme att berätta om uppdrag och arbete i Tandvårdsstrama.

Har haft en programpunkt på den Odontologiska riksstämman i Umeå som var mycket välbesökt: Titel Vad gör vi när antibiotika tar slut?

Ordförande, Bodil Lund, har deltagit vid möte och föreläst för veterinärer i SVASP (veterinärernas motsvarighet att arbeta med antibiotikabevakning).

Tandvårdsstrama har blivit kontaktade av Norsk tandläkarförening i avsikt att ”harmonisera” de nationella rekommendationerna mellan Norge o Sverige och antibiotikaanvändning i tandvården.

Restnoterade antibiotika - har resulterat i en publikation som kommer i Tandläkartidningen: Artikel om restnoterade antibiotika, Varför, vad görs och hur ska tandläkaren agera?

Arbetar vidare med uppdatering av behandlingsrekommendationerna.

Anna Åkerlund, FKM/RAF

Sammanställningen på resistensbestämningsenkäten till de mikrobiologiska labben är utskickad, rapporterad och dragen på Svebar-mötet.

Efterkommande mail vittnar om att labben nog tagit till sig återkopplingen om behovet att resistensbestämma mot de nya preparaten och även sätta upp buljong-MIC.

En liten uppdatering har gjorts i samband med detta av minimi-pricklistan på RAFs hemsida, innefattande vilka preparat som bör testas av epidemiologiska skäl.

Ulrika Snygg-Martin, SILF

Länkarna till Strama på SILF:s hemsida infektion.net har setts över. Utlysning efter fler infektionsläkare till redaktionsgruppen för slutenvårdsdelen i App Strama Nationell kommer att gå via SILF och publiceras i ”Infektionsläkaren” i februari. SILF har besvarat Socialdepartementets remiss om ”Effektiv och behovsbaserad digital vård S2023/02604” med att hänvisa till NAG Stramas ”Rekommendationer för kvalitetsindikatorer vid digitala vårdmöten 2022” avseende behov av fysiskt möte och förskrivning av antibiotika vid omhändertagande av patienter med misstänkt infektionssjukdom.

Katarina Hedin, Anna Moberg, SFAM

Fortsatt oro för de många fallen av iGAS. Uppdaterade rekommendationer för faryngotonsillit håller på att tas fram under ledning av Läkemedelsverket med planerad publikation i början av april. Lyfter dialog om Scarlatina och förskrivningsrätt för distriktssköterskor. Inte så stor förskrivning, men finns det risker med att fallen inte bedöms av allmänläkare? Tar även upp att distriktsköterskor får förskriva fucidinsyra-hydrocortison vid sekundärinfekterade eksem men inte fucidinsyra vid svinkoppor. Kommentar. Fohm ska lyfta frågan med Socialstyrelsen vid nästa möte

Maria Tempé (Smittskyddsläkarföreningen)

Deltog inte på mötet men har skickat in några punkter.

Smittskyddsläkarföreningen har uppdaterat smittskyddsbladen om kikhosta (230830). Dels är bladen inlagda i nya mer enhetliga mallar och det finns avsnitt när antibiotikabehandling är aktuell samt i vilka situationer postexpositionsproflax med antibiotika är aktuellt.

Vi har för närvarande en hög förekomst av iGAS i Sverige. Finns det anledning att temporärt ändra något avseende behandlingsrekommendationer för faryngotonsillit och streptokockinfektioner i allmänhet?

  • Kommentar: Ämnet diskuterade under senare punkt

Det skulle vara bra med svenska rekommendationer för profylaktisk antibiotikabehandling till omgivningen (familj och ev. andra exponerade) vid inträffade fall av iGAS samt uppdaterade rekommendationer om hantering av streptokockutbrott i förskolemiljö. Nuvarande rekommendationer för den senare situationen finns i kunskapsöversikten Smitta i förskolan från Socialstyrelsen, reviderad 2008. Kommer det stå något om streptokockutbrott i förskolemiljö i den nya versionen av Smitta i förskolan som Folkhälsomyndigheten arbetar med och som ska vara klar i vår?

  • Kommentar: Frågan om profylaktisk antibiotikabehandling hänvisas till smittskyddssamordningen. I kommande uppdatering av Smitta i förskolan finns det texter om rutiner för förebyggande åtgärder mot smittspridning och information till vårdnadshavare samt att ta kontakta smittskyddsenheten vid misstanke om utbrott av streptokocker.

Presentation av nätverket för Stramasjuksköterskor, Åsa Olsson

Berättade om det nystartade nätverket som har haft sitt första möte. Uppskattad mötesplats och stort intresse. Tog med sig tipset om att även bjuda in via nätverket för hygiensjuksköterskor också.

Information från Folkhälsomyndigheten, presentationer bifogas mejlutskicket.

Nationella ECDC-PPM rapporten (Stephan)

Presentation av några fynd och förbättringsområden som lyfts fram i rapporten. Dialog om fortsatt förbättringsarbete i regionerna och nationellt. Nya rekommendationer för förebyggande av vårdrelaterad pneumoni presenteras av NAG vårdhygien i vår och de har beslutat att sedan gå vidare med dokument om förebyggande av vårdrelaterad UVI. Fohm tittar vidare på kirurgisk profylax som pågår längre än ett dygn.

Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning på akutsjukhus i Sverige (ECDC PPM 2023)

Infektionsverktyget, arbete 2024 (Jenny, Olle)

Presentation av det påbörjade arbetet med en analysgrupp skapandet av ett nätverk med regionskontakter. Efterfrågar 1-2 kontaktpersoner från varje region. Gärna en från Strama och en från vårdhygien Kommer jobba med kvalitetsvalidering och framtagande av standard- och nationella rapporter. Diskussion om att även ha kontakter med leverantörerna av journalsystemen.

Baltohop, samarbete med Baltikum våren 2024 (Kerstin)

Presentation av pågående samarbete med de tre baltiska länderna. Projektmål att ge human- och veterinärsjukvården färdigheter och verktyg för en återhållsam användning av antibiotika som ett led i att förebygga, begränsa och hantera AMR. Använder befintlig e-utbildning på engelska om Strama som bas för börja utveckla Strama-liknande arbetssätt. Tre digitala seminarier under januari och februari, landsbesök senare i vår och uppföljande möte online för att diskutera erfarenheter.

Behovsinventeringen av nya kunskapsunderlag (Anders)

Presentation av en ny inventering av kunskapsluckor och behov av vetenskapliga studier inom antibiotikaanvändning som genomförts var 5:e år sedan 2014. Efter prioriteringar med stöd av en extern referensgrupp landade det på 32 förslag som finns presenterade på Fohms webb.

Uppdaterad behovsinventering inom antibiotikaanvändning

Information inför kriterielanseringen inom Antibiotikasmart Sverige (Inga)

Presentation av tidslinjen för lansering av kriterierna för de olika områdena. Först ut är kommunala verksamheter som förskola och äldre- och funktionshindersomsorg i februari. Sedan kommer sjukhus och regionledningar i maj och vårdcentraler i höst. Planeras en stor informationskampanj kopplat till antibiotikaveckan i november. Det kommer att finnas riktlinjer om hur diplomeringen och uppföljningen kommer att ske. Ett formulär för självskattning som sedan kontrolleras av Fohm. Om man uppfyller kriterierna så kommer ett diplom och en logotyp att skickas ut.

iGAS epidemiologi (Barbro)

Presentation av aktuell epidemiologi med ett fortsatt högt antal fall av iGAS. Fohm har haft aktiv kommunikation om vikten av att hälso- och sjukvården är uppmärksam på dessa fall för att ge ett snabbt och korrekt omhändertagande. Fohm har även börjat publicera veckorapporter.

Invasiva grupp-A streptokocker (iGAS) veckorapporter

Dialog om orsaker, behandling av faryngotonsilliter och andra manifestationer av grupp A streptokocker. Att både beakta nyttan av behandling för den individ som söker vård och information till personer i den närmast omgivningen. NAG Strama, Läkemedelsverket och Fohm har haft en särskild dialog och kommer att ytterligare förtydliga viktiga punkter att beakta vid handläggning av faryngotonsilliter och tecken på allvarlig sjukdom till följd av grupp A streptokocker.

Årsdata antibiotikaförbrukning 2023 (Ragda)

Presenterade data för antibiotikaförbrukningen i Sverige 2023 via befintliga rapporter i Folkhälsostudio på Fohms webb. Den totala förskrivningen på recept ökade 2023 jämfört med föregående år men ligger fortfarande lägre än före pandemin 2019. Det har även publicerats en nyhetstext med anledning av dessa data.

Antibiotikastatistik-Interaktiva faktablad (extern webbplats)

Fortsatt ökad försäljning av antibiotika under 2023 (nyhet 2024-01-29)

Program Stramadagen (Stephan)

Den 25:e Stramadagen i ordningen arrangeras 15 maj. Både kronprinsessan Victoria och Socialminister Jacob Forssmed har tackat ja till att delta. Det kommer att vara tid både för bakåt- och framåtblickar, presentation av lokala projekt och den sedvanliga bredden av ämnen inom området. Dialog där det lyftes olika förslag till programpunkter och vilka nätverk som kan användas för att sprida inbjudningar inom landet och till nordiska kollegor.

Nästa möte

Fysiskt samverkansmöte gemensamt med vårdhygien den 14 maj 2024.

Nästa möte i höst blir 24 september och kommer att vara ett fysiskt på Fohm.