Tillgänglighet till antibiotika

Antalet infektionsfall med svårbehandlade multiresistenta bakterier ökar i Sverige. Tillgången till specifik antibiotika är avgörande för utgången för patienten. Här presenteras Folkhälsomyndighetens arbete för att säkerställa tillgänglighet till medicinskt viktiga antibiotika.

Pilotstudie av ny ersättningsmodell

Folkhälsomyndigheten fick i juni 2018 i uppdrag av regeringen att testa den ersättningsmodell som vi tillsammans med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) tagit fram i ett tidigare regeringsuppdrag (se nedan). Syftet med modellen är att minimera risken för att svensk sjukvård ska stå utan verksamma antibiotika till personer med särskilt svårbehandlade infektioner.

Den nya ersättningsmodellen som vi ska testa i pilotstudien går ut på att läkemedelsföretag förbinder sig att leverera specifika antibiotikum mot en garanterad årlig minimiersättning. Pilotprojektet finansieras delvis av Vinnova.

Projektet kommer att pågå fram till 2022. Projektet ska årligen delredovisas till Regeringskansliet.

Frågor och svar om upphandlingen (PDF, 613 kB)

Förslag på modeller för att säkra tillgänglighet

Folkhälsomyndigheten fick i april 2016 ett regeringsuppdrag att utforma förslag till en eller flera modeller för hur nya antibiotika, samt äldre antibiotika där den nationella tillgängligheten är otillräcklig, kan göras tillgängliga i Sverige. I slutredovisningen av projektet redovisades ett förslag på en modell för att bedöma vilka antibiotika som är särskilt medicinskt värdefulla att säkerställa tillgången till. Tillsammans med TLV utreddes och föreslogs modeller för lagerhållning, distribution samt alternativa ekonomiska ersättningsmodeller.

Förslagen syftar till att säkerställa tillgängligheten till antibiotika av särskilt medicinskt värde. Detta på ett sätt så att risken för resistensutveckling minimeras samtidigt som patienter med infektioner orsakade av multiresistenta bakterier kan få bästa möjliga vård.

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet 1 december 2017.

Läs och ladda ner rapporten Tillgänglighet till antibiotika

Preciserande uppdrag – analys av förutsättningar för pilot av LIF:s modell för att säkerställa tillgänglighet

Läkemedelsindustriföreningen (LIF) har presenterat ett förslag på en ny ekonomisk ersättningsmodell med incitament för att utveckla nya antibiotika så att tillverkarna vet att investeringarna kan täckas även om användningen, och därmed försäljningen, blir mycket begränsad. Syftet med förslaget är att säkerställa långsiktig tillgänglighet av nya viktiga antibiotika.

Som ett tillägg till det ovan beskrivna uppdraget om modeller för tillgänglighet till antibiotika, fick myndigheterna ett preciserande uppdrag; att genomföra en förstudie av förutsättningarna för att i praktiken testa LIF:s föreslagna ersättningsmodell. Folkhälsomyndigheten och TLV har gett en gemensam rekommendation till Regeringskansliet (Socialdepartementet) om, och i så fall på vilket sätt, den nya ekonomiska ersättningsmodellen som LIF tagit fram kan testas i praktiken.

Det preciserande uppdraget redovisades till Socialdepartementet den 1 december 2016.

Ladda ner rapporten Analys av förutsättningar för att testa en ny ersättningsmodell för antibiotika

Kontakt

Jenny Hellman
Tfn: 010-205 24 05

Kontakt

Charlotta Edlund
Tfn: 010-205 20 11

Statistik över försäljningen av antibiotika i Sverige och övriga länder i Europa.

Gå till toppen av sidan