Prioriteringslista över antibiotikaprodukter som riskerar eller har bristande tillgänglighet i Sverige

Lyssna

För att identifiera vilka antibiotikaprodukter som är särskilt värdefulla för vården har Folkhälsomyndigheten i samverkan med Platinea och en extern referensgrupp gjort en klinisk värdering av antibiotikaprodukter utifrån deras substans, beredningsform och styrka.

Analysen omfattar alla läkemedel (ATC-koder) som innehåller en antibakteriell substans och används för att behandla eller förebygga bakterieinfektion, inklusive systemiska (infusionsvätskor och orala) och topikala läkemedel (salvor, krämer, geler, droppar, vagitorier och orala ej absorberbara).

Urvalskriterier som använts för att identifiera antibiotikaprodukter för den kliniska värderingen

Marknadsförda antibiotikaprodukter i Sverige 2021:

  • Total försäljning 2021: ≤ 3 000 000 kronor, eller
  • Restsituationer (2017–2021; endast ej utbytbara enligt LV, ej parallellimport): Upprepade bristsituationer, avslutade samt pågående, i minst 60 dagar totalt

Ej marknadsförda antibiotikaprodukter i Sverige 2021:

  • Avregistrerade: Samtliga avregistrerade 2020–2021
  • Licensförskrivningar: ≥ 30 stycken 2021

Experterna i referensgruppen poängsatte samtliga produkter på skalan 0–2. De individuella poängsättningarna sammanställdes och kategoriserades av Folkhälsomyndigheten. Kategorierna A–C innebär följande värdering:

  • A. Mycket värdefull att ha tillgång till i Sverige. Påtagliga kliniska konsekvenser om produkten inte är tillgänglig.
  • B. Värdefull att ha tillgång till i Sverige. Kliniska och/eller logistiska (resursmässiga) konsekvenser om produkten inte är tillgänglig.
  • C. Finns oftast ett relativt likvärdigt alternativ.

Totalt bedömdes 128 antibiotikaprodukter, varav 108 marknadsförs i Sverige. Av 32 marknadsförda produkter i kategori A var 22 inte utbytbara enligt Läkemedelsverkets definition. 21 antibiotikaprodukter finns med på prioriteringslistan, på grund av upprepade bristsituationer, oberoende av försäljningsvärdet. Av dessa kategoriserades 3 som A. Tjugo produkter som inte marknadsförs i Sverige värderades kliniskt, varav 6 på grund av stor användning i Europa.

Värderingen visade bland annat att beredningsformer anpassade till barn prioriteras högt.

Tabell 1. Marknadsförda antibiotikaprodukter med relativt låg försäljning och/eller upprepade bristsituationer 2017–2021, klassificerade som kategori A, B eller C i den kliniska värderingen.
ATC Substans Beredningsform Styrka Kategori
J01GB03 Gentamicin IV 40 mg/ml A
J01XB01 Kolistin IV 1 miljon IE A
J01DD02 Ceftazidim IV 2 g A
P01AB01 Metronidazol Oral lösning 40 mg/ml A
J01CR02 Amoxicillin-klavulansyra Tablett/Kapsel 500 mg/125 mg A
J01DB05 Cefadroxil Oral lösning 100 mg/ml A
J04AB02 Rifampicin Oral lösning 20 mg/ml A
J01CA04 Amoxicillin Oral lösning 100 mg/ml A
J01EE01 Trimetoprim-sulfametoxazol Oral lösning 40 mg/ml + 8 mg/ml A
J01CF05 Flukloxacillin Oral lösning 50 mg/ml A
J01CE02 Fenoximetylpenicillin Tablett/Kapsel 250 mg A
J01CA01 Ampicillin IV 2 g A
J01XA01 Vankomycin IV 500 mg A
J01CF05 Flukloxacillin Tablett/Kapsel 125 mg A
J01MA02 Ciprofloxacin Oral lösning 100 mg/ml A
J01CF02 Kloxacillin IV 1 g A
J01GB06 Amikacin IV 250 mg/ml A
J01MA02 Ciprofloxacin IV 2 mg/ml A
J01CA04 Amoxicillin Tablett/Kapsel 500 mg A
J01EA01 Trimetoprim Oral lösning 10 mg/ml A
J01FA01 Erytromycin Oral lösning 100 mg/ml A
J01FF01 Klindamycin Oral lösning 15 mg/ml A
J04AB04 Rifabutin Tablett/Kapsel 150 mg A
J01FA10 Azitromycin Tablett/Kapsel 250 mg A
J01CE02 Fenoximetylpenicillin Oral lösning 50 mg/ml A
J01XX08 Linezolid Oral lösning 20 mg/ml A
G01AA10 Klindamycin Vagitorium 100 mg A
D06AX09 Mupirocin Salva 2 % A
J01CR02 Amoxicillin-klavulansyra Oral lösning 50 mg/ml + 13 mg/ml A
J01EA01 Trimetoprim Tablett/Kapsel 160 mg A
J01CA04 Amoxicillin Oral lösning 50 mg/ml A
J01EE01 Trimetoprim-sulfametoxazol Tablett/Kapsel 800 mg/160 mg A
J01CE02 Fenoximetylpenicillin Tablett/Kapsel 500 mg B
J01EA01 Trimetoprim Tablett/Kapsel 100 mg B
J01DD02 Ceftazidim IV 1 g B
J01DD02 Ceftazidim IV 500 mg B
J01FF01 Klindamycin IV 600 mg B
J01FA10 Azitromycin Oral lösning 40 mg/ml B
J01CE02 Fenoximetylpenicillin Oral lösning 250 mg/ml B
G01AF01 Metronidazol Vagitorium 500 mg B
J01CA01 Ampicillin IV 1 g B
J01CA08 Pivmecillinam Tablett/Kapsel 400 mg B
J01CA04 Amoxicillin Tablett/Kapsel 750 mg B
J01MA14 Moxifloxacin Tablett/Kapsel 400 mg B
P01AB01 Metronidazol Tablett/Kapsel 200 mg B
J01FA01 Erytromycin Tablett/Kapsel 250 mg B
J01XE01 Nitrofurantoin Tablett/Kapsel 5 mg B
S01AA01 Kloramfenikol Ögonsalva/-gel 10 mg/g B
J04AB02 Rifampicin Tablett/Kapsel 150 mg B
J01EE01 Trimetoprim-sulfametoxazol Tablett/Kapsel 400 mg/80 mg B
J01CR02 Amoxicillin-klavulansyra Tablett/Kapsel 875 mg/125 mg B
J01CR05 Piperacillin-tazobaktam IV 2 g/0,25 g B
J01GB01 (a) Tobramycin Inhalation 300 mg/5 ml B
J01DB05 Cefadroxil Tablett/Kapsel 500 mg B
J01FF01 Klindamycin Tablett/Kapsel 150 mg B
G01AA10 Klindamycin Vaginalkräm 2 % B
J01FA10 Azitromycin Tablett/Kapsel 500 mg B
D06AX01 Fucidin Kräm 2 % B
S02CA05 Fluocinolonacetonid och antiinfektiva medel Örondroppar 3 mg/ml + 0,25 mg/ml B
J01CA04 Amoxicillin Tablett/Kapsel 1 g B
J01CA04 Amoxicillin Tablett/Kapsel 375 mg B
J01FA01 Erytromycin Tablett/Kapsel 500 mg B
J01MA12 Levofloxacin Tablett/Kapsel 500 mg B
J04AB02 Rifampicin IV 600 mg B
S01AA01 Kloramfenikol Ögondroppar 5 mg/ml B
S02AA15 Ciprofloxacin Ögondroppar 2 mg/ml B
S02AA15 Ciprofloxacin Ögondroppar 3 mg/ml B
S02CA02 Flumetason och antiinfektiva medel Ögondroppar 0.2 % + 1 % B
J01MA02 Ciprofloxacin Tablett/Kapsel 750 mg B
J01MA12 Levofloxacin Tablett/Kapsel 250 mg B
J01CR02 Amoxicillin-klavulansyra Oral lösning 80 mg/ml + 12 mg/ml B
J01XA02 Teikoplanin IV 400 mg B
P01AB01 Metronidazol Tablett/Kapsel 500 mg B
J01AA02 Doxycyklin Oral lösning 10 mg/ml B
J04AM02 Rifampicin och isoniazid Tablett/Kapsel 150 mg/75 mg B
J04AM06 Rifampicin, pyrazinamid, etambutol och isoniazid Tablett/Kapsel 150 mg/75 mg/400 mg/275 mg B
J01MA02 Ciprofloxacin Oral lösning 50 mg/ml B
J01AA02 Doxycyklin Tablett/Kapsel 40 mg B
D10AF01 Klindamycin Kutan emulsion 10 mg/ml B
J01MA02 Ciprofloxacin Tablett/Kapsel 250 mg B
J01MA12 Levofloxacin Inhalation 240 mg C
J01XB01 Kolistin Inhalation 2 miljoner IE C
J01FA01 Erytromycin Oral lösning 200 mg/ml C
J01FA10 Azitromycin IV 500 mg C
J01XX01 Fosfomycin IV 40 mg/ml C
J01MA14 Moxifloxacin IV 400 mg/250 ml C
S01AA26 Azitromycin Ögondroppar 15 mg/g C
G01AF01 Metronidazol Vaginalgel 7,5 mg/g C
J01AA12 Tigecyklin IV 50mg C
J01MA12 Levofloxacin IV 5 mg/ml C
P01AB02 Tinidazol Tablett/Kapsel 500 mg C
J01DC02 Cefuroxim IV 1500 mg C
D10AF51 Klindamycin Gel 50 mg/g + 10 mg/g C
J01XA02 Teikoplanin IV 200 mg C
J01FA09 Klaritromycin Tablett/Kapsel 500 mg C
A07AA09 Vankomycin kapsel 250 mg C
J01FA09 Klaritromycin Tablett/Kapsel 250 mg C
S01CA01 Tobramycin + dexametason Ögondroppar 3 mg/ml / 1 mg/ml C
J01DF01 Aztreonam Inhalation 75 mg C
J01DC02 Cefuroxim IV 750 mg C
J01AA07 Tetracyklin Tablett/Kapsel 250 mg C
J01AA02 Doxycyklin IV 20 mg/ml C
J01DC02 Cefuroxim IV 250 mg C
J01DF01 Aztreonam IV C
J01DB04 Cefazolin IV 2 g C
S01AA12 Tobramycin Ögondroppar 3 mg/ml C
S01AA27 Cefuroxim IV 50 mg C

(a) J01GB01 i ATC-Registret (fass.se)

Ej marknadsförda antibiotikaprodukter, nyligen avregistrerade eller med frekvent licensförskrivning 2021, klassificerade som kategori A, B eller C i den kliniska värderingen.
ATC Substans Beredningsform Styrka Kategori
J04AK02 Etambutol Tablett/Kapsel 400 mg A
J01DD14 Ceftibuten Oral lösning 36 mg/ml A
J01DD14 Ceftibuten Tablett/Kapsel 400 mg A
J01DD08 Cefixim Oral lösning 100 mg/5 ml A
J01DD08 Cefixim Tablett/Kapsel 400 mg A
J01GB01 Tobramycin IV 10 mg/ml B
J01DB05 Cefadroxil Tablett/Kapsel 1 g B
J01CE01 Bensatin bensylpenicillin IV 300 000 E/ml B
J01XX01 Fosfomycin Oral lösning 3 g B
J01FA09 Klaritromycin Oral lösning 25 mg/ml B
J01XC01 Fucidinsyra Tablett/Kapsel 250 mg C
J01FG01 Pristinamycin Tablett/Kapsel 500 mg C
J01FA01 Erytromycin Enterokapsel 250 mg C
J01MA06 Norfloxacin Tablett/Kapsel 400 mg C
Antibiotikaprodukter som har hög försäljning i Europa men inte marknadsförs i Sverige och som kategoriserats i den kliniska värderingen. Sex antibiotika beskrivs avseende antal länder de finns i, ATC-kod, substansnamn, beredningsformer, och klinisk värdering (1-5).
ATC kod Substans Beredningsform Antal länder Klinisk värdering
J01DC02 (a) Cefuroxim- axetil fast, oral lösning 17
J01DD08 Cefixim fast, oral lösning 8
J01DD13 Cefpodoxim- proxetil fast, oral lösning 21 0
J01MA01 Ofloxacin flera 13 0
J01CR01 Ampicillin-sulbactam iv 4
J01CA17 Temocillin iv 4 4

(a) J01DC02 i ATC-Registret (fass.se)