Campylobacter (Sverige 2016–2017)

Lyssna

Detta utbrott av campylobacter är över.

Sedan sensommaren 2016 pågår ett utbrott av campylobacter i Sverige kopplat till svenskproducerad färsk kyckling. Antalet insjuknade ligger på nivåer som är kraftigt förhöjda jämfört med normalt. Två tidigare utbrott (december 2014januari 2015 samt november–december 2015) har konfirmerats vara kopplade till svensk kyckling. Folkhälsomyndigheten följer läget och uppdaterar antalet inhemskt smittade fall varannan vecka.

21 september 2017 (vecka 37)

Antalet inhemska fall av campylobacterinfektion (gula staplar), har sedan vecka 25 i år följt den normala säsongsvariationen. Det utbrott som började under sommaren 2016 bedöms därför nu vara över.

Den regelbundna uppdateringen av antal rapporterade fall avbryts, men Folkhälsomyndigheten fortsätter att övervaka utvecklingen. Utbrottet har kunnat härledas till färsk svensk kyckling och industrin har vidtagit åtgärder för att reducera förekomsten av campylobacter. Utbrottsutredningen som har bedrivits av såväl myndigheter som producenter, kommer under hösten att utvärderas av extern part.

Figur. Antal rapporterade fall med campylobacterinfektion smittade i Sverige 2014-2017 (vecka 37).

Antal rapporterade fall med campylobacterinfektion  smittade i Sverige 2014-2017

14 augusti 2017 (vecka 32)

Under våren har skillnaden mellan antalet inhemska fall rapporterade 2017 (gula staplar) och inhemska fall rapporterade de tre tidigare åren (blå, grön och röd linje) långsamt minskat. Sedan vecka 25 har antalet rapporterade inhemska fall följt den normala säsongsvariationen som alltid innebär en ökning under sommarmånaderna.

Under veckorna 31-32 har det än så länge rapporterats färre inhemska fall än vad det gjorde samma veckor år 2014-2016, men detta kan fortfarande ändras i takt med att smittland rapporteras för de fall som ännu saknar den informationen (grå staplar).

Figur. Antal rapporterade fall med campylobacterinfektion smittade i Sverige 2014-2017 (vecka 32).

Diagram över antalet fall av campylobacter vecka 32 2017

31 juli 2017 (vecka 30)

Under våren har skillnaden mellan antalet inhemska fall rapporterade 2017 (gula staplar) och inhemska fall rapporterade de tre tidigare åren (blå, grön och röd linje) långsamt minskat. Sedan vecka 25 har antalet rapporterade fall följt den normala säsongsvariationen. Vi är nu inne i högsäsongen för campylobacter och antalet fall som rapporteras ökar därför igen så som det normalt gör under sommarmånaderna. Eftersom smittland fortfarande inte har angivits för många fall (grå staplar), är det svårt att säga om ökningen är större än förväntat för vecka 29–30.

Figur. Antal rapporterade fall med campylobacterinfektion smittade i Sverige 2014–2017 (vecka 30).

Graf över antal fall med campylobacter fram till vecka 30

17 juli 2017 (vecka 28)

Under våren har skillnaden mellan antalet inhemska fall rapporterade 2017 (gula staplar) och inhemska fall rapporterade de tre tidigare åren (blå, grön och röd linje) långsamt minskat. Sedan vecka 25 har antalet rapporterade fall legat på en nivå som är normal för säsongen. Under vecka 28 har antalet rapporterade fall ökat något, men fortfarande saknas information om smittland för många av de rapporterade fallen (grå staplar) och det återstår att se om majoriteten av dessa har smittats i Sverige eller inte.

Figur. Antal rapporterade fall med campylobacterinfektion smittade i Sverige 2014–2017 (vecka 28).

Graf över antal fall med campylobacter fram till vecka 28

3 juli 2017 (vecka 26)

Under våren har skillnaden mellan antalet inhemska fall rapporterade 2017 (gula staplar) och inhemska fall rapporterade de tre tidigare åren (blå, grön och röd linje) långsamt minskat. Under vecka 24 sågs åter en topp, men siffrorna för vecka 25-26 talar för att vi nu har nått en nivå av rapporterade fall som är normal, eller till och med något lägre än normal, för säsongen. Fortfarande saknas information om smittland för många av de rapporterade fallen under vecka 26 (grå staplar) och det återstår att se om majoriteten av dessa har smittats i Sverige eller inte.

Figur. Antal rapporterade fall med campylobacterinfektion smittade i Sverige 2014-2017 (vecka 26).

Bild som visar  Antal rapporterade fall med campylobacterinfektion smittade i Sverige 2014-2017 (vecka 26)

20 juni 2017 (vecka 24)

Under våren har skillnaden mellan antalet inhemska fall rapporterade 2017 (rosa staplar) och inhemska fall rapporterade de tre tidigare åren (röd, lila och blå linje) långsamt minskat. Vecka 6 rapporterades nästan nio gånger fler fall än tidigare år men senare under våren har det successivt skett en minskning, till cirka dubbelt så många fall som tidigare år. Senaste veckan ses dock en för säsongen onormalt kraftig ökning av antalet fall. Fortfarande saknas information om smittland för många av de rapporterade fallen under vecka 24 (gröna staplar) och det återstår att se om majoriteten av dessa har smittats i Sverige eller inte.

En rapport med resultat från insamlingen av campylobacterisolat från landets kliniska mikrobiologiska laboratorier under vecka 11 har nu publicerats. Den detaljerade analysen av data från helgenomsekvensering visar att majoriteten av alla typade isolat (67 av 83) från fall smittade i Sverige är genetiskt mycket lika/oskiljbara och har därmed ett i tiden nära gemensamt ursprung. Rapporten visar också att det är samma stam som setts i kycklingprodukter från det företag som tidigare haft tvätteriproblem.

Se epidemiologisk typning av campylobacterisolat insamlade vecka 11 2017:

Mikrobiologisk övervakning av campylobacter

Figur. Antal rapporterade fall med campylobacterinfektion smittade i Sverige 2014–2017 (vecka 24).

Antal rapporterade fall med campylobacterinfektion  smittade i Sverige 2014-2017 (vecka 24)

8 juni 2017 (vecka 22)

Under våren har skillnaden mellan antalet inhemska fall rapporterade 2017 (gula staplar) och inhemska fall rapporterade de tre tidigare åren (blå, grön och röd linje) långsamt minskat. Vecka 6 rapporterades nästan nio gånger fler fall än tidigare år och de senaste veckorna har drygt dubbelt så många fall som föregående år rapporterats. Den tvåfaldiga skillnaden ser ut att fortsätta när den årliga sommartoppen nu närmar sig. Många av de rapporterade fallen under vecka 22 har ännu okänt smittland (grå staplar) och det återstå att se om majoriteten av dessa har smittats i Sverige eller inte.

Figur. Antal rapporterade fall med campylobacterinfektion smittade i Sverige 2014–2017 (vecka 22).

Graf över antal fall med campylobacter fram till vecka 22

23 maj 2017 (vecka 20)

Under de senaste veckorna har antalet rapporterade fall av inhemsk campylobacterinfektion successivt avtagit. För de fall där smittland angivits rapporterades den senaste veckan ungefär så många inhemska fall som det brukar under denna tid på året (se de gula staplarna i figur 1). Trots detta är sannolikheten stor att smittspridningen av campylobacter i Sverige fortfarande är större än förväntat, eftersom smittland ännu saknas för mer än hälften av de fall som nyligen rapporterats (gråa staplar).

Figur. Antal rapporterade fall med campylobacterinfektion smittade i Sverige 2014–2017 (vecka 20).

Antal rapporterade fall med campylobacterinfektion smittade i Sverige 2014-2017 (vecka 18)

10 maj 2017 (vecka 18)

Under de senaste veckorna har antalet rapporterade fall av inhemsk campylobacterinfektion avtagit något, men det rapporteras fortfarande fler fall än förväntat (se de gulgråa staplarna i figur 1). Det är även oklart exakt hur stor minskning det rör sig om, eftersom smittland ännu inte finns angivet för alla de fall som nyligen rapporterats.

Figur. Antal rapporterade fall med campylobacterinfektion smittade i Sverige 2014–2017 (vecka 18).

Antal rapporterade fall med campylobacterinfektion smittade i Sverige 2014-2017 (vecka 18)

26 april 2017 (vecka 16)

Det rapporterades fortfarande fler fall än förväntat med campylobacterinfektion som smittats i Sverige under vecka 15-16 (se de gulgråa staplarna i figur 1), men det ser fortsatt ut att ha skett en viss minskning av inhemskt smittade fall. Det är dock oklart exakt hur stor minskning det rör sig om, eftersom smittland ännu inte finns angivet för alla de fall som nyligen rapporterats.

Figur. Antal rapporterade fall med campylobacterinfektion smittade i Sverige 2014–2017 (vecka 16).

Antal rapporterade fall med campylobacterinfektion smittade i Sverige 2014-2017 (vecka 14)

10 april 2017 (vecka 14)

Det rapporterades fortfarande fler fall än förväntat med campylobacterinfektion som smittats i Sverige under vecka 13-14 (se de gulgråa staplarna i figur 1), men det ser nu ut att ha skett en viss minskning av inhemskt smittade fall. Det är dock oklart exakt hur stor minskning det rör sig om, eftersom smittland ännu inte finns angivet för alla de fall som nyligen rapporterats.

Figur. Antal rapporterade fall med campylobacterinfektion smittade i Sverige 2014–2017 (vecka 14).

Antal rapporterade fall med campylobacterinfektion smittade i Sverige 2014-2017 (vecka 14)

27 mars 2017 (vecka 12)

Det rapporterades fler fall än förväntat med campylobacterinfektion som smittats i Sverige även under vecka 11-12 (se de gulgråa staplarna i figur 1). Det är fortfarande svårt att avgöra om det skett en minskning av inhemskt smittade fall, eftersom smittland ännu inte finns angivet för de fall som nyligen rapporterats. Uppgifterna om smittland uppdateras kontinuerligt och därmed kommer antalet fall som smittats i Sverige att justeras uppåt.

Figur. Antal rapporterade fall med campylobacterinfektion smittade i Sverige 2014–2017 (vecka 12).

Antalet rapporterade fall med cmapylobacterinfektion smittade i Sverige 2014-2017 (vecka 12)

13 mars 2017 (vecka 10)

Fler campylobacterfall än förväntat, som smittats i Sverige, rapporterades även under vecka 9-10 (se de gulgråa staplarna i figur 1.). Det är fortfarande svårt att avgöra om det skett en minskning av inhemskt smittade fall eftersom smittland ännu inte finns angivet för de fall som nyligen rapporterats. Uppgifterna om smittland uppdateras kontinuerligt och därmed kommer antalet fall som smittats i Sverige att justeras.

Figur. Antal rapporterade fall med campylobacterinfektion smittade i Sverige 2014–2017 (vecka 10).

Antal anmälda campylobacterfall smittade i Sverige per vecka under 2013 till och med vecka 10 2017.

26 februari 2017 (vecka 8)

Observera att uppgifterna om smittland uppdateras kontinuerligt varför i synnerhet antalet inhemska fall under de senaste veckorna kan komma att justeras uppåt.

Figur. Antal anmälda campylobacterfall smittade i Sverige per vecka under 2013 till och med vecka 8 2017.

Figur 1. Antal anmälda campylobacterfall smittade i Sverige per vecka under 2013 till och med vecka 8 2017. Observera att uppgifterna om smittland uppdateras kontinuerligt varför i synnerhet antalet inhemska fall under de senaste veckorna kan komma att justeras uppåt.

28 februari 2017

Fortfarande rapporteras betydligt fler campylobacterfall som smittats i Sverige än förväntat för årstiden (se röda linjen i figur 1). Det är möjligt att en viss minskning har inletts, men det är svårt att avgöra eftersom det ännu så länge är okänt hur många av de nyligen anmälda fallen som har smittats i Sverige. Uppgifterna om smittland uppdateras kontinuerligt och därmed kommer antalet fall smittade i Sverige, i synnerhet de senaste veckorna, att justeras uppåt.

10 februari 2017

Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och SVA publicerar en gemensam nyhetstext för att understryka allvaret i situationen. Detta sammanfaller i tid med en omfattande medierapportering om problemen inom delar av kycklingbranschen. En av de största producenterna, Kronfågel, säger i samband med detta att företaget i slutet av januari identifierade ett installationsfel i en tvättanläggning som gjorde att transportlådorna sköljdes med vatten innehållande tarmbakterier i stället för med rent vatten. Felet ska ha åtgärdats omedelbart.

Till Folkhälsomyndigheten rapporteras dock fortsatt betydligt fler fall av inhemsk campylobactersmitta än vad som är normalt för säsongen.

December 2016

Kurvan visar fortsatt en tydlig avvikelse uppåt jämfört med normalt. Det tydliga säsongsmönstret med en kraftig nedgång efter de varma sommarmånaderna uteblev. Folkhälsomyndigheten publicerar åter uppgifter om att antalet fall av rapporterad campylobacterinfektion ligger på rekordhöga nivåer. Folkhälsomyndigheten kallar Jordbruksverket, Livsmedelsverket och SVA till ett myndighetsövergripande möte på chefsnivå för att diskutera vilka åtgärder som behöver vidtas för att utvecklingen ska vända. Kycklingbranschen har huvudansvaret för att tillse att de rekommenderade hygienrutinerna följs inom hela produktionskedjan, inom uppfödningen, vid slakt och vid transporter både före och efter slakt.

Oktober 2016

Folkhälsomyndigheten publicerar uppgifter om att antalet fall av inhemsk campylobacterinfektion ligger på oroväckande höga nivåer. Perioden juni–september 2016 saknar motsvarighet när det gäller antal rapporterade fall i Sverige. Den avvikande utvecklingen ses över hela landet och inleddes kring v 30.

November–december 2015

Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) utreder gemensamt den kraftiga ökning av campylobacter som skett både på humansidan och kycklingsidan. Helgenomsekvensering visar att det finns en tydlig koppling mellan kycklingstammar från svensk kyckling och isolat från personer smittade i Sverige, det vill säga samma orsakssamband som bekräftades även ett år tidigare (2014/2015).

December 2014–januari 2015

Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) utreder gemensamt den kraftiga ökning av campylobacter som skett både på humansidan och kycklingsidan. Helgenomsekvensering visar att det finns en tydlig koppling mellan kycklingstammar från svensk kyckling och isolat från personer smittade i Sverige.

Läs mer

Sjukdomsinformation om campylobacter