Cryptosporidium (Sverige, oktober–november 2022)

Lyssna

Det nationella utbrottet av Cryptosporidium parvum är över.

16 november 2022

Folkhälsomyndigheten analyserar inkomna prover och typar utvalda prover för att kartlägga regional utbredning och för smittspårning. Totalt har 101 fall av subtypen av Cryptosporidium parvum IIaA15G2R1 bekräftats. Fallen har insjuknat från 25 september till 15 oktober och det är fler kvinnor (64 %) än män. Fallen är i åldrarna 4-86 år, medelåldern 42 år och är hemmahörande i 13 olika regioner i Sverige. Det finns ytterligare 99 möjliga fall, det kan därför tillkomma ytterligare fall till utbrottet.

Berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utreder utbrottet för att identifiera smittkällan. Folkhälsomyndigheten analyserar svar från enkäter där fallen angett vilka livsmedel de ätit. Svaren från fallen har jämförts med en kontrollgrupp och fler fall än i kontrollgruppen anger att de ätit blandsallad/sallad på påse. Då sallat har kort hållbarhet i butik bedöms den inte vara tillgänglig för försäljning. Ingen sallat har provtagits.

Livsmedelsverket har undersökt möjliga producenter och odlare av sallat men i dagsläget är det inte möjligt att säkerställa den troliga smittkällan. Subtypen av Cryptosporidium parvum IIaA15G2R1 är också en vanligt förekommande subtyp och det kan inte uteslutas att det är flera möjliga källor till utbrottet. Då anmälda fall med cryptosporidium minskar och är på liknande nivåer som tidigare år vid samma tid bedöms utbrottet vara över.

Figur 2022-11-15. Insjukningskurva för utbrottsfallen med Cryptosporidium parvum IIaA15G2R1 (n=101).

Fall insjuknade från 25 september till 15 oktober, flest fall insjuknade 30 september då 21 fall insjuknade. Många fall insjuknade även 1-4 oktober med 8-10 fall per dag. Från den 5 oktober minskade antalet fall.”

För fall där insjukningsdatum saknas har provtagningsdatum angetts.

19 oktober 2022

En ökning av antalet anmälda fall av Cryptosporidiuminfektioner sågs från vecka 40-41 jämfört med samma period tidigare år. Genom typning (analys av parasitens arvsmassa) har 61 fall bekräftats tillhöra subtypen Cryptosporidum parvum IIaA15G2R1. Fallen har insjuknat från 25 september till 10 oktober. Av de bekräftade fallen är 41 kvinnor och 20 män. Fallen är i åldrarna 11-86 år, medelålder 44 år och är hemmahörande i tio olika regioner i Sverige.

Ytterligare 98 fall är möjliga fall som har rapporterats inom perioden av vilka en del som kan komma att tillhöra utbrottet. Berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utreder utbrottet för att identifiera smittkällan som misstänks vara ett livsmedel med bred distribution i Sverige.

Figur 2022-10-19. Insjukningskurva för utbrottsfallen med Cryptosporidium parvum IIaA15G2R1 (n=61).

Insjukningsdag för fallen fördelar sig från ett till åtta fall per dag mellan 25 september och 6 oktober men den 30 september insjuknade sexton fall. Tre fall insjuknade senare  den 10 och 12 oktober och ett fall med provtagningsdatum 12 oktober.

För fall där insjukningsdatum saknas har provtagningsdatum angetts.