Salmonella (internationellt 2019-2023)

Lyssna

Utbrottet orsakat av flera olika typer av Salmonella med koppling till sesambaserade produkter från Syrien bedöms vara över.

2024-01-10

Mellan 2019 och 2023 var det sammanlagt 49 personer i Sverige som rapporterades insjuknade med någon av sju olika stammar av salmonella som även återfanns i tahini (pasta på sesamfrön) och halva (konfektyr gjord på tahini) från Syrien. Sjukdomsfallen, varav 26 män och 23 kvinnor, var i åldrarna 0-88 år (median 34 år). Ett stort antal utbrottsfall identifierades även internationellt, främst i Europa men också i Nordamerika och Oceanien. Under utbrottet har ett flertal produkter med konstaterad salmonella, som distribuerats till en rad olika länder, återkallats.

Det nationella utredningsarbetet har skett i samverkan mellan kommuner, smittskyddsenheter, Livsmedelsverket, SVA och Folkhälsomyndigheten. Europeisk och internationell samverkan har skett mellan centrala myndigheter samt via det europeiska rapporteringssystemet för livsmedelssäkerhet RASFF och har samordnats genom den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Helgenomssekvensering (analys av bakteriens arvsmassa) har använts för att koppla ihop fall med varandra och med isolat av salmonella identifierade i livsmedel, både nationellt och internationellt. För Sveriges del smittades flest fall med S. Havana (n=16) följt av S. Mbandaka (n=15), S. Kintambo (n=7), S. Orion (n=4), S. Amsterdam (n=4) samt någon av två olika identifierade stammar av S. Senftenberg (n=3) (Figur 2024-01-10).

Figur 2024-01-10. Insjukningskurva (2019-2023) för svenska utbrottsfall smittade med S. Havana, S. Mbandaka, S. Kintambo, S. Orion, S. Amsterdam och S. Senftenberg (n=49).

Figuren visar antalet insjuknade per månad under perioden 2019-2023 samt vilka serotyper och stammar som har legat bakom.

2022-09-26

Från juli 2019 har 47 personer i Sverige rapporterats insjuknade med flera olika serotyper av salmonella (S. Havana, S. Kintambo, S. Mbandaka, S. Orion, S. Senftenberg och S. Amsterdam) som även har återfunnits i tahini (pasta på sesamfrön) och halva (konfektyr gjord på tahini) från Syrien. Ett stort antal utbrottsfall har även identifierats internationellt, i Europa, Nordamerika och Oceanien. Under utredningen har ett flertal produkter med konstaterad salmonella, och som distribuerats till en rad olika länder, återkallats.

Det nationella utredningsarbetet sker i samverkan mellan kommuner, smittskyddsenheter, Livsmedelsverket, SVA och Folkhälsomyndigheten. Europeisk och internationell samverkan sker mellan centrala myndigheter, via det europeiska rapporteringssystemet för livsmedelssäkerhet RASFF samt samordnas genom den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Helgenomssekvensering (analys av bakteriens arvsmassa) har använts för att koppla ihop fall med varandra och med isolat av salmonella identifierade i livsmedel, både nationellt och internationellt. För Sveriges del har flest rapporterade fall smittats med S. Havana (n=16) följt av S. Mbandaka (n=14), S. Kintambo (n=7), S. Orion (n=4) någon av två olika identifierade stammar av S. Senftenberg (n=3) samt S. Amsterdam (n=3) (figur).

Figur 2022-09-26. Insjukningskurva (juli 2019-augusti 2022) för svenska utbrottsfall smittade med S. Havana, S. Mbandaka, S. Kintambo, S. Orion, S. Senftenberg och S. Amsterdam (n=47).

Figuren visar att 0-5 personer har insjuknat med någon av flera olika serotyper och stammar av salmonella per månad mellan juli 2019 och augusti 2022

2021-11-17

Sedan juli 2019 har 41 personer rapporterats insjuknade med flera olika serotyper och stammar av salmonella (S. Havana, S. Kintambo, S. Mbandaka, S. Orion och S. Senftenberg) som har kopplats till sesambaserade produkter från Syrien. Fallen är insjuknade över en längre tid, med det senaste insjuknandet i oktober 2021, och är geografiskt spridda i 12 regioner. De insjuknade är i åldrarna 0-88 år (median 33 år) och 13 är barn under fem år. Något fler män (n=24) än kvinnor (n=17) har rapporterats insjuknade.

Helgenomssekvensering (analys av bakteriens arvsmassa) har använts för att koppla ihop fallen både med varandra och med isolat av salmonella identifierade i livsmedel. Flest rapporterade fall har smittats med S. Havana (n=14, två olika stammar) eller med S. Mbandaka (n=13) följt av S. Kintambo (n=7), S. Orion (n=4) och någon av två olika identifierade stammar av S. Senftenberg (n=3).

Vid analyser gjorda på tahini (pasta på sesamfrön) och halva (konfektyr gjord på tahini) som inhandlats i Sverige har den ena stammen av S. Havana, S. Mbandaka, S. Orion och den ena stammen av S. Senftenberg påvisats och dessa kan kopplas samman med humanfallen i utbrottet. Ytterligare salmonellatyper har också påvisats i produkterna. Fallen med S. Kintambo samt de andra stammarna av S. Havana och S. Senftenberg kan istället kopplas samman med fynd i produkter av tahini och halva provtagna i Tyskland, USA respektive Norge. Utbrottet är internationellt och sjukdomsfall liksom även fynd av olika serotyper och stammar av salmonella i sesambaserade produkter har identifierats i ett flertal länder. Samtliga produkter är producerade i Syrien och har i Sverige troligen inte sålts via de större livsmedelskedjorna utan i mindre specialbutiker. Partier i vilka fynd av salmonella har gjorts är tillbakadragna och Livsmedelsverket har rapporterat fynden till EU via varningssystemet RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed). Då produkterna har lång hållbarhetstid finns det risk för att livsmedel med salmonella kan finnas kvar hemma hos konsumenter och fler insjuknar. Vilka specifika produkter det gäller inklusive deras produktions- och utgångsdatum finns publicerat på Livsmedelsverkets webbplats.

Tahini- och halwaprodukter återkallas – kan innehålla salmonella (nyhet 2021-11-17 Livsmedelsverket.se)

Berörda smittskyddsenheter, kommuner, Livsmedelsverket, SVA och Folkhälsomyndigheten utreder tillsammans utbrottet på nationell nivå medan samverkan på internationell nivå sköts av de centrala myndigheterna och samordnas av den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Figur 2021-11-17. Insjukningskurva för fall av S. Havana, S. Mbandaka, S. Kintambo, S. Orion och S. Senftenberg (n=41).

Stapeldiagram som visar att 0-5 personer har insjuknat med någon av flera olika serotyper och stammar av salmonella per månad mellan juli 2019 och oktober 2021.

2021-10-04

Sedan juli 2019 har 36 personer rapporterats insjuknade med flera olika typer av salmonella (S. Havana, S. Kintambo, S. Mbandaka, S. Orion och S. Senftenberg) som har kopplats till sesambaserade produkter från Syrien. Fallen är insjuknade över en längre tid, med det senaste insjuknandet i september 2021, och är geografiskt spridda i 12 regioner. De insjuknade är i åldrarna 0-88 år (median 30 år) och 13 är barn under fem år. Något fler män (n=20) än kvinnor (n=16) har rapporterats insjuknade.

Helgenomssekvensering (analys av bakteriens arvsmassa) har använts för att koppla ihop fallen både med varandra och med isolat av salmonella identifierade i livsmedel. Flest rapporterade fall har smittats med S. Havana (n=12) eller S. Mbandaka (n=12) följt av S. Kintambo (n=7), S. Orion (n=4) och S. Senftenberg (n=1).

Vid analyser gjorda på tahini (pasta på sesamfrön) och halva (konfektyr gjord på tahini) som inhandlats i Sverige har S. Havana, S. Mbandaka och S. Orion påvisats och stammarna kan kopplas samman med humanfallen i utbrottet. Ytterligare salmonellatyper har också påvisats i produkterna. Fallen med S. Kintambo och S. Senftenberg kan istället kopplas samman med fynd i produkter av tahini och halva provtagna i Tyskland respektive Norge. Utbrottet är internationellt och sjukdomsfall liksom även fynd av olika typer av salmonella i sesambaserade produkter har identifierats i ett flertal länder. Samtliga produkter är producerade i Syrien och har i Sverige troligen inte sålts via de större livsmedelskedjorna utan i mindre specialbutiker. De aktuella partierna är tillbakadragna och Livsmedelsverket har rapporterat fynden till EU via varningssystemet RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed).

Berörda smittskyddsenheter, kommuner, Livsmedelsverket, SVA och Folkhälsomyndigheten utreder tillsammans utbrottet på nationell nivå medan samverkan på internationell nivå sköts av de centrala myndigheterna och samordnas av den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Figur 2021-10-04. Insjukningskurva för fall av S. Havana, S. Mbandaka, S. Kintambo, S. Orion och S. Senftenberg (n=36).

Figuren visar att 0-5 personer har insjuknat per månad mellan juli 2019 och september 2021.

2021-07-19

Sedan juli 2019 har 26 fall av tre olika typer av salmonella, S. Havana, S. Mbandaka och S. Orion rapporterats. Senaste fallet insjuknade i maj 2021. Fallen är fördelade över tid och är geografiskt spridda över landet i 11 regioner. Fallen är i åldrarna 0-88 år (median 18 år) och 12 av fallen är barn under fem år. Lika många kvinnor som män har insjuknat.

Helgenomsekvensering (analys av bakteriens arvsmassa) har kopplat ihop fallen som är fördelade i tre olika kluster, S. Havana (n=11), S. Mbandaka (n=11) och S. Orion (n=4).

Då samma typ av salmonella bakterier har påvisats både hos fall och i produkter baserade på sesamfrön i andra länder, inom och utom Europa, misstänks en gemensam smittkälla.

Vid analyser gjorda på tahini (pasta på sesamfrön) och halwa (konfektyr gjord på tahini) som inhandlats i Sverige har S. Havana, S. Mbandaka och S. Orion påvisats och stammarna kan kopplas samman med humanfallen i utbrottet. Ytterligare salmonellatyper har också påvisats i produkterna. Produkterna är producerade i Syrien och har troligen inte sålts via de större livsmedelskedjorna utan i mindre specialbutiker. De aktuella partierna är tillbakadragna och Livsmedelsverket har rapporterat fynden till EU via varningssystemet RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed).

Berörda smittskyddsenheter, kommuner, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utreder tillsammans utbrottet.

Figur 2021-07-19. Insjukningskurva för fall av S. Havana, S. Mbandaka och S. Orion (n=26).

Figuren visar att 0-5 personer har insjuknat per månad mellan juli 2019 och juli 2021.

Läs mer