Salmonella Agona (internationellt november-december 2022)

Lyssna

Utbrottet med Salmonella Agona är över. Gurka var den troliga orsaken.

2023-02-07

Totalt rapporterades 35 personer i Sverige insjuknade i utbrottet med Salmonella Agona där främst personer i Norge (drygt 70) men även personer i Nederländerna och Storbritannien insjuknat. Av de svenska sjukdomsfallen var 24 kvinnor och 11 män i åldrarna 3-86 år (medianålder 37 år) hemmahörande i 13 olika regioner. Majoriteten insjuknade, liksom även utbrottsfallen i övriga länder, under de första veckorna av november. Inga utbrottsfall har rapporterats insjuknade sedan årsskiftet.

Den norska utredningen pekade på att gurka från en spansk leverantör var den mest sannolika smittkällan. Epidemiologisk information avseende vad de svenska fallen ätit innan insjuknandet har gett visst stöd åt denna teori och samma leverantör har även levererat gurka till Sverige under tiden för utbrottet. Ingen misstänkt produkt har dock kunnat analyseras varför mikrobiologiska belägg för vad som var smittkällan saknas.

Figur 2023-02-07. Stapeldiagram som visar insjukningsvecka för rapporterade svenska fall tillhörande utbrottet med Salmonella Agona (n=35).

Figuren visar att de personer som identifierats tillhöra utbrottet har insjuknat eller provtagits mellan vecka 44 och 52, de flesta under de tre första veckorna.

2022-12-21

Det är nu 31 personer i Sverige som har bekräftats smittade med utbrottsstammen av Salmonella Agona. Utöver dessa är det 72 utbrottsfall rapporterade i Norge och det har även identifierats fall med samma stam i Nederländerna. I både Sverige och i Norge har de flesta insjuknat eller provtagits under de första veckorna av november. Antalet nya inrapporterade fall har avtagit och ingen har rapporterats insjuknad under de senaste två veckorna. Det finns därför starka skäl att misstänka att smittkällan inte längre finns kvar på marknaden.

Norge har via intervjuer med fall identifierat gurka som den troliga orsaken till utbrottet. Bakåtspårning har sedan identifierat gurka från en spansk leverantör som den mest sannolika källan. Norge har underrättat spanska myndigheter och andra länder i EU om misstankarna. Misstänkt produkt har inte kunnat provtas.

Agurk fra Spania er mistenkt smittekilde i utbrudd av salmonella (fhi.no)

Agurk fra Spania er mistenkt smittekilde i utbrudd av Salmonella (kommunikasjon.ntb.no)

Även många av de svenska fallen har enligt enkätsvar och intervjuer ätit gurka veckan innan insjuknandet. Det har dock inte gått att säkerställa ett statistiskt samband att de som har smittats av utbrottsstammen ätit gurka i högre utsträckning än icke utbrottsfall eftersom gurka konsumeras av de flesta.

Samverkan mellan regionala smittskyddsenheter, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och internationella myndigheter fortgår och är inriktat på att söka ytterligare kunskap om bakomliggande orsaker till utbrottet.

Figur 2022-12-12. Stapeldiagram som visar insjukningsdatum för rapporterade svenska fall tillhörande utbrottet med Salmonella Agona (n=31).

Figuren visar att de personer som identifierats tillhöra utbrottet har insjuknat eller provtagits 1 november till 5 december, de flesta under de tre första veckorna av november.

2022-12-07

Från den 1 november har 26 personer i Sverige bekräftats smittade med Salmonella Agona. Helgenomsekvensering (analys av bakteriens arvsmassa) har visat att sjukdomsfallen bär på samma stam av Salmonella Agona och därmed misstänks ha smittats av en gemensam källa. Fallen, som är i åldrarna 3-86 år (median=32 år), är hemmahörande i tolv olika regioner i Sverige och 15 av de insjuknade är kvinnor. Utbrottsstammen med Salmonella Agona är även identifierad hos ett antal sjukdomsfall i Norge:

Salmonellautbruddet: Oppdatering av antall smittede (fhi.no)

Utbrudd av salmonella (matportalen.no)

Arbete med att identifiera smittkällan, som misstänks vara ett livsmedel med bred distribution i både Sverige och i Norge, sker i samverkan mellan smittskyddsenheter, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten samt med norska myndigheter.

Figur 2022-12-07. Stapeldiagram som visar insjukningsdatum för rapporterade svenska fall tillhörande utbrottet med Salmonella Agona (n=26).

Figuren visar att de personer som identifierats tillhöra utbrottet har insjuknat eller provtagits 1-21 november 2022.