Shigellainfektion (Kap Verde, internationellt november 2022-februari 2023)

Lyssna

Antal fall av shigellainfektion med resekoppling till Kap Verde har avtagit och utbrottet anses nu vara över.

2023-02-22

Totalt har 34 fall av shigellainfektion med resekoppling till Kap Verde rapporterats i Sverige sedan november. Bland fallen var majoriteten kvinnor (n=24) i åldrarna 1–80 år (medianålder 47 år), hemmahörande i 11 olika regioner. Inga nya fall har rapporterats sedan 25 januari 2023.

Flera andra länder har rapporterat fall med resekoppling till Kap Verde under framförallt perioden november–december 2022. ECDC och WHO har regelbunden kontakt med myndigheterna på Kap Verde för att stödja utredningen av källan till utbrottet. En smittkälla har ännu inte kunnat identifieras, men smitta via livsmedel är den mest sannolika orsaken. Smittspridning från person till person kan dock inte uteslutas.

ECDC bedömer att det i nuläget föreligger en måttlig risk för nya infektioner bland resenärer till Kap Verde, särskilt bland de som vistas i Santa Maria-regionen på ön Sal.

Läs mer

Outbreak of Shigella sonnei in the EU/EEA, the United Kingdom, and the United States among travellers returning from Cabo Verde. ECDC risk assessment. 2023-02-17 (ecdc.europa.eu)

2022-12-22

Hittills har 30 fall av shigellainfektion med resekoppling till Kap Verde rapporterats i Sverige sedan mitten av november. Elva bakterieisolat har hittills artbestämts: nio Shigella sonnei och två Shigella boydii. Smittspridning på Kap Verde har även uppmärksammats av flera andra europeiska länder och tagits upp med ECDC och WHO.

Bland svenska resenärer har infektioner med andra tarmpatogener, exempelvis EHEC, Campylobacter, Cryptosporidium och Giardia också noterats. Smitta med Shigella i samband med resor till Kap Verde har varit ett återkommande problem. Detta och förekomst av olika Shigella-arter och andra tarmpatogener talar för smitta via livsmedel.

Ytterligare information

Shigella sonnei och Shigella boydii är två av fyra bakteriearter som kan orsaka tarminfektionen dysenteri. Shigellainfektion är en anmälningspliktig sjukdom.