Campylobacter (Sverige juli–oktober 2023)

Lyssna

Utbrottet av campylobacter bedöms vara över. Den första signalen om utbrott kom i början av juli och utbrottet har pågått samtidigt som förekomsten i svensk slaktkyckling har varit hög. Utbrottet har haft nationell spridning med fall i alla regioner.

2023-11-03

Antalet rapporterade fall som smittats i Sverige av campylobacterinfektion har minskat successivt från vecka 40 till vecka 43. Ökningen av fall under juli/augusti minskade tillfälligt under veckorna 35-37 och följdes av en ytterligare topp under veckorna 38-40. Antalet rapporterade fall under vecka 43 rapporterades 49 fall vilket ligger något lägre än tidigare tre år under samma vecka då 59-92 fall rapporterades. En minskning av förekomst ses även hos slaktkycklingflockar de senaste veckorna vilket brukar avspeglas i förekomsten hos humanfall efterkommande veckor.

Det är fortsatt viktigt med god hygien vid hantering av rå kyckling vilket minskar risken att bli smittad.

Figuren nedan visar antal smittade i Sverige eller med okänt smittland till och med vecka 43 samt i jämförelse med de tre föregående åren.

Figur 2023-11-03: Antalet rapporterade fall av campylobacterinfektion per vecka.

Från början av juli ökade antalet fall av Campylobacter och var fortsatt hög till vecka 40 förutom en tillfällig minskning v 35-37.

2023-10-02

Antalet rapporterade fall som smittats i Sverige av campylobacterinfektion har ökat de senaste två veckorna. Under vecka 38 och 39 (18 september-1 oktober) rapporterades fler fall jämfört med samma tid på året under föregående år. Fallen återfinns i samtliga 21 regioner.

Figuren nedan visar antal smittade i Sverige eller med okänt smittland till och med vecka 39 samt i jämförelse med de tre föregående åren.

Figur 2023-10-02: Antalet rapporterade fall av campylobacterinfektion per vecka.

Under vecka 38-39 skedde återigen en ökning av antalet fall som var fler jämfört med samma tid på året under föregående år.

2023-09-21

Antalet rapporterade fall som smittats i Sverige av campylobacterinfektion har fortsatt legat högt under augusti med i genomsnitt 140 anmälda fall per vecka, men har minskat något de senaste tre veckorna. Antal fall under perioden augusti-september är jämförbart med samma tid på året under föregående år.

Figuren nedan visar antal smittade i Sverige eller med okänt smittland till och med vecka 37 samt i jämförelse med de tre föregående åren.

Figur 2023-09-21. Antalet rapporterade fall av campylobacterinfektion per vecka.

Under vecka 30-34 vara antalet fall ca 140 per vecka för att under vecka 35-37 minska något.

2023-08-02

Antalet rapporterade fall med campylobacterinfektion har fortsatt att öka de senaste veckorna och fallen är spridda över stora delar av landet. Denna uppgång överensstämmer väl med den ökning som brukar ske under denna tid på året.

Figuren nedan visar antal smittade i Sverige eller med okänt smittland till och med vecka 31 (vecka 31 omfattar dock bara fall rapporterade till och med 2023-08-01) samt i jämförelse med de tre föregående åren.

Figur 2023-08-02: Antalet rapporterade fall av campylobacterinfektion per vecka.

Stapeldiagram som visar Antalet rapporterade fall av campylobacterinfektion per vecka smittade i Sverige eller med okänt smittland

2023-07-06

Det har skett en ökning av antalet personer som har smittats av tarmbakterien campylobacter de senaste veckorna. Under vecka 26 (26 juni-2 juli) ökade antalet rapporterade fall ytterligare jämfört med föregående veckor och ökningen ser ut att fortsätta. Fallen återfinns i flertalet regioner.

Figur 2023-07-06: Antalet rapporterade fall av campylobacter per vecka smittade i Sverige eller med okänt smittland. Vecka 27 är ännu inte komplett.

Antalet sjuka ökade från vecka 21 till vecka 25 till cirka 60 fall per vecka från tidigare 30 fall per vecka. Vecka 26 ökade fallen ytterligare. Liknande ökning ses för åren 2020-2022.