Campylobacter (Sverige 2014–2015)

Lyssna

Detta utbrott av campylobacter är över.

Under årets första månader utredde Folkhälsomyndigheten en ökning av antalet inhemska fall av Campylobacter. Utbrottet är nu över men Folkhälsomyndigheten fortsätter arbete att vidare tillsammans med Sveriges veterinärmedicinska anstalt för att försöka identifiera orsaken till ökningen.

6 mars 2015

Mellan vecka 48 2014 och vecka 5 2015 har ett större antal fall än vanligt av campylobacterinfektion med misstänkt smitta i Sverige rapporterats. Vi är nu åter nere på normala nivåer av antal rapporterade fall. Folkhälsomyndigheten fortsätter att följa antalet rapporterade fall och arbetar vidare tillsammans med Sveriges veterinärmedicinska anstalt för att försöka identifiera orsaken till ökningen.

Figur. Antal fall per vecka för Campylobacter, inhemsk smitta och utan smittland, november-februari 2015.

campylobacterinfektion

12 februari 2015

Under december 2014 och januari 2015 anmäldes 558 fall av campylobacterinfektion som misstänktes vara smittade i Sverige. Detta kan jämföras med 183 fall under samma period ett år tidigare. Fallen har anmälts från hela landet. Ålders- och könsfördelningen har sett ut som det normalt gör för campylobacterinfektion, med jämn fördelning mellan män och kvinnor och fall från alla åldersgrupper men något färre fall bland barn och äldre än bland medelålders.

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med berörda smittskyddsenheter och i dialog med Statens veterinärmedicinska anstalt och Livsmedelsverket inlett en utredning för att kartlägga orsakerna bakom ökningen. Det finns i dagsläget ingen specifik misstanke om orsak. De vanligaste smittkällorna för campylobacter är rått kött och fågel, opastöriserad mjölk och förorenat brunnsvatten.

Vanliga symtom vid campylobacterinfektion är feber, diarréer (ibland blodiga), magsmärtor och illamående. Campylobacterinfektion är i de allra flesta fall en självläkande sjukdom.

Det viktigaste sättet att förebygga infektion av campylobacter och av andra bakterier är att vara noggrann med hygienen genom att tvätta händerna och köksredskap efter att man har skurit i rått kött och fågel.

Läs mer

Sjukdomsinformation om campylobacterinfektion