Ehec O103 (Sverige, november 2015-maj 2016)

Lyssna

Utbrottet med ehec O103 som pågått sedan november 2015 anses nu vara över. Totalt kunde 70 fall kopplas till utbrottet och det sista fallet insjuknade i början av maj 2016. Ingen säker smittkälla kunde fastställas.

23 juni 2016

Utbrottet anses vara avslutat då det inte har rapporterats nya insjuknade fall sedan den 10 maj 2016. Under perioden november 2015 till maj 2016 har 70 fall kopplats till utbrottet med O103 (figur 1).

De smittade hade relativt milda symtom och ingen rapporterades att ha drabbats av den allvarliga komplikationen HUS. Utbrottstammen var av serotypen O103:H2 och bar på shigatoxingenen av typen stx1a och eae-genen. Shigatoxin av typ 1 anses oftast orsaka mildare symtom än typ 2, vilket stämmer för majoriteten av fallen i detta utbrott. Vid smittspårning hittades även helt symtomfria personer som visade sig vara positiva för ehec O103 av utbrottstypen.

Samtliga fall hade smittats i Sverige och totalt har 11 olika landsting haft fall i utbrottet (tabell 1). De flesta av fallen är barn, 49 fall är 10 år eller yngre. Medianåldern för alla fallen är 4 år. Bland fallen har 30 män/pojkar och 40 kvinnor/flickor insjuknat.

I den analytiska studien där sjuka personers ätvanor jämfördes med friska kontrollpersoners framkom att fallen generellt ätit vanligt förekommande livsmedel men att det var vanligare bland fall att ha ätit russin jämfört med kontrollpersoner (OR 5,9 CI 1,7-20). Russinprover från sjuka personers hushåll har analyserats men varit negativa för ehec. Analyser av livsmedel för ehec är en svårighet varför negativa provsvar inte nödvändigtvis behöver innebära att provet är negativt.

Trots en omfattande utredning kunde smittkällan inte fastställas men baserat på insjukningskurvan och utbrottets förlopp så var den troliga smittkällan ett livsmedel med lång hållbarhet alternativt en produkt som blivit kontinuerligt kontaminerad av sin miljö, och som distribuerats nationellt under den aktuella perioden.

Figur 1. Antal fall med ehec O103 kopplade till utbrottet, efter insjukningsvecka, alternativt provtagningsvecka i de fall insjukningsdatum saknas.

Antal fall av ehec O103 för hela utbrottet

Tabell 1. Antal fall per smittskyddsenhet.
Län smittskyddsenhet ligger i Antal fall
Västra götaland 34
Skåne 9
Jönköping 6
Hallan 6
Västernorrland 4
Kalmar 3
Västerbotten 3
Östergötland 2
Jämtland 1
Dalarna 1
Kronoberg 1
Totalt, alla enhet 70

22 april 2016

Totalt har nu 60 fall med identisk typ kopplats till utbrottet av EHEC O103 som pågått sedan slutet av november. Det senaste fallet insjuknade i slutet på mars. De nya fallen kommer, likt de tidigare fallen, främst från de mellersta och södra delarna av landet. Majoriteten av de insjuknade är barn under 15 år och 58 % är kvinnor.

Samarbetet mellan Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och landets smittskyddsenheter för att försöka hitta smittkällan till utbrottet fortsätter. Hittills har inget säkert samband med något misstänkt livsmedel kunnat fastställas.

Figur 2. Antal fall av EHEC O103 som rapporterats mellan vecka 48 2015 och vecka 13 2016.

Diagram över antal fall av ehec

15 mars 2016

Ytterligare fall har kopplats till utbrottet av EHEC O103 som pågått sedan slutet av november och totalt finns det nu 45 fall med identisk typ. Det senaste fallet insjuknade i mitten på februari. De nya fallen kommer, likt de tidigare fallen, främst från de mellersta och södra delarna av landet. Majoriteten av de insjuknade är barn under 15 år och 62 % är kvinnor.

Utredningen pågår och ännu har ingen smittkälla kunnat fastställas. Som ett led i utredningen analyserar Folkhälsomyndigheten tillsammans med landets smittskyddsenheter de insjuknade personernas livsmedelsintag. De insjuknade får svara på frågor om vad de ätit och svaren jämförs sedan med vad friska kontrollpersoner ätit. Ytterligare en aktivitet för att försöka hitta smittkällan är insamling och jämförelse av kvitton från fallen. Misstänkta livsmedel analyseras på Livsmedelsverket.

Figur 3. Antal fall av EHEC O103 som rapporterats mellan vecka 48 2015 och vecka 7 2016.

Antal fall av ehec fram till vecka 7

10 februari 2016

Hittills har 32 fall med identisk typ kunnat kopplas samman. Alla fall har smittats inom Sverige och utbrottet är spritt över flera delar av landet. De smittade har haft relativt milda symtom, ett fåtal har sjukhusvårdats men ingen har rapporterats med att ha drabbats av den allvarliga komplikationen HUS. Åldersfördelningen ser ut som det normalt gör vid en EHEC-infektion, med fler fall bland barn och äldre än bland medelålders. Inget misstänkt livsmedel har hittats ännu. För att finna smittkällan samarbetar berörda smittskydd och myndigheter med smittspårningen.

Information om Enterohemorragisk E.coli (EHEC)

  • Enterohemorragisk E.coli (EHEC) är en toxinbildande tarmbakterie.
  • EHEC-infektion är vanligast hos små barn, men förkommer i alla åldersgrupper.
  • Infektionen kan ge blodig diarré samt leda till njursvikt på grund av s.k. hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS).
  • EHEC-infektion är en zoonos, vilket innebär att den kan smitta mellan djur och människor. Nötkreatur är den huvudsakliga reservoaren för bakterierna.
  • Människor kan smittas via kontaminerade livsmedel, vatten eller miljö, genom direktkontakt med djur eller genom kontakt mellan människor.
  • Vanligtvis anmäls cirka hälften av de rapporterade fallen som smittade i Sverige och resten som smittade vid vistelse utomlands.
  • Stora EHEC-utbrott är ovanliga i Sverige och majoriteten av fallen är sporadiska med okänd smittkälla. Ett antal mindre utbrott med smitta på förskola, i familjekretsar eller med misstänkt koppling till livsmedel och djur inträffar årligen. En del av de rapporterade fallen har milda symtom men upptäcks vid smittspårning.

Läs mer

Sjukdomsinformation om Enterohemorragisk E.coli (EHEC)