Ehec O157 (Sverige, juli-september 2016)

Lyssna

Detta utbrott av Ehec 0157 är över.

Sedan juli 2016 har åtta fall kunnat kopplas samman i en smittspårning av ehec O157. Tre av fallen är rapporterade med den allvarliga komplikationen HUS. Fallen kommer från Skåne och Blekinge.

14 november 2016

Inga ytterligare fall har kunnat kopplas till den smittspårning av ehec O157 där åtta fall från Skåne och Blekinge kopplats samman under juli till september. Utredning visar på att smittan kan komma från miljön där fallen har vistats. Den aktiva utredningen avslutas.

Smittskyddsenheterna och länsveterinärerna i de berörda länen arbetade tillsammans med berörda myndigheter för att utreda eventuella samband och orsaker. Ehec är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Idisslare, framför allt nötkreatur, är den huvudsakliga reservoaren för bakterien. Smittan kan spridas via kontakt med djur eller med deras gödsel, men också via förorenade livsmedel, vatten eller miljö.

Några av fallen har vistats i miljöer med koppling till lantbruk och flera gårdar har provtagits och vid analys av bakteriernas arvsmassa fann man samma typ av bakterier påvisats hos fallen i utbrottet. Utifrån fynden på de provtagna gårdarna har djurägarna fått hygien- och besöksriktlinjer samt rekommendationer om åtgärder för att snabbare bli av med smittan.

Totalt kunde sju fall av samma typ av ehec O157:H7 (stx2a, stx2c, eae) samt ytterligare ett fall (epidemiologisk koppling) kopplas samman och fallet som insjuknade sist blev sjuk den 7 september. Alla smittades i Sverige och sex av åtta fall var barn i åldrarna 0-11 år. Två av fallen var symtomfria bärare som upptäcktes i smittspårningen. Tre av fallen har drabbats av den allvarliga följdsjukdomen HUS, hemolytiskt uremiskt syndrom, som påverkar njurarna och som kan ge kroniska besvär. Den aktuella typen av ehec O157 förknippas oftare med allvarligare sjukdom och HUS än andra typer av ehec.

God hand- och livsmedelshygien förebygger smitta. Tvätta händerna efter kontakt med nötkreatur. Genomstek hackat och malet kött ordentligt. Ät inte rå köttfärs och låt framför allt inte små barn smaka på rå köttfärs. Skölj grönsaker ordentligt. Drick inte opastöriserad mjölk.

19 oktober 2016

Hittills har sju fall av samma typ av ehec O157:H7 (stx2a) samt ytterligare ett fall (epidemiologisk koppling) kunnat kopplas samman och senaste fallet insjuknade den 7 september. Fallen är smittade i Sverige och sex av åtta fall är barn i åldrarna 0-11 år. Tre av fallen har drabbats av den allvarliga komplikationen HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom) och två är symtomfria bärare som upptäckts i smittspårning.

Den aktuella typen av ehec O157, som också kallas klad 8, är förknippad med allvarligare sjukdom och är en av de vanligaste typerna associerad till HUS där fallen varit smittade i Sverige. Smittskyddsenheterna och länsveterinärerna i de berörda länen arbetar tillsammans med berörda myndigheter för att utreda eventuella samband och orsaker.

Figur. Fall av ehec 0157:H7 klad 8 stx2a (n=8).

Graf över fall av ehec.

Fakta om Ehec

  • Symtomen på ehec är allt ifrån milda symtom med diarré och magsmärtor till blodig diarré.
  • Sjukdomen är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Idisslare, framför allt nötkreatur, är den huvudsakliga reservoaren för bakterien.
  • Smittan kan spridas via kontakt med djur eller med deras gödsel, men också via förorenade livsmedel, vatten eller miljö.
  • God hand- och livsmedelshygien förebygger smitta. Tvätta händerna efter kontakt med nötkreatur. Skölj grönsaker, sallad och frukt och se till att äta väl genomstekt kött. Undvik att dricka opastöriserad mjölk.