Ehec O157 (Sverige september 2016–februari 2017)

Lyssna

Utbrottet är avslutat och totalt kopplades 26 fall till utbrottet. Under februari 2017 kopplades ytterligare fall av ehec O157 till det utbrott som pågick under hösten 2016. Utredningen visar att smittkällan var olika partier nötfärs gjorda på kött från ett och samma slakttillfälle under hösten 2016.

7 april 2017

Utbrottet är avslutat. Under februari insjuknade sex personer i samma variant av ehec som orsakade utbrottet i höstas, då 20 personer kunde kopplas samman. Totalt insjuknade 26 personer (se figur nedan) med samma variant av ehec O157:H7, se figur 1. 10 av fallen var barn under 10 år. 11 av fallen var kvinnor/flickor och 15 av fallen var män/pojkar.

Sex personer, de flesta barn, drabbades även av den allvarliga komplikationen HUS, hemolytiskt uremiskt syndrom, som påverkar njurarna och kan ge kroniska besvär.

Berörda Smittskyddsenheter, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten har arbetat tillsammans för att utreda orsaken till att nya fall tillkommit. Livsmedelsverkets spårning har lett till slutsatsen att alla som blivit sjuka sannolikt smittats av olika partier nötfärs gjorda på kött från ett och samma slakttillfälle. Det är partier som tillverkades under hösten 2016 och som sålts i färsk eller fryst form. Slakteriet har sedan dess vidtagit flera åtgärder för att undvika smitta.

Figur 1. Fall i utbrottet (n=26). 2017-04-07.

Fall av ehec i utbrottet fram till april 2017

3 mars 2017

Sedan utbrottet av ehec O157 kopplat till nötfärs avslutades i oktober 2016 har 5 nya fall tillkommit. Totalt är det nu 25 fall med samma typ av ehec O157 kopplade till utbrottet. De nya fallen har insjuknat under februari 2017. Fallen är smittade i Sverige och kommer från olika delar av landet.

Berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten arbetar tillsammans för att utreda orsaken till att nya fall tillkommit.

24 januari 2017

Utbrottet som sedan september har kopplat samman 20 fall av ehec O157 är avslutat. Fyra av fallen drabbades av den allvarliga komplikationen HUS. Myndigheternas gemensamma smittspårning visar att de smittades efter att ha ätit nötfärs eller nötfärsprodukter.

Totalt kunde 20 fall kopplas till utbrottet under hösten 2016. Det senaste fallet insjuknade under vecka 42.

Livsmedelsverket har tillsammans med Jordbruksverket spårat de misstänkta livsmedlen genom hela livsmedelskedjan tillbaka till gårdsnivå. I ett företags egen provtagning har samma profil av ehec även påvisats i ett parti med frysta hamburgare. Dessa hamburgare har inte sålts till konsument. Mikrobiologiska analyser på Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har visat att det var samma variant av O157 som hittades hos såväl sjuka personer som vid gårdsprovtagning och i de frysta hamburgarna. Utifrån fynden på de provtagna gårdarna har djurägarna fått hygien- och besöksriktlinjer samt rekommendationer om åtgärder för att snabbare bli av med smittan.

De berörda landstingens smittskyddsenheter, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten har arbetat tillsammans för att utreda utbrottet.

15 november 2016

Ytterligare tre fall har kopplats till utbrottet. Hittills har 16 fall med samma typ av ehec O157 kunnat kopplas ihop med hjälp av helgenomsekvensering (analys av hela arvsmassan hos bakterien) och ytterligare fyra fall är epidemiologiskt kopplade. De nya fallen insjuknade under vecka 42. Det är ungefär lika många kvinnor som män som smittats och åtta av fallen är barn under 12 år. Fyra personer, varav tre barn, har även drabbats av den allvarliga följdsjukdomen HUS, hemolytiskt uremiskt syndrom, som påverkar njurarna och kan ge kroniska besvär. Den aktuella typen av ehec O157 förknippas oftare med allvarligare sjukdom och HUS än andra typer av ehec.

I Folkhälsomyndighetens nyhet den 8 november beskrivs att det sannolikt är nötfärs som kan kopplas som gemensam smittkälla. Smittskyddsenheterna intervjuar de insjuknade personerna och de får även svara på enkäter för att kunna finna en gemensam smittkälla. Intervjuer med de personer som insjuknat visade tidigt i utredningen på en koppling till färska kebab-/nötfärsspett och andra nötfärsprodukter.

Livsmedelsverket har tillsammans med Jordbruksverket spårat de misstänkta livsmedlen genom hela livsmedelskedjan tillbaka till gårdsnivå. Analyser från Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har visat att det var samma variant av O157 som hittades hos såväl sjuka personer som vid gårdsprovtagning. Utifrån fynden på de provtagna gårdarna har djurägarna fått hygien- och besöksriktlinjer samt rekommendationer om åtgärder för att snabbare bli av med smittan.

De berörda landstingens smittskyddsenheter, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten arbetar tillsammans för att utreda utbrottet.

Figur. Fall med ehec 0157:h7 (stx2a, stx2c, eae). 2016-11-15.

Antal fall av ehec fram till vecka 42

7 november 2016

Ytterligare 1 fall har kopplats till utbrottet och hittills har 13 fall med samma typ av ehec O157 kunnat kopplas ihop med hjälp av helgenomsekvensering (analys av hela arvsmassan hos bakterien) och ytterligare fyra fall är epidemiologiskt kopplade. Det nya fallet insjuknade i slutet av september. Det är ungefär lika många kvinnor som män som smittats och 6 av fallen är barn under 12 år.

Figur. Fall med ehec 0157:h7 (stx2a, stx2c, eae).

Fall av ehec till vecka 40

25 oktober 2016

Ytterligare två fall har kopplats till utbrottet och hittills har tolv fall med samma typ av ehec O157 kunnat kopplas ihop med hjälp av helgenomsekvensering (analys av hela arvsmassan hos bakterien) och ytterligare fyra fall är epidemiologiskt kopplade. De två nya fallen insjuknade i mitten av september.

Spårning av misstänkta livsmedel pågår och berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten arbetar tillsammans med att utreda eventuella samband och orsaker.

Figur. Fall med ehec 0157:h7, stx2c, eae+, klad 8, 2016-10-25 (n=16 varav 12 typade).

Antal fall av ehec fram till 25 oktober 2016

19 oktober 2016

Hittills har 10 fall med samma typ av ehec O157 kunnat kopplas ihop med hjälp av helgenomsekvensering (analys av hela arvsmassan hos bakterien) och ytterligare fyra fall är epidemiologiskt kopplade.

Det senaste fallet diagnosticerades den 4 oktober. Fallen är smittade i Sverige och kommer från olika delar av landet, majoriteten är dock från Stockholmsområdet. Sex av fallen är barn i åldrarna 0-12 år. Tre av fallen har drabbats av den allvarliga komplikationen HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom).

Den aktuella typen av ehec O157:H7 (stx2a, stx2c, eae) kallas klad 8, och orsakar oftare allvarlig sjukdom än andra O157. Klad 8 är en av de vanligaste ehec-typerna associerad till HUS där fallen smittats i Sverige.

Smittspårning pågår och berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten arbetar tillsammans med att utreda eventuella samband och orsaker. Fallen får svara på frågor om vad de ätit innan de blev sjuka och eventuella kvitton samlas in. Misstänkta livsmedel spåras av Livsmedelsverket.

Figur. Fall med ehec 0157:h7, stx2c, eae, klad 8, n=14 varav 4 med enbart epidemiologisk koppling.

Fall av ehec fram till 19 oktober

Fakta om ehec

  • Symtomen på ehec är allt ifrån milda symtom med diarré och magsmärtor till blodig diarré.
  • Sjukdomen är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Idisslare, framför allt nötkreatur, är den huvudsakliga reservoaren för bakterien.
  • Smittan kan spridas via kontakt med djur eller med deras gödsel, men också via förorenade livsmedel, vatten eller miljö.
  • God hand- och livsmedelshygien förebygger smitta. Tvätta händerna efter kontakt med nötkreatur. Genomstek hackat och malet kött ordentligt. Ät inte rå köttfärs och låt framför allt inte små barn smaka på rå köttfärs. Skölj grönsaker ordentligt. Drick inte opastöriserad mjölk.

Några råd från Livsmedelsverket för att undvika att bli smittad

Genom att följa några hygienråd kan du skydda dig från att bli smittad. Råden är extra viktiga att följa för små barn. Barn smittas vanligen lättare och blir ofta sjukare än vuxna. God hand- och livsmedelshygien förebygger smitta.

  • Tvätta händerna efter kontakt med nötkreatur eller andra idisslare som till exempel får och getter
  • Smaka inte på rå köttfärs
  • Genomstek köttfärs ordentligt
  • Skölj grönsaker ordentligt
  • Var noga med att tvätta händerna efter att du har tagit i rått kött
  • Använd olika skärbrädor och knivar till rått kött och grönsaker

Läs mer