Ehec O26 (Sverige, september 2015–april 2016)

Lyssna

Utbrottet med ehec O26 som pågått sedan september 2015 anses nu vara över. Totalt kunde 57 fall kopplas till utbrottet och det sista fallet insjuknade i april 2016. Ingen säker smittkälla kunde fastställas.

14 juni 2016

Då inget nytt fall rapporterats sedan början av april i år så anses utbrottet med ehec O26 vara över. Totalt kopplades 57 fall till utbrottet under perioden september 2015 till april 2016 (figur 1) och majoriteten av fallen var barn mellan 0-15 år (63 %) (figur 2). Medianåldern för alla fall var 8 år och könsfördelningen var jämn, 29 kvinnor och 28 män. De smittade hade relativt milda symtom och ingen rapporterades att ha drabbats av den allvarliga komplikationen HUS. Vid smittspårning hittades även helt symtomfria personer som visade sig vara positiva för ehec O26. Samtliga fall hade smittats i Sverige och rapporterades från 11 av landets län, främst från de mellersta och södra regionerna (tabell 1).

I den analytiska studien där sjuka personers ätvanor jämfördes med friska kontrollpersoners framkom att fallen generellt ätit vanligt förekommande livsmedel men att det var vanligare bland fall att ha ätit grillkorv jämfört med kontrollpersoner (OR 4,5 CI 1.1-17). Med tanke på tillverkningsprocessen så bedöms dock denna typ av produkt inte som ett troligt risklivsmedel för ehec. Ett flertal livsmedel provtogs och analyserades men var negativa för ehec. Analyser av livsmedel för ehec är en svårighet varför negativa provsvar inte nödvändigtvis behöver innebära negativt prov.

Utbrottstammen var av serotypen O26:H11 och bar på shigatoxingenen av typen stx1a och eae-genen. Shigatoxin av typ 1 anses oftast orsaka mildare symtom än typ 2, vilket stämmer för majoriteten av fallen i detta utbrott.

Trots en omfattande utredning kunde smittkällan inte fastställas men baserat på insjukningskurvan och utbrottets förlopp så var den troliga smittkällan ett livsmedel med lång hållbarhet alternativt en produkt som blivit kontinuerligt kontaminerad av sin miljö, och som distribuerats nationellt under den aktuella perioden.

Figur 1. Antal fall av ehec O26 i utbrottet, vecka 37/2015-14/2016.

Graf över antalet fall av ehec under hela utbrottet

Figur 2. Åldersfördelning av fall av ehec O26 i utbrottet.

Åldersfördelning av antalet fall av ehec

Tabell 1. Län som rapporterat fall av ehec O26 i utbrottet.
Län Antal fall
Gävleborg 2
Halland 17
Jönköping 3
Kalmar 2
Skåne 7
Stockholm 1
Uppsala 6
Västernorrland 1
Västra Götaland 10
Örebro 1
Östergötland 7
Totalt 57

22 april 2015

Hittills är 57 fall med identisk typ kopplade till utbrottet och det senaste fallet insjuknade i slutet av mars. Fortfarande är det främst barn mellan 0-15 år (63 %) som insjuknat och lika många kvinnor som män har smittats. Hälften av landets landsting har fall som kan kopplas till utbrottet.

Samarbetet mellan Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och landets smittskyddsenheter för att försöka hitta smittkällan till utbrottet fortsätter. Hittills har inget säkert samband med något misstänkt livsmedel kunnat fastställas.

Figur 3. Antal fall av ehec O26, vecka 37/2015 - vecka 14/2016 (n=57).

Diagram över antal fall av ehec fram till vecka 14 2016

Figur 4. Åldersfördelning av fall av EHEC O26.

Diagram över åldersfördelning bland fall av ehec fram till vecka 14

16 mars 2015

Hittills är 43 fall med identisk typ kopplade till utbrottet och det senaste fallet insjuknade i mitten av februari. Alla fall har smittats inom Sverige och utbrottet är spritt över flera delar av landet, främst de mellersta och södra regionerna. De smittade har haft relativt milda symtom och ingen har rapporterats med att ha drabbats av den allvarliga komplikationen HUS (Hemolytiskt Uremiskt Syndrom). Majoriteten av de insjuknade (67 %) är barn mellan 0-15 år och könsfördelningen är jämn.

Utredningen pågår och ännu har ingen smittkälla kunnat fastställas. Folkhälsomyndigheten samarbetar med landets smittskyddsenheter för att ta reda på vad de som smittats ätit för att försöka hitta ett livsmedel som alla ätit innan de blev sjuka. Ytterligare ett led i utredningen är insamling och jämförelse av kvitton från fallen. Misstänkta livsmedel analyseras på Livsmedelsverket.

Figur 5. Antal fall av EHEC 026, vecka 37/2015-8/2016 (n=43).

Diagram över antalet fall av ehec fram till vecka 8 2016

Information om Enterohemorragisk E.coli (EHEC)

  • Enterohemorragisk E.coli (EHEC) är en toxinbildande tarmbakterie.
  • EHEC-infektion är vanligast hos små barn, men förkommer i alla åldersgrupper.
  • Infektionen kan ge blodig diarré samt leda till njursvikt på grund av så kallad hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS).
  • EHEC-infektion är en zoonos, vilket innebär att den kan smitta mellan djur och människor. Nötkreatur är den huvudsakliga reservoaren för bakterierna.
  • Människor kan smittas via kontaminerade livsmedel, vatten eller miljö, genom direktkontakt med djur eller genom kontakt mellan människor.
  • Vanligtvis anmäls cirka hälften av de rapporterade fallen som smittade i Sverige och resten som smittade vid vistelse utomlands.
  • Stora EHEC-utbrott är ovanliga i Sverige och majoriteten av fallen är sporadiska med okänd smittkälla. Ett antal mindre utbrott med smitta på förskola, i familjekretsar eller med misstänkt koppling till livsmedel och djur inträffar årligen. En del av de rapporterade fallen har milda symtom men upptäcks vid smittspårning.

Sjukdomsinformation om Enterohemorragisk E.coli (EHEC)