Listeria AscI0194 (Sverige, 2013–2015)

Lyssna

Detta utbrott av Listeria AscI0194 är över.

Ett utbrott där den troliga smittkällan var gravade och rökta fiskprodukter pågick under perioden 2013-2015. Under maj till september 2014 hade sammanlagt 17 personer insjuknat med samma undertyp av listeria vilket då bedömdes som ett begränsat utbrott under dessa månader.

Nyuppsatta analysmetoder och karaktärisering av historiska isolat har lett till att sammanlagt 27 fall har kunnat kopplas till detta utbrott. De sista fallen insjuknade i april 2015. I den epidemiologiska undersökningen utföll gravad och rökt lax som statistiskt signifikanta. Livsmedelsisolat från en fiskproducent har också identifierats tillhöra utbrottstammen vilket stärker det epidemiologiska sambandet att gravade och rökta fiskprodukter var trolig smittkälla.

7 januari 2016

Ny typningsmetodik och ytterligare analys visar på att totalt 27 fall mellan 2013-2015 tillhör utbrottet och att den troliga smittkällan var gravade och rökta fiskprodukter.

Under 2014 påbörjade Folkhälsomyndigheten processen att gå över till helgenomssekvensering (WGS) som det primära verktyget för den mikrobiologiska övervakningen. Då både inkommande och historiska listeriaisolat analyserades visade det sig att förutom de 17 fallen från 2014 så var även 7 fall från 2013 och 3 fall från 2015 smittade med utbrottsstammen och kunde kopplas till utbrottet. Den epidemiologiska undersökningen visade att mer än hälften av alla fall hade ätit olika typer av fiskprodukter och gravad och rökt lax utföll statistiskt signifikanta.

Listeria isolerade från produkter hos en fiskproducent som analyserats under 2015 har visat sig tillhöra utbrottstammen, vilket stärker det epidemiologiska sambandet att gravade och rökta fiskprodukter var den troliga smittkällan i utbrottet.

Fallen var i åldrarna 46-92 år, medianålder 79 år, och majoriteten var män (67 %). Fallen rapporterades från ett flertal län i framför allt södra och mellersta Sverige.

Figur 1, 2016-01-07. Fall av listerios knutna till utbrott AscI0194 2013-05-20 till 2015-04-30 (n=27).

Antal fall av listeria Ascl0194

Figur 2, 2016-01-07. Åldersfördelning i procent av totala antalet fall i utbrottet.

Åldersfördelning av antalet fall av listeria

Tabell 1: Antal fall av AscI0194 per län i Sverige
Län Antal fall av AscI0194
Blekinge 1
Gävleborg 1
Halland 2
Kronoberg 2
Skåne 10
Stockholm 6
Västernorrland 2
Örebro 1
Östergötland 2
Totalt 27

November 2014

Totalt har 17 personer smittats med utbrottsstammen AscI0094 sedan maj 2014. Inga nya fall har tillkommit sedan september 2014. Utredningen pekar mot någon form av fiskprodukt som smittkälla men exakt vilken produkt det rör sig om är inte fullständigt klarlagt.

Figur 3, november. Fall av listerios knutna till utbrott AscI0194 2014-05-18 till 2014-09-11 (n=17).

Diagram över antal fall av listeria fram till november 2014

Augusti 2014

Det första fallet i detta utbrott rapporterades i maj 2014. Hittills har 14 personer insjuknat, främst i de södra delarna av landet. Smittkällan är inte identifierad. Utredning pågår.

Figur 4, augusti. Fall av listerios knutna till utbrott AscI0194 2014-05-18 till 2014-08-11 (n=14).

Antal fall av listeria Ascl0194

Figur 5, augusti. Åldersfördelning av listerios i procent av totala antalet fall i utbrottet.

Åldersfördelning av antalet fall av listeria

Figur 6, augusti. Könsfördelning i procent av totala antalet fall.

Könsfördelning av antalet fall av listeria

Tabell 2: Fall av listerios (utbrottsstam AscI0194) 2014-05-18 till 2014-08-11 (n=14).
Län Antal rapporterade fall av Listeria utbrottsstam AscI0194
Blekinge -
Dalarna -
Gotland -
Gävleborg 1
Halland 1
Jämtland -
Jönköping -
Kalmar -
Kronoberg -
Norrbotten -
Skåne 6
Stockholm 3
Södermanland -
Uppsala -
Värmland -
Västerbotten -
Västernorrland -
Västmanland -
Västra Götaland -
Örebro 1
Östergötland 2
Totalt 14