Salmonella (Sverige, augusti-oktober 2021)

Lyssna

Det nationella utbrottet av salmonella Coeln anses vara över. Färska groddar var trolig smittkälla.

2021-11-18

Från slutet av augusti till oktober insjuknade 52 personer från 14 regioner med samma stam av Salmonella Coeln. Fallen var i åldrarna 0-85 år (median 35 år) och ungefär lika många var kvinnor (n=27) som män (n=25). Inga nya fall har insjuknat eller blivit provtagna med utbrottsstammen sedan den 26 oktober och utbrottet bedöms nu vara över. Utbrottet har utretts i samverkan mellan berörda smittskyddsenheter och kommuner samt länsstyrelse, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har genomfört en så kallad fall-fallstudie baserad på enkäter insamlade av de regionala smittskyddsenheterna, där de som insjuknat i salmonella svarade på frågor om vad de hade ätit under veckan innan insjuknandet. I studien, där svar från utbrottsfall jämfördes mot svar från salmonellafall som inte tillhörde utbrottet, visade det sig att det fanns ett statistiskt säkerställt samband mellan sjukdom med utbrottsstammen och konsumtion av groddar. En misstänkt koppling till groddar hade även identifierats vid en lokal utredning i en av regionerna.

Baserat på när utbrottsfallen har insjuknat och var groddar har konsumerats tros ett misstänkt förorenat parti ha levererats till livsmedelsbutiker, grossister och storkök under slutet av augusti. Provtagning och analys av kvarvarande groddar hos sjukdomsfall, liksom en omfattande provtagning och analys i produktionsled har inte påvisat salmonella.

Den epidemiologiska utredningens resultat visar att färska groddar levererade under slutet av augusti var den troligaste källan till utbrottet men detta har inte kunnat bekräftas med mikrobiologiska analyser.

För fall markerade i lila (figur) saknas information om insjukningsdatum och istället har provtagningsdatum angetts.

Figur 2021-11-18. Antal utbrottsfall per dag för insjuknande f med Salmonella Coeln (n=52).

Stapeldiagrammet visar att nära 90 % av sjukdomsfallen insjuknade eller provtogs från slutet av augusti till mitten av september.

2021-09-24

Från den 28 augusti har 31 personer bekräftats smittade med Salmonella Coeln. Helgenomsekvensering (analys av bakteriens arvsmassa) har visat att sjukdomsfallen bär på samma stam av Salmonella Coeln och därmed misstänks ha smittats av en gemensam smittkälla. Fallen, som är i åldrarna 0-85 år (median=28 år), är hemmahörande i tolv olika regioner i Sverige och 18 (58 procent) av de insjuknade är män. Berörda smittskyddsenheter, kommuner och Länsstyrelser utreder tillsammans med Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utbrottet för att identifiera smittkällan som misstänks vara ett livsmedel med bred distribution i Sverige.

För fall markerade i lila (figur) saknas information om insjukningsdatum och istället har provtagningsdatum angetts.

Figur 2021-09-24. Insjukningskurva för utbrottsfallen med Salmonella Coeln (n=31).

Stapeldiagrammet visar att 0-6 personer insjuknat eller provtagits per dag mellan 28 augusti och 14 september

Läs mer

Sjukdomsinformation om salmonellainfektion