Mötesanteckningar från 2022-03-31

Lyssna

Mötesanteckningar från Folkhälsomyndighetens Samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor, 2022-03-31.

Närvarande

Arbetsmiljöverket, Infektionsläkarföreningen, Sveriges Kommuner och
Regioner, Smittskyddsläkarföreningen, Socialstyrelsen, Svensk Förening för Vårdhygien, Svenska hygienläkarföreningen, Folkhälsomyndigheten, Nationell arbetsgrupp för vårdhygien, Riksföreningen för MAS och MAR.

Frånvarande/anmält förhinder

NAG Strama

Föregående minnesanteckning 21-10-21

 • Föreskrift inom kommunala verksamheter för att förebygga smittspridning (SoS). Ute på remiss till 14/4.
 • Arbetet med terminologi PPE/ MTP – uppdatering Terminologi – arbetet ska återupptas. Ett förslag är framtaget.
 • MAS/MAR: En sammanställning är på gång av den enkät som gått ut. Enkätresultat finns. Ny enkät utskickad.
 • Benämningen ”fullvaccinerad” vid covid-19: Fullvaccinerad används inte på grund av att det är förväntat att alla behöver ta påfyllnadsdoser. De två första sprutorna (plus eventuell extrados) brukar benämnas primärdoser och personen är vaccinerad. Därefter ges påfyllnadsdoser och personen är uppdaterat vaccinerad.
 • Övrigt - SKR stämmer av internt om en ny representant för nätverket för patientsäkerhet ska nomineras till samverkansgruppen för att efterträda tidigare ledamot.

Informationsutbyte/aktuellt

Arbetsmiljöverket

Förslag på ny regelstruktur, en andra och mindre remissrunda pågår tom 1 oktober 2022. Smittrisker kommer att ingå i kapitlet om Vanliga arbetsmiljörisker. Föreskrifterna beräknas träda i kraft 2024. I Zoonosrådet diskuteras f.n. bland annat val av skyddsutrustning vid utbrott av zoonotisk smitta. Inspektionsinsatser har genomförts inom området att förebygga stick- och skärskador. Bakgrunden var att flera regioner inte använt stickskyddande produkter vid covid-vaccinationer. 20/21 regioner har säkrat tillgången på sticksäkra produkter enligt svaren på inspektionsbrev, mer information

Nyhet om att inspektionsbrev till regionerna ökade tillgången till sticksäkra kanyler (av.se)

Socialstyrelsen

Utbildningen Vårdhygien för kommunala verksamheter kommer att kompletteras med en modul för chefer.

Enkät om kompetensförsörjning inom vårdhygien m.m. är publicerad i våras.

Socialstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag att göra en översyn av smittskyddsenheternas och smittskyddsläkarnas förutsättningar, rapporteras senast 30 november.

Vägledningen Hundar i vården (2014) avpublicerades 31/1. Några av deltagarna uppger att det finns fortsatt behov av dokumentet och frågar efter uppdatering. Sos följer upp internt om vägledningen skulle kunna uppdateras.

SKR

Nationella punktprevalensmätningen PPM-BHK sker vecka 11-12 i år. Publicering av rapporten är planerad till maj. Hittills är det ökad efterfrågan på att delta. Utbildning kopplad till vårdhygien stängs 1 april i år. Diskussion om fortsatt förvaltning pågår.

Fråga: Hur blir det med PPM-VRI framåt? Möjlighet finns att mäta och registrera resultat, men nationellt resultat kommer inte att sammanställas av SKR. Några vid mötet uppger att det finns behov av mätningen, bl.a. för att riskfaktorer rapporteras bättre i PPM-VRI än i infektionsverktyget. Det är dock regionala skillnader och någon uppger att de använder IV och därför inte deltar i PPM-VRI mätningen. Risk att intresset att delta generellt minskar?

Fråga: Kan nationella sammanställningar återupptas framöver? Det finns inga planer på det i nuläget.

Fråga: Det finns fortsatt behov av åtgärdspaketen för att förebygga VRI och det framförs önskemål från gruppen att de uppdateras, hur ser planen ut? Vissa delar ingår i vårdhandboken. SKR hade tillfällig finansiering genom den statliga patientsäkerhetssatsningen och har f.n. inga resurser för att jobba vidare med nya material eller uppdateringar.

NAG vårdhygien

Vägledning för vårdhygieniskt arbete har varit ute på remiss och uppdaterat förslag är snart färdigt för vidare distribution till NSG patientsäkerhet.

Det behövs fler vårdhygienexperter i arbetet med att ta fram nationella kunskapsstöd av olika slag inklusive harmonisering av Vårdhandboken. Önskemål från gruppen om tydligare beskrivning av vad arbetet innebär.

 • Vårdrelaterade pneumoni, arbetsgrupp utsedd och klar. Arbete påbörjat
 • Desinfektionsmedel och metoder behöver fler representanter.

Önskemål om uppdateringar av bl.a. Fohms Kunskapsunderlag om ESBL- producerande tarmbakterier och VRE. Fohm tar med frågan.

Fråga: Finns tandvårdsaspekten med i kunskapsunderlagen? Inte hittills.

Information om Samlade kunskapsstöd för vårdhygien (kunskapsstyrningsvard.se)

Svenska hygienläkarföreningen

SHLF har organiserat återkommande webinarier för medlemmarna, värdskapet har alternerats mellan regionerna.

Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19 är ute på remiss. Snart genomförs hygiendagar i Jönköping. Föreningen vill vara en aktiv part och har bl.a. besvarat flera remisser från Fohm.

Spur-inspektör finns, boka gärna protokollstyrd inspektion av sk-utbildningar. Behov av nationell samordning av vårdhygien.

Fråga: Har ni fått svar på skrivelsen till Socialdepartementet angående nationell samordning av vårdhygien? Inget ännu.

Svensk Förening för Vårdhygien

En uppdatering av Riktlinjer för vårdhygien inom svensk tandvård Hobit kommer att presenteras vid hygiendagarna under tandvårdens program och publiceras under våren. Information kommer till samverkansgruppen för spridning av dokumentet.

SFVH har i en skrivelse till socialdepartementet (tillsammans med svenska hygienläkarföreningen samt smittskyddsläkarföreningen) framfört önskemål om nationell samordning av vårdhygien och föreslår att Folkhälsomyndigheten får uppdraget.

Riksföreningen för MAS/MAR

Digital kompetensutvecklingsdag 28/4, innehåll god och nära vård, äldre- utredningen m.m.

Fokus på vårdhygien och utveckling bl.a med anledning av erfarenheterna under pandemin. Behov av samordning och samverkan mellan kommunerna och även med vårdhygien.

Önskemål att kunskapsstöd inom ramen för kunskapsstyrningen i högre grad slås samman och harmoniseras mellan kommun och region.

Svenska Infektionsläkarföreningen

Önskemål om nationell samordning av vårdhygien och vårdhygieniska riktlinjer. Deltar i arbetet med Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19.

Smittskyddsläkarföreningen

Inget att rapportera.

Fohm

Arbete med Svedres/svarm pågår, publiceras i juni. Nedklassificering av covid-19 1 april från allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom; nya föreskrifter om smittspårningsplikt och ny vägledning om förebyggande åtgärder och rekommendationer kring smittspårning inom vård och omsorg är publicerade.

Arbetet med kunskapsöversikten av smitta i förskolan är återupptaget.

Fråga: Hur går det med kunskapssammanställningen om legionella? Fohm tar med frågan. Enheten för antibiotika och vårdhygien har påbörjat arbete med att bygga och systematisera kunskap kring implementering och beteendeinsikter. Fohm frågar efter tankar i gruppen kring samverkan med Strama i vissa frågor exempelvis 10-punktsprogrammet: Gruppen positiv till initiativet och samverkan.

Föranmälda frågor:

 • Status avseende klassificeringen av covid-19 enligt AFS 2018:4 i förhållande till att sjukdomen sannolikt nedgraderas till endast anmälningspliktig från ¼. Främst kraven på skyddsutrustning i hemmiljö och riskbedömningen av gravida. Praktik och verklighet. Smittskyddsläkarföreningen
 • Klassificeringen av covid-19 i förhållande till AV:s krav på skyddsutrustning vid misstänkta fall i hemmiljö samt för gravida. SFVH

AV informerade om att riskklassningen styrs av EU-direktivet, ingen ändring planerad f.n. Önskemål från gruppen att arbetsmiljöverket flaggar till kommissionen om behov av nedklassificering.

Vem får ansvar för nationell samordning av vårdhygieniska frågor framöver? SFVH

Den 26/4 under hygiendagarna är seminarium och diskussion planerat då bland annat nationell samordning av vårdhygien kommer att diskuteras. AV, SKR, SOS, Fohm är inbjudna.

Tema är bl.a covid-19 och gemensamma utmaningar i Norden i det vårdhygieniska arbetet. Alla med vårdhygieniskt intresse välkomna.

Information om Nordisk hygienkonferens, program, anmälan m.m. (nsfh-info.com)

Uppföljning/utvärdering av samverkansgruppen

Diskussion utifrån de tre frågor som mailats i förväg:

 • Utifrån din organisations förväntningar, fyller samverkansgruppen sitt syfte?
 • Finns det något som kan underlätta att inhämta inspel från/återföra till din organisation?
 • Synpunkter eller förslag för att utveckla samverkansgruppens fortsatta arbetssätt (innehåll, arbetsform, mötesfrekvens, representanter o likn)

Sammantaget: Bra med dialog och informationsutbyte. Syftet uppnås.
Önskemål: Tydligare återrapportering från Fohm av utfall, påbörjade arbeten och liknande. Involvera AV i tidigare skede när arbetsmiljöaspekten är relevant.

Inkludera tandvårdsaspekter i kunskapsstöd och liknande.

Förslag: Gruppen skulle kunna fungera motsvarande en referensgrupp i vissa frågor. Bjuda in Fohms GD för diskussion. Eventuellt bjuda in representant från NSG patientsäkerhet.

Information från Fohm:

Övervakning – ECDC PPS Bakgrund, rekrytering av sjukhus m.m.

Inspel och reflektioner från gruppen angående bland annat tillvägagångssätt, teamen samt spridning och kommunikation. Samverkansgruppen kan bistå i vissa delar med att arbeta fram processen. SKR kommer att bjudas in till uppföljande möte inom kort:

Svenska HALT

Sammanställning av förra höstens mätning (2021) pågår, data finns tillgängliga på Fohms Folkhälsodata alternativt via svenska HALT-sidan. Sammanfattningsvis visar mätningen från ht 2021 fler deltagare än 2020 och något lägre andel vri.

Information om Fohms Folkhälsodata

Svenska HALT

Rapporten publiceras inom kort. Ny HALT mätning planeras till hösten.

Antibiotikasmart Sverige - uppdatering.

Framtagning av kriterier pågår och nästa steg är att verksamheterna ska pilottesta dem.

Övriga frågor

Nytt material från WHO om surgical site infections (openwho.org)

Nästa möte

Fysiskt/hybrid eller digitalt möte? Bra med hybridmöten, huvudsakligen fungerar det. Fohm skickar ut en doodle med förslag på datum för höstmöte.