Mötesanteckningar 2022-11-10

Lyssna

Mötesanteckningar från Folkhälsomyndighetens Samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor, 2022-11-10.

Föregående minnesanteckning, från 2022-03-31

 • Vägledning Hundar i vård och omsorg (Sos). Uppdatering är inplanerad.
 • Kunskapsstöd ESBL o VRE frågades efter uppdatering (Fohm). Översyn av myndighetens kunskapsstöd inklusive prioritering pågår.
 • Åtgärdspaketen avpublicerade av resursskäl (SKR), samtliga är integrerade i Vårdhandboken.
 • Utbildningen VRI-smart har pilottestats. Avslutad pga resursskäl (SKR). (obs inte samma som https://www.vrismart.se/)
 • Enkät till MAS kring kommunal vård och omsorg. Enkätsvaren är under bearbetning (riksföreningen MAS/MAR).
 • Inget nytt angående kommissionens klassificering av covid-19 dvs inga ändringar i direktivet (AV).

Informationsutbyte/aktuellt

SFVH

SIS/TK 527 reviderar f.n SIS-TS 39 (Mikrobiologisk renhet i operationsrum) beräknas klar inom kort. PRISS har återstartat, frågor för egenkontroll är framtagna. Arbetsgrupp om Mikrobiologisk provtagning på endoskop utan kanaler har nyligen startat. Revidering av Hobbit publiceras vt 2023. Förrådshantering inom tandvård pågår, publiceras tidigast ht 2023. Revidering av BOV har startat, planerad publicering 2024. Form och upplägg planeras f.n.

NAG vh

Pågående arbetsgrupper

 • Förebygga vårdrelaterad pneumoni, sammankallande Anette Svensson, Växjö.
 • Desinfektionsmedel och -metoder, sammankallande Jon Edman-Wallér, Borås.
 • Vårdhygienisk harmonisering av Vårdhandboken. NAGs förslag är att arbeta övergripande med de kapitel/delar i Vårdhandboken som ska uppdateras resp. nya delar, med syfte att harmonisera de vårdhygieniska rekommendationerna.

SHLF

Webinarierna pågår. Höstmötena kommer att fortsätta irl. Vårdprogrammet covid-19 klart. Påpekat till SLF om bristen på hygienläkare. Även behov av SK-kurser i bl.a desinfektion och sterilitet samt juridik.

AV

Tillsynsinsats med fokus organisatorisk och social arbetsmiljö på akutsjukhus startad, planeras pågå 2023. Reviderad information på webben om covid-19/gravida resp. minderåriga, med hänvisning till Fohms information.

Arbete om skyddsutrustning vid zoonos i kontakt med djur pågår, utifrån uppdrag från zoonosrådet. AV deltar gärna i högre grad för att i tidigare skede få in arbetsmiljöaspekter som perspektiv, i olika remissomgångar, utbildningar m.m.

Sos

Patientsäkerhetsenheten byter namn till Patientsäkerhet och beredskap. Verksamhet inkl bemanning är under utveckling utifrån delvis nytt uppdrag.

RU om Smittskyddsenheternas och smittskyddsläkarnas förutsättningar och kapacitet publiceras 30/11. Inkluderar 9 förslag som gäller smittskyddsenheterna (5 förslag), vårdhygien (2), kommuner (1), Fohm (1).

Nya föreskrifter (HSLF-FS 2022:44) om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter. Utbildning "Förebygga och förhindra smitta – för chefer i vård och omsorg" är under framtagande.

Rapporten Kompetensförsörjning och arbetssätt inom Vårdhygien och antibiotikaresistensområdet är nästan klar. Rapporten inventerar tillgänglig kompetens för vårdhygien, strama, infektion, klinisk mikrobiologi och smittskydd som alla är av betydelse i arbetet för att motverka antibiotikaresistens. Detta är en aktivitet under mål fem i den nationella tvärsektoriella handlingsplanen mot antibiotikaresistens.

SKR

PPM-VRI genomfördes v. 11-12, ca hälften av regionerna deltog (övriga använder IV), ingen nationell rapport. Innan mätningen lyftes frågan i NSG-patientsäkerhet som via sina RSG-grupperingar fick besked att ca hälften av regionerna planerade att delta.

PPM-BHK genomfördes v.11-12. 2022 ingick 15 regioner (2021, 18 regioner). Fler kommuner mäter; 2019 deltog 73 kommuner och 2022 deltog 158.

Läs mer om följsamhetsmätningarna: Resultat mätning av följsamhet till hygienrutiner och klädregler (skr.se)

SKR införde PPM (trycksår, VRI och BHK) samt utvecklade databasen under patientsäkerhetssatsningen 2011-2014. Deltagandet generellt minskar, men databasen ligger kvar för lokala och regionala mätningar.

SKR webbutiken har stängt och material flyttas till SKR webben.

SML

 • Fortfarande mycket arbete med covid-19.
 • Arbete med nytt smittskyddsblad för mässling pågår.

MAS

 • Planeringen för kompetensutvecklingsdagen i maj pågår.
 • Remissvar om äldreomsorgslagen pågår.
 • Samverkan med regionens vårdhygienenheter.

Fohm

Halt-mätning v 46-47. Flera utbildningstillfällen har hållits under hösten. Data i Folkhälsostudio finns tillgängligt preliminärt från mars 2023. Rapporten publiceras vt 2023. Ansökan för EU-Jamrai 2 finaliseras för närvarande.

Ingen ny information angående nationell samordning av vårdhygien från Socialdepartementet, frågan adresseras även via Sos utredning kring smittskydden.

Utvecklingsarbete pågår för en ny version av Svebar, ett system som samlar in odlings- och ABR-data. 6/12 genomförs Svebar-Stramadag.

Föranmälda frågor

NAG Vårdhygiens nya organisatoriska placering

(Susanne Wiklund, NAG vh)

NAG Vårdhygien är inte längre underställda NSG Patientsäkerhet, utan är en fristående NAG direkt under beredningsgruppen i kunskapsstyrningen. Diskussioner pågår om gruppenska byta namn med anledning av förändringen. Arbete med uppdragsbeskrivning och verksamhetsplan för 2023 pågår.

Vägledning för vårdhygieniskt arbete

(Susanne Wiklund, NAG vh)

Vägledning för vårdhygieniskt arbete publicerad oktober 2022. Pågående arbete med att sprida informationen om vägledningen inom regioner och kommuner.

Kunskapsstöd vårdhygien (kunskapsstyrningvard.se)

Utmaningar som de nya basala hygienrutinerna och Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2022:44) om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter ger

(Lena Karlsson, SKR)

Enligt förslaget till ÄOL kommer MAS/MAR-rollen att motsvara nivå för kvalitetsansvarig. Varierar idag, ibland hvudmannanivå ibland lägre nivå. Syfte med förslaget är att utjämna nuvarande olikheter. Förslag att Medicinsk ledningsperson är anställd i ledningsstrukturen kommunövergripande alt förvaltningsnivå. Läkare eller ssk från allmänmedicin.

Info om föreskrifterna 2022:44 åtgärder för att förebygga smitta i vård och omsorg

(Axana Haggar, Socialstyrelsen)

Har utarbetats bl.a. utifrån erfarenheter från pandemin, IVO:s tillsyn, mätningar av följsamhet av basala hygienrutiner, synpunkter från vårdhygien/smittskydd och intervjustudie med chefer. Förslaget har varit på remiss, 61 remissinstanser. Utbildning om att "Förebygga och förhindra smitta – för chefer i vård och omsorg" publiceras preliminärt i slutet av november.

HSLF-FS 2022:44 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS (socialstyrelsen.se)

Diskussionsfrågor

Nationella och regionala mätningar av VRI och riskfaktorer

Hur ser ni på behovet och värdet av dessa? Vad har PPM-VRI för roll framåt?

Bra med nationell data. De olika metoderna har olika styrkor. Risk att regioner blir utan data om PPM-VRI läggs ned eftersom inte alla använder IV fullt ut. PPM-VRIs fördelar är registrering av riskfaktorer, data över lång tid och trender. Nationell sammanställning är nödvändigt i kommunikationen till beslutsfattare. PPM-VRI databas är byggt utifrån andra behov och förutsättningar och inte långsiktigt hållbart, en stor utvecklingsinsats behövs. VRI-uppföljning i tandvården bör generellt utvecklas. Kan ECDC-PPM fungera som en återkommande mätning med webbaserat anpassat protokoll, i likhet med HALT?

För att stärka förebyggande arbete med möjlighet att följa upp utfall är IV ett bättre alternativ. IV har bättre möjligheter att användas på enhetsnivå. Regionerna behöver ge tillräckliga resurser för att förvalta och utveckla verktyget och verksamheterna behöver stöd i analys, identifiera förbättringsområden osv. MJG bra men resurskrävande. Resultaten kommer sent. Resurser behövs för att utvecklas. Finansieras av regionerna.

Stärka vårdhygieniskt arbete i kommunal vård och omsorg

Vad är viktigt ur ert perspektiv? Hur kan vi tillsammans bidra för en fortsatt utveckling?

Behovet adresserat på många håll/olika sätt. Ökad efterfrågan på övergripande vägledningar/stöd. Digitala utbildningar har fungerat bra och bygger in flexibilitet. Alla chefer inom kommunal vård och omsorg har inte vårdbakgrund och kunskapen om och prioritering av vårdhygieniska frågor behöver höjas på vissa håll. Samverkan med regionen har ökat under pandemin men behöver fortsatt utveckling. Kommunperspektivet behöver lyftas fram. Dialog om hur man kan stötta ytterligare kring praktiskt genomförande. Exempel med train-the-trainers, med uppföljning och egenkontroller el. likn.

Antibiotikasmart Sverige - uppdatering

(Inga Zetterqvist)

Fyra arbetspaket ingår, varav ett för kommuner och regioner. Pilot med kriterierna har startat i äldre- och funktionshinderomsorg vid nio Säbo i sex kommuner.

Övervakning – ECDC PPS Bakgrund, protokoll, kommunikation, förankringsprocessen, rekrytering av sjukhus m.m.

(Wenjing Tao)

PPM på sjukhus med syfte att samla data för kvalitetsutveckling. En nerkortad och översatt version av ECDCs protokoll används. Data kommer att registreras via elektroniska formulär på svenska. Fohm har skickat informationsbrev till Hälso- och sjukvårdsdirektörer och regiondirektörer, två informationswebinarier i november, workshops om metoden för de som ska genomföra mätningen (mars 2023) och upprättar en telefonlinje för stöd under mätningen (april-maj 2023).

Planerad återkoppling efter mätningen blir dels sjukhusspecifika samman-ställningar, dels nationell sammanställning. Ett nationellt möte för att följa upp resultat, identifiera förbättringsområden och diskutera möjliga Strama- och vårdhygieniska interventioner planeras. 28/2 kommer att vara sista anmälan att delta i mätningen.

Övriga frågor

Samverkan Vårdhygien-Strama

(Stephan Stenmark)

Förslag på utvidgad samverkan i gemensamma frågor med syfte att bl.a nå större samsyn och förstärka spridningsmöjligheter av gemensamma budskap. Ett första gemensamt möte planeras preliminärt till början av maj 2023.

Förslag att bjuda in IVO att delta i samverkansgruppen igen vid enstaka möte alt som ledamot

Fortsatta diskussioner vid nästa möte om behovet, förra inbjudan till IVO m.m.

Nästa möte

Preliminärt första halvan av maj 2023. Fohm återkommer med mer info.