Mötesanteckningar 2023-10-24

Lyssna

Mötesanteckningar från Folkhälsomyndighetens Samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor, 2023-10-24.

Deltagare

SFVH, NAG vårdhygien, Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Svenska hygienläkarföreningen, Föreningen för klinisk mikrobiologi, Riksföreningen för MAS och MAR, Smittskyddsläkarföreningen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Folkhälsomyndigheten.

Föregående minnesanteckning

Uppföljning från förra mötet angående förslaget att bjuda in IVO till samverkansgruppen, i första hand som ordinarie medlem eftersom gruppen ses 2 gånger per år. Fohm tar med frågan internt.

Informationsutbyte/aktuellt

Svensk Förening för Vårdhygien

Rapport från Samverkansdag mellan SFVH:s styrelse, Tandvårdssektionen samt SFVH:s representanter 12 oktober 2023. Där lyftes bland annat

  • SIS-TS 39 Mikrobiologisk luftrenhet vid kirurgiska ingrepp – Förebyggande av luftburen smitta. Remissrunda pågår, planerad publicering 2024. Öppen remiss, förlängd till 7 november. Socialstyrelsen påpekar att de inte svarar på öppna remisser utan behöver en inbjudan. Motsvarande gäller för Arbetsmiljöverket och Fohm.
  • Förrådshantering inom tandvård. Remissrunda pågår, planerad publicering våren 2024.
  • Mikrobiologisk provtagning flexibla endoskop m.m. Remissrunda nov 2023, planerad publicering våren 2024.
  • SIS 349 Rengöring, desinfektion, sterilisering. Planerad remissrunda maj 2024.
  • Digital utbildning i spol- och diskdesinfektorer. Planeras vara klart våren 2024.

Fler detaljer från samverkansdagen

Nationell arbetsgrupp vårdhygien

Arbetsgrupper pågår inom vårdrelaterad pneumoni och Desinfektionsmedel och metoder. Även nationell harmonisering av vårdhygieniska rekommendationer i Vårdhandboken pågår.

Stöd för implementering av Vägledning för vårdhygieniskt arbete, webbinarium är genomfört.

Enkäter är utskickade dels till RSG om implementering av vägledningen och dels en enkät för inventering om behov av vårdhygieniska kunskapsstöd.

Samarbete med Fohm.

Svenska hygienläkarföreningen

Föreningen har skickat en skrivelse till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) angående problematiken när personer med svårigheter att följa BHK, som till exempel på grund av hudåkommor, antas till vårdutbildningar. Man behöver säkerställa att de som antas och genomför utbildningen också kan tillämpa BHK. Föreningen väntar på svar från UKÄ.

SHLF har skickat skrivelse till flera myndigheter, inklusive FoHM, angående att man gärna står som remissmottagare i vårdhygieniskt relevanta frågor. Skrivelsen har fått positivt svar från samtliga myndigheter.

En stor del av föreningens verksamhet kretsar kring att förbereda och genomföra SHLF:s Höstmöte, liksom deltagande i dels de årliga hygiendagarna och dels infektionsveckan.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur är beslutad och kommer att träda i kraft den 1 januari 2025. Föreskrifterna om hygien och smittrisker återfinns i det nya föreskriftshäftet ”Risker i arbetsmiljön” med beteckningen AFS 2023:10. Föreskrifterna finns sedan den 16 oktober publicerade på Arbetsmiljöverkets webbsida (av.se)

I samband med ikraftträdandet den 1 januari 2025 kommer även ämnessidorna på webben få ett nytt utseende. Bland annat kommer ämnessidorna om smittrisker att delas upp i en sida om avsiktligt arbete med smittämnen och en sida om oavsiktligt arbete med smittämnen. Dessutom kommer det finnas enskilda sidor om stick-och skärskador, om antibiotikaresistens och arbete i laboratorier där man inte har för avsikt att arbeta med smittämnen.

Socialstyrelsen

Från måndag den 2 oktober tillhör vi en ny avdelning: Avdelningen för utveckling av hälso- och sjukvården på systemnivå, efter omorganisering vid myndigheten. Frågor som omfattar patientsäkerhet, vårdhygien, antibiotikaresistens och infektionsmedicin ryms numera på ”Enheten för Patientsäkerhet och kapacitetsplanering”. Bakgrunden till den nya avdelningen är ett stort antal regeringsuppdrag inom beredskapsområdet.

Pågående regeringsuppdrag att ta fram underlag för vilka sjukvårdsprodukter som bör omfattas av försörjningsberedskap. Samt, i samverkan med AV och Fohm, underlag för lagerhållning av PPE. Även ett uppdrag att stödja regionernas kapacitetsplanering samt lämna förslag på målvärden för antalet vårdplatser pågår.

Socialstyrelsen har publicerat två utbildningar om hygienregler, en för personal och en för chefer inom kommunala verksamheter. Utbildningen för personal finns även på engelska. Stöddokument för verksamhetschefer är publicerat som stöd för att kunna arbeta med reflexion och riskanalys kring hygienrutiner:

Stöd i arbetet med basala hygienrutiner (socialstyrelsen.se)

En enkätundersökning kommer att skickas ut i slutet av året angående regionens styrning av städning i vårdlokaler.

Dokumentet Hundar i vården revideras, publiceras preliminärt mars 2024.

SKR

Resultaten från senaste BHK-mätningen är publicerade. 158 kommuner deltar men totalt minskar antalet mättillfällen inom kommuner och regioner.

Föreningen för klinisk mikrobiologi

Har inga nyheter att rapportera.

Smittskyddsläkarföreningen

Lyckat smittskyddsmöte i Karlskrona 3–4/10 med bland annat zoonoser inklusive fågelinfluensa som tema. Malin Bengnér är vald till ny ordförande för SMLF.

Aktivt arbete med uppdatering av smittskyddsbladen pågår. Bladen för fågelinfluensa och kikhosta är nyligen publicerade. Uppdatering av läkarbladet om covid-19 publiceras inom kort, medan avpublicering av patientbladet planeras. Uppdatering av difteribladet pågår.

Malin Bengnér från Smittskydd Jönköping och Thomas Wahlberg från Smittskydd Västra Götaland är utsedda att ingå i expertgrupp kopplat till utredningen ”Stärkt beredskap inför framtida pandemier” som leds av professor Jan Albert.

Riksföreningen MAS/MAR

En ny samverkansgrupp har bildats där chefsläkarnätverket håller i trådarna. Den innefattar chefsläkare, chefssjuksköterskor och Riksföreningen för MAS/MAR. Syftet är att bevaka patientsäkerhetsperspektivet i arbetet med äldre patienter som vårdas av flera vårdgivare och där samverkan mellan vårdgivare krävs.

Riksföreningen MAS/MAR håller varje år kompetensutvecklingsdagar och detta arbete har startat inför våren 2024.

I övrigt så har Riksföreningen MAS/MAR regelbundna kontakter med olika myndigheter i patientsäkerhetsfrågor (ex Socialstyrelsen, IVO, Fohm).

Fohm

Svebar – nytt system utvecklas med bland annat snabbare och enklare rapportfunktion. Ingen detaljerad tidplan ännu, dialog med labben pågår inklusive terminologi och övergången till nya systemet m.m.

Pågående regeringsuppdrag att utvärdera den storskaliga testningen av misstänkta fall av covid-19. Syftet är bland annat att utvärdera om testningen varit ändamålsenlig och betydelsen inom vård- och omsorgsmiljöer.

Dokumentet Åtgärder mot smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg version 1 är publicerad.

HALT – årlig mätning av VRI och antibiotikaanvändning i Säbo för äldre och LSS vecka 46–47. I år är europeisk mätning och extra frågor om organisation och mikroorganismer ingår.

Rådsrekommendationerna AMR

Intensifiering av EU:s åtgärder för att bekämpa antimikrobiell resistens genom en One health-modell. Rekommendationen innehåller ett antal insatser inom nio olika områden. Frågan hur den svenska AMR-strategin uppdateras/utvecklas ligger för närvarande hos Socialdepartementet.

WHO Monitoring framework av Global action plan IPC

WHO:s globala strategi för IPC (GSIPC) publicerade 12 september 2023 kommer att kompletteras med en tillhörande global handlingsplan och en uppföljningsstruktur (monitoring framework). Dessa tas fram under 2023–2024 i samråd med medlemsstaterna. Områdesindelningen följer WHO:s core components.

Föranmälda frågor

SKR – Patientsäkerhet från utvecklingsområde till intressebevakningsområde

Mellan 2011 till 2022 har SKR haft överenskommelser med regeringen i syfte att stärka patientsäkerheten hos regioner och kommuner. Från och med 2023 har överenskommelserna avslutats av regeringen, som i stället vill förtydliga Socialstyrelsens samordningsuppdrag inom området. Då överenskommelsen avslutas försvinner även de medel som finansierat SKR:s roll som drivande och koordinerande av regioners och kommuners riktade utvecklingsinsatser. SKR övergår i stället till att enbart intressebevaka patientsäkerhetsområdet. Genomlysning av uppföljning patientsäkerhet via PPM och MJG pågår under 2023.

Fråga till SoS – hur tänker man kring VRI-övervakning framöver?

Besked från SKR angående deras roll väntas preliminärt i december. Dialog mellan bland annat Socialstyrelsen och Fohm pågår.

Arbetsmiljöverket har fått frågor om underlaget för kravet att arbetskläder ska tvättas i minst 60°C. Känner någon till bakgrunden till frågan?

Ingen vid mötet kände till bakgrunden.

Antibiotikasmart Sverige och diskussion

Information om status för kriteriearbetet och preliminär tidsplan för lansering av kriterier.

Diskussion om vilka målgrupper som är viktiga att vända sig till vid lanseringen: ledning på olika nivåer, politisk nivå och verksamheter. I kommunen behöver det lyftas på förvaltnings- och kommunstyrelsenivå. Även kunskapsstyrningsorganisationen kan vara en kanal att nå ut. Arbetsmiljöverket kan bidra i lanseringen kring stödet för arbetstagare genom arbetsmiljöperspektivet.

Uppföljning stärkt vårdhygienarbete i kommunal vård och omsorg. Hur går vi vidare?

Diskussion kring vilket stöd som det finns behov att utveckla. Behov av att få en samlad bild av vad som finns på plats gällande till exempel utbildning, stöd och befintliga verktyg. Arbetet bör ske i dialog med bland annat vårdhygieniska enheter inklusive kommunala nätverket, kommunföreträdare och kunskapsstyrningsorganisationen. Fohm kallar till samverkan i mindre grupp.

ECDC PPM – resultat och förslag på förbättringsområden

Sammanfattningsvis bekräftar mätningen behovet av fortsatt arbete för att minska förekomsten av VRI, och förbättringsområden är föreslagna för fortsatt diskussion. Mer information om resultatet av mätningen kommer i en rapport som publiceras i december.

Övriga frågor

Fråga från NAG – hur resonerar Fohm kring prioritering av kunskapsstöd?

Folkhälsomyndigheten ser gärna fortsatt dialog kring prioritering av kunskapsstöd. Fohm prioriterar kunskapsstöd som har betydelse för folkhälsan och information om nya sjukdomar samt vissa allvarliga, sällan förekommande infektioner.

Nästa möte

  • Gemensam samverkan 14 maj Hasselbacken, Djurgården
  • Stramadagen 15 maj