Mötesanteckningar 2024-05-14 Samverkansmöte Strama och Vårdhygien

Lyssna

Samverkansmöte gemensam del Strama och vårdhygien 14 maj 2024.

Deltagare

Svensk Förening för Vårdhygien, Folkhälsomyndigheten, Svensk förening för allmänmedicin, NAG Strama, Stramanätverket, Tandvårdsstrama, SFVH, NAG vårdhygien, Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Svenska hygienläkarföreningen, Föreningen för klinisk mikrobiologi och.

Förhinder

Smittskyddsläkarföreningen, Referensgruppen för antibiotikafrågor RAF.

Övervakning av VRI och antibiotika

Ragda Obeid och Hanna Billström

Sammanfattning: Presentation av statitistik gällande försäljning av antibiotika. På den rullande 12månadersperioden så har det ökat något. När det gäller enskilda preparat så kan man på vissa håll se en minskning. Störst ökning ses för åldersgruppen 80+.

Antibiotikaförsäljning i öppenvård-interaktiva faktablad (extern webbplats)

Faktabladet för tandvården kommer ut innan kommande kvartalsuppdatering, underliggande data finns publicerad på vår externa webb.

Diskussion

Är vi på väg mot en ny platå? Det är inte så stora ökningar om man jämför till 2019. Än så länge är det lägre. Resultatet ser vi först i slutet av året.

SwedresSvarm

Statistiksekretessen kvarstår och påverkar totaldelen där vi inte kan visa grafer per preparat för 2023. Slutenvårdsdelen är mer komprimerad i år än tidigare år. Har fyllt på med PPM-data för att kompensera bortfallet. Problemet kvarstår och dialoger förs med departementet om det. Rapporten kommer ut 26 juni.

Denna presentation är en försmak av SwedresSvarm, så den är något preliminär – det kan ändra sig. Planen är att göra faktablad precis för resistensen som för förbrukningen, men tyvärr så sätter tillgänglighetsanpassning käppar i hjulet.

Under 2023 ökade antalet rapporterade fall av anmälningspliktig antibiotikaresistens för ESBL, ESBL-CARBA och MRSA jämfört med 2022, medan fallen av VRE och PNSP i stort sett var oförändrade. För vissa stammar var antalet fall högre än åren före pandemin. Antal fall av VRE varierar kraftigt mellan åren beroende på antal och storlek på utbrott som förekommit inom sjukvården. Antalet fall av invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (iGAS) fortsatte att öka. Orsaker till den stora smittspridningen är delvis oklara. Men sannolikt beror den på ökade kontakter och lägre immunitet i befolkningen efter restriktionerna under pandemiåren.

Diskussion

Rensas datan i dagsläget? Svar nej, men när vi har Svedbar 2.0 kommer datan att rensas. Hur det kommer att ske är oklart.

Iom att ECDC räknar annorlunda än vad vi gör så ser våra siffror mer positiva ut.

Infektionsverktyget

Jenny Jagdmann

Sammanfattning

Infektionsverktyget är för ett verktyg för uppföljning av VRI, riskfaktorer och antibiotikaanvändning vid sjukhus. Arbete pågår för att kunna använda denna data även nationellt. För att nå dettaa behövs tillräckligt bred användning, och för att få jämförbar data av hög kvalitet. Det finns lite arbete att göra här. Därför vill vi stödja användning genom till expempel samverkan. Förhoppningen är att rapportera till ECDC i framtiden. Vi har återstartat Folkhälsomyndighetens Analysgrupp för Infektionsverktyget och planen är att fortsätta med kontinuerliga möten med Inera. Vi avser även att skapa ett kontaktnätverk av IV-användare.. Utskicken ska gå till registratorn i regionen för vidare-förmedling, men även att det även går till NAG Strama, NAG Vårdhygien bland annat Vi funderar även på att börja med nationell rapport för antibiotikaanvändning.

Kommentar

Ett problem att vi just nu inte har ett nationellt system för ppm:er. Vi behöver bra men kanske olika system för övervakning på kort och lång sikt. Fohm har en levande dialog med Socialstyrelsen SKR och Socialdepartementet om detta. Det kommer behöva vara ett aktivt samarbete.

Svenska HALT

Olle Aspevall

Sammanfattning: En punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner, antibiotikaanvändning, riskfaktorer och vårdtyngd hos personer som bor på SÄBO (inkl. LSS). Mätningen sker vecka 46–47 varje år och syftet är att stödja förbättringsarbetet för att förebygga vårdrelaterade infektioner och bidra till en mer ansvarsfull antibiotikaanvändning. Det är ett samarbete med nationella kvalitetsregistret Senior alert. I år är det näst intill 21 000 personer som är med i räkningen. Nästan alla är från SÄBOn för äldre. Totalt sett är det 3,1 procent av de boenden som får antibiotikabehandling.

Det som är på gång är att öppen data har publicerats 2 april 2024, folkhälsostudio med senaste mätningen. I slutet av maj ska senaste rapporten publiceras. Det ska vara mätning samma veckor i år också, inför det kommer det vara utbildningstillfällen.

Nyfiken på HALT? Samlad information om svenska HALT: www.folkhalsomyndigheten.se/halt.

Vid frågor mejla: halt@fohm.se

Diskussion

Hur många kommuner är anslutna till Senioralert? Som använder det. Det är 288 kommuner av 291, 13 av 21 regioner. Dock kan det skilja inom kommunerna hur många som är anslutna.
Den öppna redovisningen redovisas både per kommun och region.

ECDC‐PPM

Jenny Jagdmann och Wenjing Tao

Sammanfattning

Rapporten från ECDC kom förra veckan - 31 länder deltog. I rapporten inkluderas: över 1 300 sjukhus, och över 300 000 patienter i Europa som man fick in data ifrån. I Sverige deltog 54 sjukhus (21 regioner) och över 13 500 patienter från Sverige som det samlades in data ifrån. Två huvudsakliga delar i rapporten, dels vårdrelaterade infektioner och dels antibiotikaanvändning. Hur stod sig Sverige mot övriga länder? Sverige hade bland annat den fjärde högsta prevalensen av vårdrelaterade infektioner i Europa. Man ska vara försiktig när man jämför länder. Exempelvis är det första gången som ECDC inkluderar infektioner med urspurng från kommunala vård- och omsorgsboenden som VRI. Det är stora skillnader i äldreomsorg över Europa, och kan möjligtvis ha bidragit till att Sverige ligger så högt. Resultat från tidigare HALT mätningar har inte visat att VRI är vanligare på SäBo i Sverige än i övriga Europa.Vidare är resultat från mikrobiologisk provtagning något ovanligare i Sverige, men resistensläget är mycket gynnsamt jämfört med övriga Europa. Sverige har också en ganska hög förskrivning av bredspektrum-antibiotika på sjukhus. Sverige ligger också högst i Europa med avseende på beläggningsgrad på sjukhusen.

Diskussion

 • Funderingar lyftes kring skillnader i hälso- och sjukvård och äldreomsorg som kan ha påverkat resultaten. Skillnader i tolkning av metodologi och definitioner kan också bidragit. Oavsett möjligt förklaringar så kvarstår resultaten att Sverige ligger högt i förekomst av VRI jämfört med andra Europeiska länder. Där kan den höga beläggningsgraden ha en bidragande roll. Tidigare vetenskapliga studier tyder på ett samband mellan överbeläggningar och VRI. Fohm kommer att titta närmare på dessa samband i det svenska materialet.

 • Något man behöver reflektera över är varför Sverige har en hög förekomst av VRI och något högre användning av bredspektrum antibiotika, men ligger fortfarande låg i antibiotikaresistens. Det är en obalans som vi behöver reflektera över.

Förbättringsarbeten – Fokusområden, diskussion i biokupor

Vad kan Strama och vårdhygien arbeta tillsammans med?

 • Pneumonier

 • Urinvägsinfektioner

 • Kirurgisk profylax och postoperativa infektioner

Utifrån fokusområden, vilken/vilka kan passa för gemensamma förbättringsarbeten mellan Strama och vårdhygien lokalt och/eller nationellt?

 • Vilka processer finns eller behöver etableras för att stödja gemensamma förbättringsarbeten? Kan regioner samverka mer och hur? Vilken roll/vilket stöd kan myndigheter ge?

Sammanfattning av efterföljande gruppdiskussion med exempel på diskussionsämnen:

 • Önskemål om något som liknar en ny patientsäkerhetssatsning för slutenvård

 • Samverkan mellan regioner och kommuner, särskilt i vårdens övergångar och informationsöverföring

 • Lyfta organisatoriska förutsättningar på nationellt/ledarskapsnivå, kraftsamling från alla berörda myndigheter i att belysa problemet

 • VH-enheter har begränsade personalresurser

 • Förslag på stöttning från myndigheter:

  • Beteendeinsikter med mera

  • Stöd för implementering av vägledningar, samarbete med Kunskapsstyrningen? Ta fram process för implementering och pilota med några regioner?

Status: Stärkt stöd till kommunal vård och omsorg

Stephan Stenmark

Sammanfattning

Sedan förra samverkansmötet har vi haft fortsatt dialog med NAG vårdhygien och Socialstyrelsen. Vi har landat i att försöka gå vidare med att stödja implementering av Vägledning för vårdhygieniskt arbete och Antibiotikasmart Sveriges kriterier för äldre- och funktionshinderomsorg i kommunerna. Vi bedömer att det vore bra att gå vägen via kunskapsstyrningen för Socialtjänsten där både Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har representanter, och vi försöker att få komma och presentera dessa områden i lämpligt forum.

ECDC landsbesök

Olle Aspevall

Sammanfattning: ECDC och Europakommessionen som gör ett landsbesök för att utvärdera Sveriges arbete inom antibiotikaresistens. Det gäller inom OneHealth, så det är inom human-, veterinärmedicin. Besöket sker under vecka 38. ECDC har en standardiserad utvärdering och har skickat ett formulär med indikatorer – hur vi arbetar med olika aspekter inom vårdhygien, inom Strama, inom övervakning, laboriatoriediagnostik. Första dagen är övergripande, därefter vill ECDC besöka tre regioner – universitetssjukhus, referenslabb, regionsjukhus, vårdcentral, apotek, SÄBO. Sammanfattas muntligt och rapporteras i slutet av veckan. Fohm förbereder och har en referensgrupp för arbetet.

Diskussion

Det finns frivilliga för alla besök ECDC ska göra redan. Observera, det är ett landsbesök och man har en standardiserad mall för vad man vill ta till sig för information, så det är ingen utvärdering.

Resistensläge global utblick

Stephan Stenmark

Presentation av några exempel och trender för utveckling av resistens i Europa och resten av världen. Oroväckande utveckling för Candida Auris och carbapenemresistensta enterobactereales och acinetobacter i många länder. Den senaste ECDC PPM mätningen att resistens förekommer vid strax under10% av VRI:er i Sverige jämfört med vid ca 2/3 av fallen för de länder som ligger högst i Europa. Mycket viktigt med fokus på förebyggande folkhälsoarbete och vårdhygieniska insatser inom vård- och omsorg.

Aktuellt inom WHO och EU med bäring på vårt arbete

Stephan Stenmark

Presentation av WHOs People-centred approach to addressing antimicrobial resistance in human health, WHOs Strategi och kommande handlingsplan för IPC och målen i EU:s rårdsrekommendation.