Mötesanteckningar 2023-05-03

Lyssna

Mötesanteckningar från Folkhälsomyndighetens Samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor, 2023-05-03.

Deltagare

Svensk Förening för Vårdhygien Arbetsmiljöverket, Infektionsläkarföreningen, NAG Vårdhygien, Riksföreningen MAS/MAR, Smittskyddsläkarföreningen Socialstyrelsen, Svenska hygienläkarföreningen, SKR, Folkhälsomyndigheten

Förhinder

Föreningen för klinisk mikrobiologi, Riksföreningen för MAS/MAR

Uppföljning från föregående möte 22-11-10

Förslaget vid förra mötet att bjuda in IVO till samverkansgruppen skjuts upp till nästa möte för att diskutera syfte, mål, form, behov m.m.

Informationsutbyte/aktuellt

SFVH

 • Årets studiedagar är genomförda, väldigt givande och bra. Deltagarna kunde ta del av många fina arbeten och aktuell forskning. Exempel smittrisker kopplade till byggarbeten i vårdmiljöer, neonatalvård, endoskopi, städ, förrådshållning inom tandvård m.m. Delge kunskap och spridning av goda exempel är värdefullt. För att ta del av presentationerna: Hygiendagar 2023 (sfvh.se).
 • Revidering av BOV fortskrider, nytt publikationsdatum 2025 med presentation på Hygiendagarna. Revidering av Vårdhygieniska rekommendationer Mikrobiologisk provtagning av endoskopisk utrustning fortskrider, presenteras på hygiendagarna 2024. Förrådshantering inom tandvård presenteras på Hygiendagarna 2024. Revidering av Tandvårdens läkemedel på gång (Nag Tandvårdensläkemedel på uppdrag av NPO Tandvård).

SHLF

 • Planerar att uppmärksamma RK om behovet av en samordningsfunktion för vårdhygien.
 • Kommer också att uppmärksamma myndigheter på att föreningen gärna är remissmottagare i relevanta frågor.

Arbetsmiljöverket

 • Arbetsmiljöverkets tillsynsaktivitet av organisatorisk och social arbetsmiljö inom vård och omsorg förlängs och utökas till fler verksamheter, bland annat barn- och vuxenpsykiatri och primärvård. Planen är att tillsynen av akutsjukhusen ska vara avslutad i höst.
 • Planering av årets Antibiotikaforum pågår och bland annat kommer sambandet mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet att belysas.
 • Arbetsmiljöverkets projekt med regelförnyelsen pågår för fullt. De nya föreskrifterna ska träda i kraft 1 januari 2025.

SKR

 • Bhk-mätningen genomförd och sammanställs f.n. 158 kommuner har deltagit, 30.000 observationer (25.000 observationer 2022) . Färre regioner deltar för varje år, börjar bli svårt att ta fram nationella data då de större regionerna med universitetssjukhus ej deltar. En av orsakerna är att mätmetoderna tar mycket resurser. Vid senaste mätningen gick databasen ned vid 3 tillfällen och orsakade problem för medlemmarna.
 • Resultat av mätning av följsamhet till hygienrutiner och klädregler publiceras inom kort.
 • Genomlysning pågår av bl.a PPM-VRI, MJG. Resultat klart till september.
 • Utveckling av arbete kring Nära vård.

NAG Vårdhygien

 • Tre arbetsgrupper pågår; vårdrelaterad pneumoni, desinfektionsmedel och
  -metoder samt nationell harmonisering av vårdhandboken.
 • Arbete med att stödja implementering av Vägledning för vårdhygieniskt arbete pågår. Enkät planeras till huvudmännen/regionerna angående implementeringen av vägledningen.
 • Fortsatt arbete kring organisatorisk tillhörighet, uppdrag osv.

Socialstyrelsen

 • Omorganisering på myndigheten kommer att innebära att vi skapa en ny avdelning. Det är ännu inte bestämt vilka enheter som kommer att ingå men en enhet kan vara ”Enheten för patientsäkerhet och vårdhygien”.
 • Webbutbildning ”Basala hygienrutiner i vård och omsorg” revideras, ffa nya formuleringar och utbyte av bilder. Ungefär 100 000 personer har genomgått utbildning (med Bank- ID), dessutom har vi den öppna versionen (utan Bank-ID). Vi håller på att översätta webbutbildning till engelska.
 • Vår webbutbildning ”Förebygga och förhindra smitta- för chefer i vård och omsorg” lanserades december 2023 och hittills ca 370 deltagare.
 • Vi har publicerat två rapporter som berör vårdhygien, Regeringsuppdraget ”Smittskyddsenheternas och smittskyddsläkarnas förutsättningar och kapacitet” samt rapport ” Kompetensförsörjning och arbetssätt inom Vårdhygien och antibiotikaresistensområdet”.
 • Vi har deltagit i internationella handhygiendagen med en poster ihop med Folkhälsomyndigheten samt publicerat i sociala media ” agera för säkert vård” med mycket bra respons.
 • Deltagit med film och broschyr på EU Högnivåmöte om ABR.

Smittskyddsläkarföreningen

 • Skapat en gemensam mall för hur smittskyddsbladen ska utformas och att många grupper kommit igång med uppdateringar.
 • MRB-bladen är publicerade och fågelinfluensa och PNSP (pc-resistenta pneumokocker) är på gång.

Folkhälsomyndigheten

 • ABR-övervakning görs med Svebar, data skickas från 22 (av 26) lab. Systemet håller på att moderniseras från grunden. Då utreds även om patientidentitet ska kunna ingå, eftersom det skulle ge stora förbättringar när det gäller övervakning.
 • Deltar i förhandlingar om nytt EU-direktiv mot ABR. EU föreslår individuella reduceringsmål för medlemsstater för 3e generations cefalosporiner hos E. coli från blododling (10% minskning för Sverige till 2030) och andel MRSA i blododling (3% minskning för Sverige till 2030). Fohm har i stället föreslagit trendbaserade mål, t ex att nuvarande långsamma ökningstakt bibehålls eller minskas.
 • Översatt och publicerat affisch från WHOs material, för att uppmärksamma internationella, i samverkan med Socialstyrelsen.
 • Ökade resurser planeras för arbetet med Infektionsverktyget.
 • Antibiotikasmart – Piloterna inom äldre-och funktionshinderomsorg, skola, förskola och VA är avslutade och kriterierna kommer att revideras efter utvärdering. Sjukhuspiloterna pågår liksom kommunledningspiloter. Efter sommaren startar piloter för vårdcentraler och regionledning. Breddinförande av de första kriterieområdena i början av 2024.
 • HALT-rapporten för 2022 publiceras den 11 maj. Höstens mätning sker vecka 46-47 och i år är det även en europeisk mätning vilket gör att det kommer bli några extra frågor till verksamheterna.

Nästa möte

Doodle skickas ut med förslag på datum för höstens möte.