Mötesanteckningar 2024-05-14

Lyssna

Mötesanteckningar från Folkhälsomyndighetens Samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor, 2024-05-14.

Deltagare

SFVH, NAG vårdhygien, Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Svenska hygienläkarföreningen, Föreningen för klinisk mikrobiologi och Folkhälsomyndigheten

Föregående minnesanteckning

IVO kommer att bjudas in för att nominera representant.

Informationsutbyte/aktuellt

Socialstyrelsen

Enkätundersökning om styrning av städning i vårdlokaler – regioner och i år även kommuner. Rapporten publiceras under hösten.

Handlingsplanen för patientsäkerhet kommer att uppdateras.

Revidering av Vägledning – Hundar i vård och omsorg pågår, publicering preliminärt innan sommaren.

Protokoll och instruktion för att följa basal hygien och klädregler, ej publicerad ännu.

Digitala träffar patientsäkerhet med olika tema.

Uppföljning av våra föreskrifter och allmänna råd om smittförebyggande åtgärder i vissa verksamheter enligt Sol och LSS. Planering om uppföljning av implementeringen kommer att starta inom kort.

Myndigheten har flera regeringsuppdrag inom beredskapsområdet och kapacitetsplanering.

Svenska hygienläkarföreningen

Sedan föregående möte har SHLF fått svar på skrivelsen till UKÄ om behovet av att studenter förmår och vill följa BHK, så att ingen i onödan påbörjar utbildning och stöter på problem senare under studier och arbete. UKÄ menar att behörighetsfrågor inte faller inom UKÄs uppdrag utan att man får vända sig till de olika lärosätena. Det saknas med andra ord enligt UKÄ en nationell aktör som kan hantera dessa frågor. Föreningen går nu vidare med att utarbeta en kravställning vi kan skicka till de utbildningsgivare vi kan identifiera.

Samma grundfråga har betydelse när lärosätena som har läkarprogram nu samordnar sig kring frågor om samvetsfrihet för medicinstudenter. Föreningen har kontakt med den processen och verkar för att på lämpligt sätt få med hygienaspekterna.

Under Infektionsveckan kommer SHLF att stå för en session om MRSA-bärarskap, särskilt med hänsyn till vård-/omsorgspersonal och har förberett detta med en enkät till landets vårdhygieniska enheter.

SHLF och SFVH tillskrev Socialdepartementet i december 2021 om behovet av ett myndighetsansvar för nationell samordning av vårdhygienfrågorna. Nu har som bekant en utredning om ”Stärkt beredskap inför framtida pandemier” ledd av Jan Albert, i uppdrag att utreda den frågan. Anmärkningsvärt nog är dock varken SHLF eller SFVH representerade centralt i utredningen på det vis som Smittskydds- respektive Infektionsläkarföreningarna är. Föreningarna har dock fått besvara en enkät från utredningen.

I övrigt fortskrider arbetet med bland annat hygienläkarforum via Teams, med sikte på att inträffa två gånger per termin, och årligt höstmöte.

Nationell arbetsgrupp vårdhygien

NAG vårdhygiens placering och arbetsformer

SKS och beredningsgruppen har beslutat att NAG vårdhygien från 240101 ska underställas NSG patientsäkerhet och samarbetsformer med NSG är beslutade och aktivitetsplan 2024 godkänd av NSG.

Uppdragsbeskrivning diskuteras med NSG, nästan klar

 • Ta fram och sprida nationella kunskapsstöd för vårdhygien
 • Stödja implementering av kunskapsstöden
 • Följa kunskapsutvecklingen inom det vårdhygieniska området
 • Samverka med relevanta myndigheter och vara remissinstans till dessa

Enkäter

NAG vårdhygien har sänt ut en enkät till alla RSG patientsäkerhet i sjukvårdsregionerna riktad till huvudmännen, det vill säga varje enskild region, med ett antal frågor om hur långt man kommit med implementering av Vägledning för vårdhygieniskt arbete på huvudmannanivå. Resultat:

 • Svar från en eller flera regioner i alla sex sjukvårdsregioner, totalt svar från 11/21 regioner.
 • Majoriteten av regioner har inte fastställt eller implementerat vägledningen i någon form av övergripande handlingsplan, men flera har kopplat vägledningen till en övergripande regional handlingsplan för patientsäkerhet.
 • Regionernas enheter för både smittskydd och vårdhygien kommer att tas i anspråk för framtida implementering men även resurser därutöver.

NAG vårdhygien har sänt ut en enkät till landets vårdhygieniska enheter för att inventera behovet av vårdhygieniska kunskapsstöd med utgångspunkt från en lista med föråldrade eller obefintliga. De mest önskade var

 • Vårdhygieniska krav på operationsverksamhet utanför ordinarie operationsenheter
 • Att förebygga vårdrelaterad urinvägsinfektion

Inget av dessa båda kommer att påbörjas förrän nu pågående avseende desinfektion och vårdrelaterad pneumoni är klara.

Status arbetsgrupper

 • Vägledning desinfektion. Dokumentet klart och godkänt av NSG och NAG, ute på nationell remiss, bland annat till alla vårdhygieniska enheter. Svarstid till juni, publicering efter sommaren.
 • Kunskapsstöd vårdrelaterad pneumoni. Dokumentet är klart och är nu på internremiss till utvalda NPO.
 • Vårdhygienisk harmonisering av Vårdhandboken. Ej tidsbestämt uppdrag till arbetsgrupp som kommer att förnyas och utökas eftersom.

Leveranser sedan föregående möte

 • Ett webbinarium med presentation av Vägledning för vårdhygieniskt arbete har hållits och finns tillgängligt på kunskapsstyrningens webbplats.
 • Svarat på enkät från utredningen Framtida smittskydd.
 • Synpunkter på Socialstyrelsens dokument Egenkontroll av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler.
 • Synpunkter på Folkhälsomyndighetens svar på WHOs enkät om implementering av målområden för IPC.

Arbetsmiljöverket

Ny regelstruktur hos Arbetsmiljöverket träder i kraft den 1 januari 2025, finns på www.av.se På hemsidan finns även en s.k paragrafnyckel för att hitta befintliga föreskrifter i den nya regelstrukturen.

Förstudie om systemfaktorer för arbetsmiljö i hsv.

Precisering av krav på tillpassningstest av andningsskydd från och med 1 januari 2025 (9 § kap.15 AFS 2023:11). Vägledande material om kravet finns på www.av.se.

Helen Karlberg ersätter Jenny Persson Blom som ordinarie representant i vårdhygiensamverkan från och med 3 juni 2024.

SFVH

Hygiendagar

Hygiendagarna genomfördes 16–18 april i Örebro.

BOV

Revidering BOV pågår, förväntas publiceras på Hygiendagarna 2025.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial disk- och spoldesinfektorer är publicerat i maj på sfvh.se (före detta SODA)

Utbildningsmaterial om disk- och spoldesinfektorer (2024) (sfvh.se)

Utbildningsmaterialet finns i två olika nivåer och består av film med inspelat tal för varje utbildningsdel. I slutet av presentationen kan du testa dina kunskaper. Till varje utbildningsdel finns en PDF-fil med talmanus. Detta talmanus kan du använda om du hellre vill läsa informationen.

Två nivåer för utbildningsmaterialet

 • Basnivå – är för all personal som använder disk- och spoldesinfektorer.
 • Påbyggnadsnivå – är nästa steg för utsedd ansvarig personal som ska planera för underhåll och service av disk- och spoldesinfektor.

Ny vårdhygienisk egenkontroll (VEK) för SÄBO och LSS

Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer (sfvh.se)

Vårdhygienisk egenkontroll är avsedd att användas som stöd till verksamhetens ledning i dess arbete enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9), för att säkerställa god vårdhygienisk kvalitet i kommunal eller regional vård och omsorg.

Verktyget är anpassat att användas i verksamheter som bedriver hemtjänst och hälso och sjukvård i ordinärt boende, hälso och sjukvård samt insats korttidsplats för vuxna och särskilda boendeformer enligt SoL och LSS.

Beskrivande dokument med tillhörande bilagor i form av checklista för egenkontroll med vägledande text och mall till handlingsplan finns för nedladdning.

Reviderat dokument om mikrobiologisk provtagning

Nytt reviderat dokument Mikrobiologisk provtagning av endoskopisk utrustning med fokus på flexibla endoskop, diskdesinfektorer, TEE prober samt tork och förvaringsskåp.

Mikrobiologisk provtagning av kanalförsedda flexibla endoskop (sfvh.se)

Det nya dokumentet omfattar även rekommendationer för flexibla endoskop utan kanaler, prober som används vid transesofageal ekokardiografi (TEE) och tork- och förvaringsskåp. Erfarenheterna som erhållits efter första utgåvan har också bidragit till att rekommenderade gränsvärden för endoskop med kanaler har ändrats.

Vårdhygienisk egenkontroll i slutenvård

Påbörjar arbete med revidering av vårdhygienisk egenkontroll i slutenvård.

Nationella hygiendagarna

Nästa års nationella hygiendagar i Örebro 8–10 april.

Tandvårdssektionen

Kunskapsunderlaget Förrådshantering inom tandvård presenterades på Hygiendagarna och publiceras under maj månad.

Föreningen för klinisk mikrobiologi

Aktiviteter planeras för Infektionsveckan/Mikrobiologiskt vårmöte.

Fohm

Dokumentet Åtgärder mot smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg ska uppdateras, publiceras preliminärt innan höstsäsongen.

En vägledning om hantering av MRSA planeras, med syfte att bidra till mer enhetliga rutiner kring handläggning och riskvärdering. För dialog kring innehållet kommer en referensgrupp att bjudas in. Preliminär tidsplan för publicering av vägledningen är januari 2025.

Svebar håller på att uppdateras. Ny version kommer preliminärt att finnas tillgänglig under hösten. Nytt är exempelvis möjlighet att ta emot personnummer och därmed behövs nya avtal med regionerna.

I några remissyttranden har Fohm föreslagit en rutin för framtagande av kunskapsstöd där en bedömning av NSG patientsäkerhet och NAG vårdhygien ingår.

I april rapporterade Folkhälsomyndigheten om uppdraget av regeringen att utvärdera den storskaliga testningen av misstänkt covid. Sammantaget är bedömningen att även vid nästa pandemi kommer att behövas omfattande testning och smittspårning, och beredskapen behöver förbättras.

Övriga frågor

Antibiotikasmart

Sammanfattningsvis

Arbetet med att ta fram antibiotikasmarta kriterier fortskrider enligt framtagen process. Kriterierna för kommunledning, skola, förskola, äldre-och funktionshinderomsorg, vatten och avlopp lanserades i februari. Regionledning och sjukhusledning lanserades 15 maj. Vårdcentralskriterierna lanseras tidig höst.

Samtidigt pågår arbetet för att beskriva effekter och ta fram indikatorer av kriteriearbetet på både lång och kort sikt. Dessutom planeras för en framtida organisation för kriteriearbetet efter november när Vinnovas finansiering upphör.

Om Antibiotikasmart Sverige och kriteriearbetet

Jamrai 2 wp7.4

Sammanfattningsvis stödjer delprojektet kunskapsutveckling inom beteendeförändring i vårdhygienområdet, och evidensbaserade interventioner för beteendeförändring kommer att tas fram. I Sverige planeras inriktning mot äldreomsorgen.

Synpunkter på stöd ang candida auris, karba etc. inspel på hanteringen

Spridning har sett inom vissa verksamheter, även rapporter från andra länder. Eftersom jästsvampen är resistent, svårbehandlad och spridningsbenägen i vårdmiljö är den en kandidat för screening efter vård utomlands och det har lyfts önskemål om nationell rekommendation. Bra att hitta nationell samsyn kring vilka patienter som ska screenas. Diskussion kring ramarna för screeningen. Exempelvis screenar en region utlandsvårdade patienter som identifierats med annat (till exempel carba).

NAG vårdhygien frågar på vilket sätt Fohm och Socialstyrelsen kan bistå med implementeringen av Vägledning för vårdhygieniskt arbete?

I nuläget finns exempelvis hänvisningar till vägledningen i kunskapsstöd och kriterierna i Antibiotikasmart. I kommunikation i olika sammanhang lyfts vägledningen som ett stöd för grundstrukturen för det vårdhygieniska arbetet i Sverige. Fohm tar med frågan för fortsatt diskussion.

Förbättringar av Fohms webbplats

Förändringar av innehåll, struktur och startsida på folkhalsomyndigheten.se planeras, med syftet att öka användbarheten och underlätta navigeringen för våra målgrupper. Arbetet med att genomföra förbättringarna börjar i höst. Fohm vill gärna ha inspel på vilken information som används på vår befintliga webbplats, vad som är viktigast och vad som eftersöks oftast.

Sammanfattningsvis lyfts att sidorna används ofta. Sökfunktionen fungerar inte tillräckligt bra. Trädstrukturen är inte intuitiv. Antibiotika- och vårdhygienrelaterade dokument upplevs som svåra att hitta. Många steg och klick. Förslag att ha en taggning med kategorier som sökord. Smittämnena i alfabetisk ordning är bra. Likaså är epidata bra men svårare att hitta.
Mejla gärna fler inspel till vardhygien@folkhalsomyndigheten.se

Nästa möte

Doodle med datumförslag för höstmötet kommer.