Hälsa – Fördjupat resultat för Folkhälsan i Sverige

Lyssna

För att belysa hälsoläget i befolkningen är det viktigt att följa såväl självskattad hälsa som diagnostiserad sjuklighet och dödlighet. Vi följer ett antal mer övergripande indikatorer som sammanfattar hälsotillståndet för att avgöra om vi är på väg mot att uppfylla det övergripande det folkhälsopolitiska målet om en god och jämlik hälsa.

I publikation Hälsa – Resultat för uppföljningen av övergripande indikatorer på hälsa presenteras resultat för kärnindikatorerna Självskattad hälsa, Medellivslängd, Förtida dödlighet och Allvarlig psykisk påfrestning. Arbete med en kärnindikator för ett samlat mått på sjuklighet alternativt god hälsa pågår och därför redovisas inga resultat för den indikatorn.

Resultat för hälsa

Ta fram egen statistik

Folkhälsomyndigheten har två webbaserade verktyg där du själv kan ta fram statistik över hälsoutfall och hälsans bestämningsfaktorer.

  • Folkhälsodata ger dig möjlighet att skapa tabeller för egen bearbetning.
  • FolkhälsoStudio kan användas för att skapa interaktiva presentationer med olika diagram och kartor.

Folkhälsodata (fohm-app.folkhalsomyndigheten.se)

FolkhälsoStudio (extern webbplats)

FolkhälsoStudio