Kontroll, inflytande och delaktighet – Fördjupat resultat för Folkhälsan i Sverige

Lyssna

För att åstadkomma en god och jämlik hälsa är det viktigt att främja alla individers möjligheter till kontroll, inflytande och delaktighet i samhället och i det dagliga livet.Det gäller oavsett socioekonomisk bakgrund, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning, ålder eller geografisk hemvist.

Ur ett demokratiperspektiv är det viktigt att det civila samhället blir bättre på att nå ut till och inkludera personer som i dag står utanför föreningar, organisationer och nätverk. Ett samhälle där individer eller grupper trakasseras, diskrimineras eller på annat sätt kränks står i motsats till ett inkluderande samhälle och försämrar samhällets förutsättningar för en god och jämlik hälsa i befolkningen. Även att bli utsatt för våld eller hot om våld utgör ett samhällsproblem och bidrar till otrygghet och ohälsa.

De beslutade kärnindikatorerna för målområde 7 är Valdeltagande i allmänna val, Tillit till samhällets institutioner, Tillit till andra, Utsatt för kränkande behandling eller bemötande och Utsatt för våld eller hot om våld.

Resultat för målområde 7

Beskrivning och vetenskaplig grund till målområde 7

Ta fram egen statistik

Folkhälsomyndigheten har två webbaserade verktyg där du själv kan ta fram statistik över hälsoutfall och hälsans bestämningsfaktorer.

  • Folkhälsodata ger dig möjlighet att skapa tabeller för egen bearbetning.
  • FolkhälsoStudio kan användas för att skapa interaktiva presentationer med olika diagram och kartor.

Folkhälsodata (fohm-app.folkhalsomyndigheten.se)

FolkhälsoStudio (extern webbplats)

Om FolkhälsoStudio