Levnadsvanor – Fördjupat resultat för Folkhälsan i Sverige

Lyssna

Hälsosamma levnadsvanor främjar en god hälsa. För att åstadkomma en god och jämlik hälsa är det viktigt att stärka människors handlingsutrymme och möjligheter till hälsosamma levnadsvanor.

För att bidra till en god och jämlik hälsa behöver insatser inom området levnadsvanor vara både främjande och förebyggande. Det innefattar både att begränsa tillgången till hälsoskadliga produkter och att öka tillgängligheten till hälsofrämjande produkter, miljöer och aktiviteter. Daglig tobaksrökning är en av de främsta riskfaktorerna för sjukdomsbördan i Sverige. och är förknippat med en ökad risk för bland annat lungcancer, diabetes, KOL och hjärt- och kärlsjukdom. Alkohol är en riskfaktor för flera olika skador och sjukdomar, däribland alkoholrelaterade beteendestörningar, levercirros, vissa cancerformer, våldsrelaterade skador och fallolyckor. Samtidigt är fysisk aktivitet kopplat till en minskad risk för bland annat vissa cancerformer och hjärt- och kärlsjukdom och har även betydelse för att främja psykisk hälsa. Hälsosamma matvanor kan förebygga fetma och karies och på lång sikt minska risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdom och diabetes.

De beslutade kärnindikatorerna för målområde 6 är Daglig tobaksrökning, Riskkonsumtion av alkohol, Fysisk aktivitet och Grönsaks- och rotfruktsintag.

Resultat för målområde 6

Beskrivning och vetenskaplig grund till målområde 6

Ta fram egen statistik

Folkhälsomyndigheten har två webbaserade verktyg där du själv kan ta fram statistik över hälsoutfall och hälsans bestämningsfaktorer.

  • Folkhälsodata ger dig möjlighet att skapa tabeller för egen bearbetning.
  • FolkhälsoStudio kan användas för att skapa interaktiva presentationer med olika diagram och kartor.

Folkhälsodata (fohm-app.folkhalsomyndigheten.se)

FolkhälsoStudio (extern webbplats)

Om FolkhälsoStudio