En ökad trygghet i närområdet bidrar till att färre avstår från att gå ut ensamma och det blir lättare att nyttja de utomhusmiljöer som främjar hälsa, bland annat genom att gå eller cykla till och från skola och arbete, vistas på lek- och idrottsplatser, och nyttja parker, terrängspår och liknande. Även kvaliteten på den fysiska miljön såväl inne som ute påverkar hälsan. De beslutade kärnindikatorerna för målområde 4 är Kommuners underskott på bostäder till vissa grupper i utsatta situationer, Trångboddhet, Avstått från att gå ut ensam på grund av rädsla och Störd sömn av trafikbuller.

Tillgängliga indikatorer idag

Planerade indikatorer

  • Kommuners underskott på bostäder till vissa grupper i utsatta situationer
  • Trångboddhet

Ta fram egen statistik

Folkhälsomyndigheten har två webbaserade verktyg där du själv kan ta fram statistik över hälsoutfall och hälsans bestämningsfaktorer.