Klassificering av missbrukssubstanser

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att bevaka och utreda behovet av klassificering av sådana varor som inte utgör läkemedel (förordning 2013:1020 med instruktion för Folkhälsomyndigheten). Läkemedelsverket ansvarar för de varor som även används som läkemedel. I de fall någon av myndigheterna finner behov av kontroll av en substans (vara) föreslås detta till regeringen som sedan fattar beslut i frågan.

Förstörandelagen

En utredning kan startas av Folkhälsomyndigheten alternativt efter att en begäran om yttrande inkommer från åklagare.

Klassificering av narkotika

Narkotikaklassificeringen regleras genom narkotikastrafflagen (1968:64) och lag (1992:860) om kontroll av narkotika. Lagarna beskriver vad som definieras som narkotika samt vilka bestämmelser som gäller.

I Sverige tillämpas ett kontrollsystem som klassificerar substanser (varor) individuellt, dvs. substans för substans. Regeringen fattar beslut om vilka varor som ska regleras.

Efter regeringsbeslut om att narkotikaklassificera kommer den, då förordningsändringen träder i kraft, att återfinnas i bilagan till förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika. Substansen tas då bort från listan med substanser för utredning.

Den totala listan över narkotikaklassificerade substanser finns i Läkemedelverkets författningssamling (LVFS 2011:10 inklusive ändringar). Här framgår vad som är narkotika enligt internationella överenskommelser och vad som är nationellt klassificerad narkotika.

Klassificering av hälsofarlig vara

År 1999 tillkom lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Syftet med lagen är att på ett tidigt stadium möjliggöra kontroll av substanser som ”på grund av sina inneboende egenskaper medför fara för människors liv eller hälsa och som används eller kan antas användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan.” Lagen kan bara tillämpas på sådana varor som inte omfattas av narkotikastrafflagen eller lagen om dopingmedel och inte heller är godkända som läkemedel inom EU.

Hälsofarliga varor är ett nationellt begrepp som inte har någon direkt motsvarighet internationellt. Folkhälsomyndigheten bevakar och utreder på uppdrag av regeringen behovet av kontroll av hälsofarliga varor, (förordning 2013:1020, med instruktion för Folkhälsomyndigheten). På förslag från Folkhälsomyndigheten fattar regeringen beslut om vilka varor som ska regleras.

Efter regeringsbeslut om att reglera en substans som hälsofarlig vara kommer den, då förordningsändringen träder i kraft, att återfinnas i bilagan till förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Substansen tas då bort från listan med substanser för utredning.

Sedan lagens tillkomst har ett flertal substanser som klassificerats som hälsofarlig vara i ett senare skede kommit att klassificeras om narkotika.

Klassificeringsdokument

Då Folkhälsomyndigheten anser att det föreligger ett behov att reglera en substans, som narkotika eller hälsofarlig vara, överlämnas ett förslag om detta till regeringen. Som underlag till förslaget ligger ett så kallat klassificeringsdokument, vilket ger en beskrivning av substansen, missbruksbilden, associerade risker etc.

Gå till toppen av sidan