Risk- och skyddsfaktorer för att börja använda tobak

Lyssna

Kunskap om risk- och skyddsfaktorer är viktigt för att veta vad som utgör en risk för, eller skyddar människor från, att börja använda tobak.

Vi har tagit fram en litteraturöversikt där vi beskriver vad forskningen har undersökt om risk- och skyddsfaktorer för att börja använda tobak bland barn och unga i nordiska länder. Studierna har undersökt faktorer, på flera olika nivåer och områden, som kan påverka risken att barn och unga börjar använda tobak:

 • Individuell nivå, till exempel olika personligheter och beteenden.
 • Social och samhällsnivå, till exempel attityder till rökning och kompisrelationer.
 • Levnads- och arbetsförhållanden, till exempel hur väl uppväxtmiljö, familj och skola fungerar.

En mamma och en son som sitter ned och spelar gitarr tillsammans medans ett yngre barn leker på golvet nedanför dem.

Litteraturöversikten är kartläggande. Det innebär att vi endast beskriver litteraturen och inte har värderat kunskapen genom att dra slutsatser om sambandet mellan en faktor och att börja använda tobak.

De riskfaktorer som har studerats är bland annat

Individuella faktorer, till exempel:

 • hyperaktivitet eller impulsivitet
 • antisocialt beteende
 • beteende- eller uppförandeproblem
 • depressionssymptom
 • exponering för rökning i filmer
 • att sakna beslutsamhet att undvika tobak
 • sämre skolprestation.

Sociala och samhällsfaktorer, till exempel:

 • attityd till rökning
 • press att röka från kompisar
 • kompisar som använder tobak
 • mobbning.

Levnads- och arbetsförhållanden, till exempel:

 • familjemedlemmar som använder tobak
 • familjebakgrund
 • socioekonomi
 • vissa skolrelaterade faktorer.

I dagsläget är för få skyddsfaktorer för tobaksdebut studerade och därför har dessa inte kunnat kartläggas.

Gemensamma risk- och skyddsfaktorer för alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar

Vi har även sammanställt en rapport som sammanfattar de gemensamma risk- och skyddsfaktorerna för alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar (ANTS) hos barn och unga i Norden. Rapporten baseras på ovan nämnda litteraturöversikt om risk- och skyddsfaktorer för tobaksdebut samt tidigare publicerade kunskapsunderlag om alkohol, narkotika och spel om pengar. Den redovisar också resultat om användning av alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar från den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor (HLV).