Swelogs 2021

Lyssna

Under hösten 2021 samlade vi in nya data till Swelogs – en av världens största undersökningar för att studera relationen mellan spel om pengar och människors hälsa. Syftet med Swelogs är att studera förändringar både i befolkningen i stort och i olika delgrupper.

Folkhälsomyndigheten genomför studien för att öka kunskapen om spelande och de samband som finns mellan människors livsvillkor, spel om pengar och hälsa. Studien handlar främst om spel om pengar men inkluderar även frågor om dataspel samt frågor som rör den allmänna och psykiska hälsan, t.ex. självmordstankar, alkoholkonsumtion, ekonomi och livshändelser. Svaren är betydelsefulla i vårt arbete med att förebygga spelproblem.

Swelogs 2021 riktade sig till både nya deltagare och personer som deltagit tidigare

Undersökningen genomfördes i två grupper med deltagare. Dels i en uppföljning av deltagare från den tidigare undersökningen (Swelogs 2018), dels i en ny befolkningsundersökning som gick ut till 25 000 personer som valts ut slumpmässigt från Registret över totalbefolkningen (RTB).

Undersökningen togs fram av oss på Folkhälsomyndigheten. Statistikmyndigheten SCB ansvarade för utskick av inbjudan till undersökningen och frågeformulär samt insamlingen av svar via webb eller postenkäter. Cirka 3 000 personer deltog i uppföljningsundersökningen och drygt 7 000 personer i den nya befolkningsundersökningen.

Resultat från Swelogs 2021

Arbetet med datainsamlingen och de första resultaten har rapporterats till regeringen. Under 2022-2023 presenteras fler resultat här och på spelprevention.se.

Resultat från regeringsuppdrag att genomföra en befolkningsstudie om spel (PDF, 866 kB)

  • Tabellsammanställning för Swelogs prevalens-undersökning 2021

    Utgivningsår:
    Författare: Folkhälsomyndigheten

    Rapporten redovisar hur spel om pengar och spelproblem hänger samman med andra områden i människors liv, till exempel sociala relationer, allmän hälsa och familjesituation. Denna kunskap är betydelsefull…