Barn till föräldrar i svår vårdnadskonflikt

Lyssna

FoU Södertörn i samarbete med Lunds universitet.

Projektet undersöker metoderna Konflikt och försoning samt Föräldrakoordinators påverkan på den psykiska hälsan hos barn till föräldrar i svår vårdnadskonflikt. Metoderna jämförs med traditionell domstolsförhandling och arbetet sker i samarbete mellan familjerätter och tingsrätter i projektområdet.

Bakgrund

Det familjerättsliga området har haft en ganska svag metodutveckling trots att svåra separationskonflikter mellan föräldrar ofta finns med i bilden för barn med psykisk ohälsa. Risken för våld i dessa familjer är också överhängande. Sedan några år pågår ett metodutvecklingsprojekt vid FoU-Södertörn med implementering av metoderna Konflikt & försoning och Föräldrakoordinator i ägarkommunernas enheter för familjerätt och de tingsrätter som de samarbetar med. Föreliggande projekt är en utvidgning av utvärderingen av metoderna för att fokusera på barnens situation.

Syfte

Med frågor om barnen i vårdnadskonflikter syftar utvidgningen till att komplettera studien High-conflict families of divorce (en studie av föräldrar, deras vårdnadskonflikt samt en effektanalys av tre handläggningsmodeller) till att även omfatta barnen i familjer med vårdnadskonflikter och barnens mående över tid.

Arbetssätt

Projektet undersöker barnens psykiska hälsa i en kartläggning för att se vad de nya arbetsmetoderna betyder för barnen, jämfört med traditionell handläggning, det vill säga domstolsförhandling. Målet är att fylla kunskapsluckor om barn till föräldrar i vårdnadskonflikter samt att undersöka vilken effekt modellerna har på barnens mående.

Uppföljning och utvärdering

Kartläggningen av barnen till föräldrar i svår vårdnadskonflikt sker genom en webbaserad enkätundersökning, som analyseras med SPSS och ligger till grund för en fördjupande intervjustudie. I en effektstudie med tre mätstationer över tid bedöms resultatet av tre olika familjerättsliga insatser, domstolsförhandling, Konflikt & försoning och Föräldrakoordinator. Även här används en webbaserad enkät. Dessutom görs en textanalys av stämningsansökningar och snabbyttranden för att fastställa vilka föräldrar som hamnar i en tvist, vad tvisten handlar om och vilka barn som berörs.