Hembesök i samverkan – socialtjänst och barnhälsovård

Lyssna

Hembesök i samverkan mellan förebyggande socialtjänst och barnhälsovård innebär att personal från båda verksamheterna tillsammans besöker familjerna i deras hem. På den här sidan har vi samlat information om hembesök i samverkan.

Barn som lever i socioekonomisk utsatthet har ökad risk för sämre hälsa på både kort och lång sikt. Tidiga och förebyggande insatser kan minska riskerna för ohälsa och på sikt bidra till en mer jämlik hälsa. Barnhälsovården och socialtjänsten är viktiga samhällsaktörer i detta arbete.

I Sverige tyder forskning på att hembesök i samverkan mellan förebyggande socialtjänst och barnhälsovård kan ha positiva effekter för både barn och föräldrar. Även personal verkar uppleva arbetsmodellen som positiv. Hembesök i samverkan kan därför vara ett sätt att arbeta för att förebygga och främja barns hälsa och utveckling.

Hembesök i samverkan - erfarenheter från praktiken

Chefer och personal som arbetar med hembesök i samverkan berättar om sina erfarenheter av arbetssättet

Filmer från föreläsningar

Inspirationsdag 7 november 2019

Se filmer från föreläsningen: Hembesök i samverkan – Inspirationsdag 7 november 2019

Konferensen "Värna våra yngsta" 8-9 oktober 2019

Film på Nka:s webbplats: Vad är föräldrarådgivarens roll under hembesöket? Vad har utökade hembesök med BHV betytt för socialtjänstens förebyggande arbete?

År 2018 tecknade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen en överenskommelse om ökad tillgänglighet till barnhälsovården med fokus socioekonomisk utsatthet. Under 2018 och 2019 har regionerna fått medel för att genomföra insatser på området. Regeringen valde även att ge Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att följa och stödja insatser som genomförs inom ramen för överenskommelsen. Flera regioner har valt att satsa på hembesök i samverkan och efterfrågat kunskap och erfarenheter kring arbetet med hembesök i samverkan.

Läs mer

Hembesök i samverkan – forskning och praktik

Om implementering

Utvecklingsarbete, nationella strategier m.m.