Under de senaste åren har Folkhälsomyndigheten arbetat för att öka kunskapen om stöd till barn i dessa familjer genom ett regeringsuppdrag som genomförts i samverkan med Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting. Regeringsuppdraget löpte 2011–2015 och har utgått från de satsningar som skett utifrån den nationella strategin för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Strategin antogs av riksdagen 2011 och gällde till och med 2015. En ny ANDT-strategi för 2016–2020 har antagits efter det.

Utvecklingsprojekt, systematisk litteraturöversikt och konferenser

Folkhälsomyndighetens del i utvecklingsarbetet har varit att utveckla kunskapen om stöd till barn i familjer med missbruksproblem, psykisk ohälsa eller där våld förekommer. Vi har gjort det genom att fördela medel till lokala och regionala utvecklingsprojekt, tagit fram en systematisk litteraturöversikt på området samt spridit kunskap och erfarenheter från arbetet genom nationella konferenser.

Stöd till 18 utvecklingsprojekt för ökad kunskap

Sedan 2012 har Folkhälsomyndigheten stöttat och fördelat drygt 40 miljoner kronor till 18 lokala och regionala utvecklingsprojekt. Några projekt har genomfört effektmätningar av särskilda metoder. Andra projekt identifierat skyddsfaktorer för dessa barn och några projekt har infört och utvärderat implementeringen av insatser och metoder. Projekten har bedrivits av kommuner, landsting, regionförbund, universitet och en stiftelse. Alla i nära samarbete med forskare. Projekten avslutades 2015.

Varje projekt har tagit fram en slutrapport som beskriver de resultat och erfarenheter som tagits fram under projekttiden. Baserat på slutrapporterna har Folkhälsomyndigheten gjort en rapport som övergripande presenterar resultat och erfarenheter som tagits fram inom ramen för projektens arbete.

Ta del av projektens arbete och slutrapporteringar

Folkhälsomyndigheten kommer också att publicera en rapport, en systematisk litteraturöversikt, som handlar om effekter av riktade förebyggande insatser till målgruppen.

Läs mer

Socialstyrelsen - Stöd till barn som är anhöriga

NKa - Barn som anhöriga

SKL - Förstärkt föräldrastöd vid missbruk och beroende