Stöd till barn i familjer med missbruksproblem m.m.

Lyssna

En del barn lever med föräldrar och vårdnadshavare som brister i sin omsorgsförmåga på grund av beroendeproblem eller psykisk ohälsa, eller för att våld förekommer i familjen. Här beskriver vi Folkhälsomyndighetens arbete med att uppmärksamma och stödja dessa barn.

Utvecklingsarbete om stöd till barn i familjer med missbruksproblem, psykisk ohälsa och våld

Åren 2011–2016 arbetade Folkhälsomyndigheten tillsammans med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner för att öka kunskapen om samhällets stöd till barn i familjer där föräldrar eller vårdnadshavare har beroendeproblem eller psykisk ohälsa, eller där våld förekommer. Arbetet utgick från satsningar i den nationella strategin för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011–2015. Sedan dess har vi arbetat vidare för att stärka stödet till barn i familjer med sådana svårigheter, inom ramen för regeringsuppdraget ”Stöd till kunskapsutveckling på regional och lokal nivå samt idéburen sektor inom området psykisk hälsa”, som pågår fram till och med 2022, med slutredovisning 2023.

Utvecklingsprojekt, systematisk litteraturöversikt och konferenser

Under 2011–2016 fördelade vi medel till lokala och regionala utvecklingsprojekt, tog fram en systematisk litteraturöversikt på området och ordnade nationella konferenser för att sprida kunskap och erfarenheter från arbetet.

Vi fördelade drygt 40 miljoner kronor under perioden och gav stöd till 18 lokala och regionala utvecklingsprojekt. Projekten bedrevs av kommuner, landsting, regionförbund, universitet och en stiftelse – alla i nära samarbete med forskare. Projekten avslutades 2015.

För varje projekt finns en slutrapport som beskriver resultat och erfarenheter. Dessa slutrapporter har vi sammanställt till en övergripande rapport.

Dessutom har vi tagit fram en systematisk litteraturöversikt om förebyggande insatsers effekter på barnens hälsa och om ifall sådana insatser kan stärka barns skyddsfaktorer.

Sedan 2017 arrangerar Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) vid Linnéuniversitetet konferensen ”Värna våra yngsta” för att öka kunskapen om spädbarns behov och rätt till hälsa samt utveckling i utsatta situationer.

Hälsa hos barn och unga

Rinkebys utökade hembesöksprogram (Ruth)

Rinkebys utökade hembesöksprogram (Ruth), Utökat barnhälsovårdsprogram för förstagångsföräldrar, är en samverkan mellan Rinkeby BVC och föräldrarådgivare inom Rinkeby-Kista socialtjänst. Syftet med projektet var att öka förutsättningarna för god hälsa hos barn som växer upp i socioekonomiskt utsatta områden såsom Rinkeby, genom att tidigt erbjuda föräldrarna individuellt anpassade insatser. Vi finansierade projektet inom ramen för det utvecklingsarbete som pågick 2011–2016, och sedan dess har vi finansierat tre studier för att närmare undersöka hur insatsen kan förstärka förutsättningarna för god hälsa.
Den första studien undersökte hembesöksprogrammets effekt på föräldrars hälsolitteracitet och på barnens hälsa och utveckling. I uppdraget ingick också att beskriva och dokumentera arbetssättet för att ta fram en vägledning. Den andra var en kvalitativ studie för att se vilka delar i det sociala sammanhanget som var viktigast för att använda RUTH i praktiken.
En tredje studie undersökte effekterna i andra utsatta områden i Region Stockholm som infört programmet. Karolinska Institutet publicerar resultaten från utvärderingarna under 2022, och Folkhälsomyndigheten publicerar kunskapsstöd i början av 2023.