Under de senaste åren har Folkhälsomyndigheten arbetat för att öka kunskapen om stöd till barn i dessa familjer genom ett regeringsuppdrag som genomförts i samverkan med Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting. Regeringsuppdraget löpte 2011–2015 och har utgått från de satsningar som skett utifrån den nationella strategin för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Strategin antogs av riksdagen 2011 och gällde till och med 2015. Sedan ANDT-strategin 2016–2020 antogs har myndigheten fortsatt arbeta för att öka kunskapen om dessa familjers behov.

Modell för utökade hembesök, lärobok, konferenser, faktablad

Den modell för utökade hembesöksprogram som utvecklades under 2013–2014 i Rinkeby har under 2018 dokumenterats i en vägledande manual, med tillhörande informationsbroschyrer för föräldrar och besökare. Materialet ska fungera som underlag för den som vill veta mera om hur utökade hembesök kan användas i barnhälsovården.

Under 2017–2019 pågår även arbete med att skriva en lärobok utifrån resultaten från projektet Skol-BIM. Det späda barnets hälsa och utveckling uppmärksammas under 2018 under en andra nationell konferens för att Värna de yngsta. Resultaten från den systematiska litteraturöversikten är nu också publicerade i ett kortare faktablad.

Utvecklingsprojekt, systematisk litteraturöversikt och konferenser

Folkhälsomyndighetens del i utvecklingsarbetet har varit att utveckla kunskapen om stöd till barn i familjer med missbruksproblem, psykisk ohälsa eller där våld förekommer. Vi har gjort det genom att fördela medel till lokala och regionala utvecklingsprojekt, tagit fram en systematisk litteraturöversikt på området samt spridit kunskap och erfarenheter från arbetet genom nationella konferenser.

Stöd till 18 utvecklingsprojekt för ökad kunskap

Sedan 2012 har Folkhälsomyndigheten stöttat och fördelat drygt 40 miljoner kronor till 18 lokala och regionala utvecklingsprojekt. Några projekt har genomfört effektmätningar av särskilda metoder. Andra projekt identifierat skyddsfaktorer för dessa barn och några projekt har infört och utvärderat implementeringen av insatser och metoder. Projekten har bedrivits av kommuner, landsting, regionförbund, universitet och en stiftelse. Alla i nära samarbete med forskare. Projekten avslutades 2015.

Varje projekt har tagit fram en slutrapport som beskriver de resultat och erfarenheter som tagits fram under projekttiden. Baserat på slutrapporterna har Folkhälsomyndigheten gjort en rapport som övergripande presenterar resultat och erfarenheter som tagits fram inom ramen för projektens arbete.

Folkhälsomyndigheten har också under uppdragstiden tagit fram en rapport, en systematisk litteraturöversikt, som handlar om effekter av riktade förebyggande insatser till målgruppen.

Rapport: Förebyggande insatser till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom och våld

Läs mer