Folkhälsomyndigheten ansvarar föruppföljning av målområde 3 inom folkhälsopolitiken: barns och ungas uppväxtvillkor. Här finner du information om de faktorer som påverkar barns och ungas hälsa och utvecklingen av dessa över tid. Här finner du även information om våra undersökningar av barns och ungas hälsa.

Vad påverkar barns hälsa?

Förhållandena under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Tidiga åtgärder i hem- och skolmiljön främjar barns och ungas hälsa och minskar skillnader uppväxtvillkor.

Hemmiljön

Miljön i hemmet är en viktig faktor som påverkar barns och ungas hälsa under uppväxten och senare i livet. En god relation mellan barn och föräldrar minskar risken för en rad olika hälsoproblem och riskbeteenden hos barnen. Relationen förälder-barn är därför en central indikator för att följa utvecklingen av miljön i hemmet.

Uppföljningen av indikatorn visar bland annat att:

  • De allra flesta barn kommer mycket eller ganska bra överens med båda sina föräldrar.
  • Barn med föräldrar födda utanför Sverige har jämförelsevis en något sämre relation.
  • Förälderns utbildningsnivå påverkar inte entydigt relationen till barnet.
  • I tjänstemanna- och företagarhushåll anger en något större andel barn att de kommer mycket bra överens med sina föräldrar än barn i arbetarhushåll.

Skolmiljön

En god miljö i skola och förskola är en viktig förutsättning för barns och ungas skolprestationer. Barn och unga som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskola har sämre möjligheter inom arbetslivet. Relationer i skolan liksom barns och ungas kompetenser är centrala indikatorer för uppföljning av skolmiljön.

Uppföljningen visar bland annat att:

  • Majoriteten av barnen anser att lärare och andra elever behandlar dem bra och rättvist.
  • En fjärdedel av eleverna i årskurs 9 når inte kunskapsmålen i ett eller flera ämnen.
  • En av tio elever i årskurs 9 saknar behörighet till gymnasiet.
  • En fjärdedel av eleverna i gymnasiet får inte ett slutbetyg inom fyra år.
  • Det finns stora skillnader mellan flickor och pojkar och mellan elever med svensk bakgrund och utländsk bakgrund liksom skillnader utifrån föräldrarnas utbildningsnivå.
  • När det gäller miljön i förskolan håller förskolan i Sverige generellt god kvalitet med hög andel utbildad personal och hög personaltäthet.