Barnhälsovård och socialtjänst i samverkan

Lyssna

Barnhälsovårdsenhet Nord vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm i samverkan med Karolinska Institutet.

Projektrapport

Projektets egen slutrapport som beskriver de resultat och erfarenheter som tagits fram under projekttiden.

Utökat barnhälsovårdsprogram för förstagångsföräldrar

Om projektet

Inom projektet erbjuds alla förstagångsföräldrar ett utökat barnhälsovårds-program. Detta görs i form av hembesök och tät kontakt med barnhälsovården och föräldrarådgivarna som arbetar inom socialtjänstens förebyggande verksamhet. Projektet undersöker hur insatserna påverkar barnen och deras familjer, samt hur arbetssättet kan samordnas mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Bakgrund

I Rinkeby-Kista stadsdel i Stockholms stad kan en stor andel av barnen sägas växa upp i riskmiljöer. Bland den vuxna befolkningen finns många nyanlända flyktingar, en högre andel med långvarig begränsande sjukdom och en stor andel har svårt att komma in i det svenska arbetslivet. Många omfattas därför inte av socialförsäkringarna. Enligt socialtjänstens statistik är våld i familjen det enskilt vanligaste skälet i anmälningarna till socialtjänsten om barn som far illa. I områden med hög andel barn i riskmiljöer krävs därför ett utökat program för att barnhälsovården ska kunna utföra planerat hälsoarbete.

Syfte

Att förbättra förutsättningarna för god psykisk hälsa bland barn som växer upp i riskmiljö genom att tidigt erbjuda stödjande insatser till förstagångsföräldrar. Syftet är både att studera effekter av insatsen, men också hur interventionen kan genomföras bland befolkningen i ett utsatt bostadsområde, och hur den kan integreras med befintlig verksamhet i samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Arbetssätt

Interventionen utgörs av ett utökat barnhälsovårdsprogram vilket innebär tät kontakt med barnhälsovården (BVC-sjuksköterska) och socialtjänstens förebyggande verksamhet (föräldrarådgivare) i form av hembesök. Programmet innehåller sex planerade hembesök under barnets första 15 månader. Interventionen erbjuds alla förstagångsföräldrar med nyfödda barn vid Rinkeby BVC. Motsvarande grupp vid Husby BVC utgör kontrollgrupp. Såväl interventionsgrupp som kontrollgrupp följer i övrigt barnhälsovårdens basprogram.

Utvärdering och uppföljning

Utvärderingen innebär jämförelser mellan Rinkeby BVC och Husby BVC, med avseende både på process och effekt. Innan start intervjuas deltagande BVC och föräldrarådgivarna i syfte att dokumentera vilka behov av stöd de identifierar hos föräldrarna och varför. Medverkande personal och ett urval föräldrar, i både interventions- och kontrollgrupp, intervjuas under genomförandets gång. Effektutvärderingen är kvantitativ, med avseende på hälsa, hälsorelaterad livskvalitet och trygghet i föräldrarollen bland föräldrar. För barnen mäts bl.a. vårdkonsumtion, tillväxt och hälsoproblem. Data samlas in både från föräldrar och barn i interventionsgruppen och kontrollgruppen. Där det är möjligt analyseras trender över tid. Processutvärderingen speglar genomförandet, framgångsfaktorer och vilka hinder som upplevdes.