Barns rätt till stöd som anhöriga till patienter

Lyssna

Neurologiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i samarbete med Karolinska Institutet.

Projektrapport

Projektets egen slutrapport som beskriver de resultat och erfarenheter som tagits fram under projekttiden.

Att uppmärksamma barn till svårt sjuka patienter på en neurologisk klinik (diva-portal.org)

Om projektet

För att uppmärksamma patienter med minderåriga barn och erbjuda stöd har det på den neurologiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset införts en rutin och ett arbetssätt som utvärderas. För att stödja ökad kunskap på området får personal utbildning i tre metoder för familjeinriktat stöd; Beardslees familjeintervention, Föra barnen på tal och BRA-samtal.

Bakgrund

Den 1 januari 2010 infördes en ändring i hälso-och sjukvårdslagen för att beakta barns behov av information, råd och stöd när en förälder är allvarligt sjuk. Som en följd av detta har en rutin tagits fram på neurologiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset som innebär att patientansvarig läkare/sjuksköterska ställer frågan om det finns minderåriga barn och då informera om barnens rätt till information och stöd. I dagsläget vet vi väldigt lite om hur barn till allvarligt neurologisk sjuka stöttas på bästa sätt och i vilken utsträckning de berörda barnen får det stöd och den information de är berättigad till.

Syfte

Syftet är att bidra till kunskapsutvecklingen om stödmodeller, arbetsmodeller och implementering av ett familjefokuserat arbetssätt när det gäller barn till föräldrar med allvarlig neurologisk sjukdom.

Arbetssätt

Som grund för projektet genomförs en kartläggning av patienter och barnens aktuella livssituation. Vidare får personal utbildning och kontinuerlig handledning av tre familjefokuserade metoder som kommer att testas och provas ut.

Uppföljning och utvärdering

Utvärderingen består av flera delar. Dels kommer implementeringen av rutinen att informera föräldrar om de minderåriga barnens situation att följas upp via enkäter till personal och patienter samt via journalgranskning. Metoderna Beardslees familjeintervention, Föra barnen på tal och BRA-samtal som erbjuds på kliniken utvärderas i form av enkäter riktade till barn, föräldrar och personal. Utvärderingen omfattar barnens psykiska hälsa, familjeklimat samt upplevelsen av att delta i eller att genomföra interventionerna.