Dialogsamtal med föräldrar om alkohol

Lyssna

Psykiatri Skåne i samarbete med Uppsala universitet och Göteborgs universitet.

Projektrapport

Projektets egen slutrapport som beskriver de resultat och erfarenheter som tagits fram under projekttiden.

Barnmorskans dialogsamtal om alkohol i livscykelperspektiv med båda blivande föräldrarna (researchgate.net)

Om projektet

Projektet utvecklar en metod för socialt och psykosocialt stöd till blivande föräldrar för en alkoholfri graviditet och en ansvarsfull alkoholkonsumtion under föräldraskapet. Detta görs genom dialogsamtal med blivande föräldrar. Påverkas de blivande föräldrarnas alkoholvanor av det särskilda dialogsamtalet?

Bakgrund

Dialogsamtal om alkohol i ett livscykelperspektiv, är strukturerade samtal för att stimulera föräldrarnas reflektioner gällande alkoholanvändning under graviditet och barnens uppväxt. Samtalen baseras på ett samtalsformulär. Forskning har visat att partners alkoholanvändning kan påverka den gravidas alkoholanvändning.

Syfte

Utveckling av en metod för socialt- och psykosocialt stöd till de blivande föräldrarna för en alkoholfri graviditet och ansvarsfull alkoholkonsumtion under föräldraskapet.

Arbetssätt

Inom projektet kommer barnmorskor vid mödravårdscentraler att använda samtalsformuläret i sina samtal med blivande föräldrar. Såväl den egna som partnerns upplevelse av stöd från partnern för förändring av alkoholkonsumtion prövas. Via samtal samt enkät, alternativt via två enkäter, deltar 200 blivande föräldrapar.

Uppföljning och utvärdering

Tidigare insamlat datamaterial (Härrydastudien) används för att undersöka om partnerns alkoholvanor påverkar den gravidas alkoholvanor och om dialogsamtal i början av graviditet även påverkar partnerns alkoholkonsumtion.