Kognitiv behandling vid barnmisshandel (KIBB)

Lyssna

Stiftelsen Allmänna Barnhuset i samarbete med Linköpings universitet.

Projektrapport

Projektets egen slutrapport som beskriver de resultat och erfarenheter som tagits fram under projekttiden.

KIBB projektet Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel 2013-2015 (allmannabarnhuset.se)

Om projektet

KIBB är en behandlingsmodell för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit. Det är en integrerad behandling vilket betyder att barn och föräldrar får hjälp var för sig och tillsammans. Modellen bygger på 16 tillfällen med olika teman. Projektet utbildar behandlare, genomför och utvärderar modellen.

Bakgrund

Kognitiv behandling vid barnmisshandel (KIBB) är en behandlingsmodell för familjer där fysisk barnmisshandel har förekommit. Den bygger på att familjer i öppenvård gemensamt eller enskilt får behandling i barn- respektive föräldragrupp. Behandlingen pågår i 16 veckor. Varje behandlingstillfälle avslutas med att hela familjen träffas tillsammans med sin familjebehandlare. Tidigare pilotförsök i Sverige har visat positiva resultat.

Syfte

Syftet är att utbilda, implementera och utvärdera KIBB.

Arbetssätt

Inom projektet kommer sex behandlare att certifieras som utbildare i KIBB-modellen med stöd av Melissa Runyon vid Cares Institute, New Jersey, USA. I certifieringen till utbildare ingår att genomföra en utbildning med nya behandlare. De nya behandlarna är anställda vid Barnahusen i Stockholm, Göteborg, Sundsvall, Västmanland, Södra Roslagen och Huddinge/Botkyrka. I utbildningen till KIBB behandlare ingår att genomföra behandlingsprogrammet med familjer som kommer till Barnahuset.

Uppföljning och utvärdering

I forskningsstudien ingår barn och föräldrar som fått del av KIBB behandling i behandlingsgrupp (rekryterade med hjälp av pilotprojektgrupper och sex Barnahus) samt en kontrollgrupp (rekryterade genom Barnahus som inte erbjuder KIBB). I båda grupperna görs för – och eftermätningar samt en uppföljande mätning sex månader efter avslutad behandling. Varje Barnahus som ingår i projektet åtar sig att under projekttiden lämna data till forskargruppen på familjer som gått igenom KIBB behandling.