Aktivt integrationsarbete i skolan

Lyssna

Borås Stad i samarbete med FoU Sjuhärad Välfärd.

Projektrapport

Projektets egen slutrapport som beskriver de resultat och erfarenheter som tagits fram under projekttiden.

Utvärdering av projektet Hela Skolan (diva-portal.org)

Om projektet

Projektet går ut på att två socionomer med behandlingskompetens arbetar för att främja ömsesidig kulturanpassning vid en skola, på individ och gruppnivå. Projektet prövar om kulturanpassningen minskar normbrytande beteende och förbättrar skolresultaten.

Bakgrund

År 2011 genomförde Stadsdelsnämnden Väster i Borås Stad en nedläggning av Norrbyskolan där närapå alla eleverna var utlandsfödda eller andra generationens invandrare. Mycket stor andel av eleverna hade annat förstaspråk än svenska. En intention med nedläggningen av Norrbyskolan var att underlätta integrationen och språkutvecklingen för de elever som var utlandsfödda eller med svenska som andraspråk. Eleverna kom istället att tillhöra Byttorpsskolan och Hestraskolan, båda i ett område med en annan socioekonomisk sammansättning och med betydligt mindre andel elever som är utlandsfödda eller med svenska som andraspråk. De mottagande skolorna ställdes inför nya utmaningar och det blev tydligt att integration kräver aktiva, strukturerade åtgärder med nogsam uppföljning.

Syfte

Syftet med projektet är att arbeta aktivt med insatser för att öka det sociokulturella utbytet bland eleverna och att, med utgångspunkt i tidigare forskning, införa en elevbaserad mätning av kulturellt förhållningssätt och sedan följa utvecklingen över tid. Avsikten är att pröva om den ömsesidiga kulturanpassningen utvecklas i positiv riktning, och om detta i sin tur minskar normbrytande beteende och förbättrar skolresultaten.

Arbetssätt

Två deltidsanställda socionomer med behandlingskompetens arbetar med åtgärder som främjar den ömsesidiga kulturanpassningen, på individ och gruppnivå. Effekter följs upp med regelbundna mätningar på individnivå. Nya förhållnings- och arbetssätt för personal och elevhälsa ska utvecklas, som stödjer den ömsesidiga anpassningsprocessen bland eleverna.

Uppföljning och utvärdering

Tonvikten i utvärderingen ligger på kvantitativa metoder där eleverna på både Byttorpsskolan (interventionsgrupp) och Hestraskolan (kontrollgrupp) besvarar frågor om (a) förhållningssätt till den egna och omgivande kulturen, (b) normbrytande beteende, (c) orättvist bemötande, och (d) skolarbetet. Innan det aktiva förändringsarbetet påbörjas på Byttorpsskolan så genomförs en baslinjemätning på båda skolorna. Därefter genomförs enkäten en gång per termin. De insamlade uppgifterna analyseras sedan för att pröva om eventuella skillnader i kulturellt förhållningssätt på de två skolorna ökar sedan insatserna på Byttorpsskolan inletts. Analyser genomförs också för att pröva om en ökad ömsesidig kulturanpassning inverkar positivt över tid på normbrytande beteende och skolarbete.