På gång inom mat, fysisk aktivitet, övervikt och fetma

Lyssna

Här presenterar vi olika uppdrag och projekt som vi arbetar med inom mat, fysisk aktivitet, övervikt och fetma.

Uppdrag om insatser för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till nationella mål med indikatorer, samt insatsområden för att ge en tydlig inriktning för arbetet med hållbar livsmedelskonsumtion. Vi har lämnat två delredovisningar till regeringen och kommande redovisningar sker januari 2024 och januari 2025.

Nationella mål för hållbar livsmedelskonsumtion

Uppdrag om insatser för främjande av ökad fysisk aktivitet med särskilt fokus på barn och unga

Uppdraget syftar till att skapa en struktur och tydlig inriktning för ett långsiktigt arbete med att främja fysisk aktivitet. Folkhälsomyndigheten ska med stöd av Naturvårdsverket föreslå hur arbetet ska utformas och även lämna förslag på relevanta delmål och indikatorer kopplat till berörda folkhälsopolitiska mål. Uppdraget slutredovisas till regeringen i mars 2025.

Uppdrag att fördela medel, stödja ökad förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FaR) samt att främja ökad följsamhet till förskrivna FaR

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en metod med gott vetenskapligt stöd och ett användbart verktyg för hälso-och sjukvården för att förebygga och behandla olika sjukdomar. För att stärka förutsättningarna för arbetet har E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag av regeringen att fördela medel, stödja ökad förskrivning, föreslå ett statligt digitalt stöd, samt främja ökad följsamhet till FaR. Folkhälsomyndighetens uppgift är att tillsammans med Socialstyrelsen följa upp hur regionerna arbetar med dessa insatser och utvärdera satsningen, samt särskilt stärka förutsättningarna för den långsiktiga uppföljningen av arbetet.

Uppdrag att förbereda och införa ett fritidskort för barn och unga

Uppdraget innebär att förbereda och ta fram ett förslag för en digital tjänst och för införandet av ett fritidskort för barn och unga. Fritidskortet ska ge barn och unga ökad tillgång till idrott, kultur, friluftsliv och annat föreningsliv. Särskilt barn och unga från socioekonomiskt utsatta hushåll ska genom fritidskortet få utökade möjligheter att delta i fritidsaktiviteter.

Folkhälsomyndigheten har två ansvarsområden vars syfte är att:

  1. Ta fram förslag till en ändamålsenlig och kostnadseffektiv kommunikationsstrategi för fritidskortet.
  2. Ta fram förslag till en modell för att löpande följa upp och utvärdera fritidskortets effekter på folkhälsan för barn och unga.