Det övergripande målet för samhällets insatser är att begränsa spridning av hiv och andra sexuellt överförda och blodburna infektioner, samt begränsa konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och den enskilde.

Delmål

  1. Ett brett och effektivt hälsofrämjande och förebyggande arbete ska finnas i hela landet. För att uppnå större effekt och ett optimalt utnyttjande av tillgängliga resurser ska det även finnas förebyggande insatser som anpassas till olika gruppers behov.
  2. Att tidigt identifiera och behandla hivinfektion
  3. Att stigma och diskriminering relaterad till hivinfektion minimeras, och att personer som lever med hivinfektion kan berätta om sin infektion utan oro för att särbehandlas

Folkhälsomyndigheten har haft ett uppdrag att se över innehåll och delmål för den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Folkhälsomyndigheten har lämnat ett förslag på uppdatering till Socialdepartementet.

Läs Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Folkhälsomyndighetens roll i det förebyggande arbetet

Hiv och sexuellt överförda infektioner (STI), kan få konsekvenser för den enskilde personen och samhället. Infektionerna kan förebyggas genom kunskapsspridning, testning, rådgivning samt genom att stödja beteendeförändringar när det behövs. De sexuellt överförda infektionerna som Folkhälsomyndigheten följer inom ramen för den nationella strategin är hiv, klamydia, gonorré och syfilis. Hepatit kan också överföras sexuellt men är i huvudsak en blodburen smitta. Det förebyggande arbetet mot hiv och STI i Sverige ska ske samordnat på olika arenor och i samverkan mellan olika aktörer.

Arbetet på Folkhälsomyndigheten omfattar bland annat:

  • initiera studier och samla in data som underlag för rapportering,
  • ta fram kunskapsunderlag och vägledning,
  • rapportera utvecklingen, nationellt och internationellt,
  • fördela statsbidrag för hiv- och STI-prevention.

Samordning

Det hiv- och STI-förebyggande arbetet på nationell nivå ska enligt nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar ske i samverkan med andra aktörer, på nationell, regional och lokal nivå, inom offentlig sektor och civila samhället.

Exempel på samordningsfora är organisationsforum som samlar alla riksorganisationer som beviljas statsbidrag för hiv/STI-prevention, samt Myndighetssamverkan för SRHR och hiv/STI-prevention, som samlar flertalet myndigheter som vars verksamhetsområde innefattar förebyggande arbete mot hiv och STI.

Läs mer

Kunskapsstöd och uppföljning (hiv/STI)
Statsanslaget 2:4