Vi fördelar årligen statsbidrag inom hiv- och STI-prevention till civilsamhällsorganisationer på nationell, regional och lokal nivå vars verksamhet är inriktad mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner genom statsanslag 2:4. Anslaget uppgår 2021 till totalt 75,5 miljoner kronor. Vi återrapporterar användningen av statsanslaget till Socialdepartementet i maj varje år.

Statsanslag 2:4 regleras i vårt regleringsbrev och avser:

  • Högst 21 000 000 kronor betalas ut i enlighet med förordningen (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar till ideella organisationer som bedriver hivpreventivt arbete.
  • Högst 41 000 000 kronor betalas ut i enlighet med förordningen (2018:596) om statsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.
  • Högst 13 500 000 kronor används till finansiering av insatser på nationell nivå och till övergripande samordning och uppföljning. Medlen får inte användas för Folkhälsomyndighetens egen löpande verksamhet.

Medel att söka

Information om medel att söka inom statsanslag 2:4 till hiv- och STI-prevention.

Styrdokument