Kvalitetssäkrad hivprevention

Folkhälsomyndigheten var till och med 2016 deltagare i EU-projektet "Quality Action".

Syftet var att förbättra kvaliteten i det hivpreventiva arbetet i Europa. För att underlätta arbetet med att kvalitetssäkra och utveckla det hiv- och STI-preventiva arbetet i Sverige har Folkhälsomyndigheten tagit fram en vägledning för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av hivpreventivt arbete, Att lyckas med hivprevention. Vägledningen kan användas av alla som arbetar med hiv- och STI-preventiva projekt och insatser inom landsting, kommun och i civila samhällets organisationer.

Ger tydlig bild av förutsättningarna

I vägledningen ingår ett frågeformulär som efter att ha besvarats ger en tydlig bild av projektets förutsättningar att nå önskade resultat. Frågorna omfattar tre aspekter av en insats eller ett projekt som är vanliga att utgå ifrån i kvalitetsarbete: struktur, process och resultat. Inom varje kategori finns frågor kring viktiga framgångsfaktorer, så kallade indikatorer, för arbetets kvalitet. Positiva svar pekar på att projektet eller insatsen har ett bra upplägg och bedrivs på ett sätt som bör leda till ett bra resultat. Negativa svar tyder på att förbättringar i planering eller genomförande behövs.

Frågorna finns även i form av en interaktiv arbetsbok som kan laddas ner för att sedan fyllas i digital och sparas eller skrivas ut.

Materialet är baserat på en vetenskaplig litteraturstudie och publicerad artikel. Mer information om den vetenskapliga bakgrunden finns i fördjupningsdelen av vägledningen. Likaså instruktioner till den som ska förbereda och leda arbetsmöten med arbetsboken som utgångspunkt.

Att lyckas med hivprevention – vägledning för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av hivpreventivt arbete

Arbetsbok – Att lyckas med hivprevention

Quality Action

Detta material är resultatet av ett treårigt EU-projekt som handlar om att förbättra kvaliteten i det hivpreventiva arbetet i Europa. I projektet Quality Action har man tagit fram olika verktyg som gör det lättare att planera, genomföra och följa upp projekt med hög kvalitet inom hivprevention och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Läs mer om projektet Quality Action.

Gå till toppen av sidan