Kunskapsstöd och uppföljning (hiv/STI)

Lyssna

Inom ramen för arbetet med nationell strategi för hiv/STI och vissa andra smittsamma sjukdomar tar Folkhälsomyndigheten fram kunskapsunderlag. Kunskapen ska stödja utvecklingen av det förebyggande arbetet på nationell, regional och lokal nivå.

Preventionsgrupper

Hela befolkningen omfattas av de förebyggande insatserna mot hiv och STI samt vissa blodsjukdomar, eftersom alla kan få hiv eller en STI. I strategin identifieras preventionsgrupper som är särskilt viktiga att nå i det hiv/STI-förebyggande arbetet.

Mer om målgrupper som är viktiga att nå i det hivpreventiva arbetet

Att lyckas med hivprevention – interaktiv arbetsbok

För att projekt och insatser ska ge avsedd effekt är det viktigt att arbetet håller en hög kvalitet. Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett frågebatteri som är speciellt utvecklat och utvärderat för att underlätta arbetet med att kvalitetssäkra hiv- och STI-preventivt arbete. Frågorna omfattar tre aspekter av en insats eller ett projekt som är vanliga att utgå ifrån i kvalitetsarbete: struktur, process och resultat. Inom varje aspekt finns frågor kring viktiga framgångsfaktorer, så kallade indikatorer, för arbetets kvalitet.

Att lyckas med hivprevention – interaktiv arbetsbok

Informations- och utbildningsmaterial

Folkhälsomyndigheten genomför egna informationsinsatser kring hiv och STI och finansierar genom statsbidrag till civila samhällets organisationer en rad olika insatser.

Informations- och utbildningsmaterial om hiv/STI