Inom ramen för uppdraget startade även försöksverksamheter med hälsocoacher riktade till personer 60–75 år inom fyra olika landsting/regioner med tillhörande kommuner. Försöksverksamheten har gått ut på att testa en samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande mellan landsting/regioner, kommuner och den ideella sektorn. Uppdraget har skett i samarbete med Socialstyrelsen och redovisades i november 2013.

I början av 2014 fick Folkhälsomyndigheten ett förlängt uppdrag som innebär fördjupade analyser av försöksverksamheten och en treårsuppföljning av de individer som deltagit i forskningsstudien. Uppdraget har delredovisas till Socialdepartementet i januari 2015. Slutredovisning sker i januari 2016.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en statlig myndighet under Socialdepartementet och har till uppgift att främja hälsan och förebygga sjukdomar och skador. Myndigheten har regeringens uppdrag att vara nationell kunskapsmyndighet för metoder och strategier, att följa upp och utvärdera folkhälsopolitiken, samt att utöva tillsyn inom alkohol- och tobaksområdena. Riksdag och regering bestämmer vilken inriktning myndighetens arbete ska ha.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet och har en bred verksamhet som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och epidemiologi. Större delen av arbetet är riktat till personal, ansvariga och beslutsfattare inom dessa områden. Socialstyrelsen ger stöd, påverkar och granskar på flera olika sätt. Riksdag och regering bestämmer vilken inriktning myndighetens arbete ska ha.

Socialstyrelsens webbplats Kunskapsguiden är till för dig som arbetar med hälsa, vård och omsorg. Där finns samlad kunskap inom evidensbaserad praktik, missbruk och beroende, psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre. Kunskapsguiden ger dig bästa tillgängliga kunskap samt stöd och vägledning i din yrkesroll.