Sammanfattning för vecka 18, 2022

  • Rese och rörelsemått indikerar fortsatt återhämtning mot prepandemiska resenivåer, och är senaste veckorna cirka 5-10 procentenheter lägre än baslinje från 2019.
  • Resande ökar kraftigt från början av maj 2022, vilket till stor grad kan kopplas till ökad utomhusvistelse och i viss mån till generell ökad aktivitet.
  • Tydligast ökning i resande ses enligt flera mått i Stockholmregionen.
  • Resande i kollektivtrafiken är fortsatt cirka 20-25 procentenheter lägre än innan pandemin, med svagt ökande trend. Under samma period 2021 låg resande på en nivå motsvarande 40-50 procentenheter lägre än innan pandemin.

Denna rapport innehåller data från hela vecka 18.

Mobilmastdata från Telia

Det som mäts av Telia är anonymiserade rörelser mellan telefonmasters upptagningsområden. Detta kan sedan slås ut på olika nivåer, varav de Folkhälsomyndigheten använder är i huvudsak kommun- och region-nivå. Befolkningstäthet och därmed täthet på telefonmaster påverkar hur stora rörelser som kan fångas upp i olika delar av landet.

Resande på nationell nivå

Olika mått speglar olika resande och uppvisar årstidsvariation samt reaktion på reseråd. Graf över alla restyper i Sverige under 2019-2020 samt 2020-2021.

De absoluta måtten uppvisar mönster som kan vara relevanta för smittspridning, och ställda bredvid 2019 års rörelsemönster ger de en viss bild av befolkningens ansträngningar.

Figur 1. Resor per invånare, alla restyper mellan 1 mars 2020 till och med vecka 18 2022.

Graf över alla restyper i Sverige under 2019-2020 samt 2020-2022.

Resande i regionerna

Figur 2. Samtliga resor inom och mellan kommuner. Dagliga resor mellan 1 oktober 2020 till och vecka 18 2022.

Graf över alla restyper i olika regioner i Sverige mellan oktober 2020 till innestående vecka för rapporten.

Absoluta mått överskattar resande i högbefolkade områden med fler telefonmaster. Relativa mått speglar den ansträngning befolkningen har gjort för att minska sin rörelse. Baslinje är motsvarande vecka och veckodag 2019 utjämnat för variation av högtider.

Figur 3. Resor mellan kommuner per invånare mellan 1 mars 2020 till och vecka 18 2022.

Förklaring finns i texten.

Resor mellan kommuner speglar i större utsträckning avrådd aktivitet såsom resor till nöjesområden, shoppinggallerior, fester – och i mindre utsträckning promenader eller besök till matbutiker, icke-avrådd aktivitet. Måttet täcker inte aktivitet inom ~500 meter från hemmet.

Hemarbetesanalys

Resor dagtid till en plats där man spenderar minst två timmar stationärt. (Se nedan för specifik definition).

Figur 4. Dagliga arbetsresor per person mellan mars 2020 till och med vecka 18 2022.

Förklaring finns i sammanfattningen.

Resor i Norden

Figur 5. Summering av samtliga restyper i Norden mellan vecka 5 2020 och vecka 17 2022.

Förklaring finns i sammanfattningen.

Google

Figur 6a. Data från Android-användare under perioden februari 2020 till och med vecka 18 2022.

Förklaring finns i sammanfattningen.

Figur 6b. Data över parkvistelse från Android-användare mellan februari 2020 och augusti 2021. Uppdaterad för vecka 18 2022.

Ligger fortfarande under en normalvecka.

Kollektivtrafik, SL – Stockholms län

Figur 7. Resande i kollektivtrafiken, uppdaterad för vecka 16 2022.

Förklaring i sammanfattningen.

Definitioner

Om Telia-data

Datan skapas genom tidstämplar från Telias telemaster som kombineras med mastens täckningsområde. All data anonymiseras och aggregeras helt automatiserat innan användning för att skydda den personliga integriteten och kan aldrig ledas tillbaka till en enskild individ. Det enda som analyseras är rörelsemönster för grupper, frånkopplat från individ och person. Dessa processer följer GDPR och E-privacy direktivet. Utifrån Telias marknadsandel och en statistisk modell uppräknas datan till att representera hela befolkningen i syfte att skapa insikter om hur grupper av människor rör sig i samhället.

Om Jobba hemifrån-analysen

Jobba hemifrån-analysen bygger på rörelsemönster som är indikativa av kontorsarbete, dvs. rörelsemönster som påbörjas innan kl. 16, är stationära längre än en timme och sker mer än 500 meter från morgonens rörelsemönster.

Noter

  • Om inget annat anges visas dagligen insamlad data som rullande 14-dagarsmedelvärden för att jämna ut förutsägbara och förväntade skillnader mellan veckodagar. Detta medför att föregående veckas kurva påverkas av läget innevarande vecka.
  • I internationell analys exkluderas vecka 24 2020 för samtliga länder samt veckor 41 2020 och 3 2021 för Sverige på grund av underhåll.
  • Data från Telia för 5 maj 2021 exkluderas på grund av dataavvikelse.
  • Vissa resemått har korrigerats sedan de första rapporterna, därav har bland annat summering av ”samtliga resor” i olika regioner skiftat något. Ytterligare förändringar av grafer kan ske mellan veckouppdateringar när säkrare data inhämtats eller då analysen utvecklas ytterligare. Dessa förändringar kommenteras endast när de medför en förändring i situationstolkningen.