Sammanfattning för vecka 12

  • Efter att resande minskat under sportloven ökade nivån för att under vecka 10 nå till den platå som infunnit sig sedan januari.
  • Under vecka 11-12 ökade resandet något sett till hela landet, tydligast utanför Stockholmsregionen.
  • Arbetsresor visar en stigande trend och har gjort det sedan slutet på februari.
  • Under ordinarie år innebär påsken ett ökat resande – i år infaller den under vecka 13. Tendenser till sådan ökning kan anas och det kan finnas risk för ökad smittspridning i samband med detta.

Mobilmastdata från Telia

Det som mäts av Telia är anonymiserade rörelser mellan telefonmasters upptagningsområden. Detta kan sedan slås ut på olika nivåer, varav de Folkhälsomyndigheten använder är i huvudsak kommun- och region-nivå. Befolkningstäthet och därmed täthet på telefonmaster påverkar hur stora rörelser som kan fångas upp i olika delar av landet.

Resande på nationell nivå

Figur 1. Resor per invånare, alla restyper mellan 1 mars till och med april, vecka 12 2021.

En graf som visar två kurvor över resande 2019 och 2020. Kurvan för 2020-21 är avsevärt lägre än för 2019-20.

Olika mått speglar olika resande och uppvisar årstidsvariation samt reaktion på reseråd.

De absoluta måtten uppvisar mönster som kan vara relevanta för smittspridning, och ställda bredvid 2019 års rörelsemönster ger de en viss bild av befolkningens ansträngningar.

Resande i regionerna

Figur 2. Samtliga resor inom och mellan kommunen. Dagliga resor mellan 1 oktober 2020 till och med april, vecka 12 2021.

En graf som visar ett summariskt mått av både resande inom och mellan regioner per person över oktober till april. En svag uppgång kan anas under februari-mars 2021.

Observera: Absoluta mått kan överskatta resande i tätbebyggda områden som Stockholmregionen, då telefonmasterna står tätare. Relativa mått speglar den ansträngning befolkningen har gjort för att minska sin rörelse. Baseline är motsvarande vecka och veckodag 2019 utjämnat för variation av högtider.

Figur 3. Resor mellan kommuner per invånare mellan 1 oktober 2020 till och med april, vecka 12 2021.

En graf som visar relativ minskning jämfört med 2019 i resande från oktober 2020 oktober till april 2021.

Resor mellan kommuner speglar i större utsträckning avrådd aktivitet såsom resor till nöjesområden, shoppinggallerior, fester – och i mindre utsträckning promenader eller besök till matbutiker, d.v.s. sådant som inte är avrått. Det täcker dock ej aktivitet inom cirka 500 meter från hemmet.

Hemarbetesanalys

Det som mäts i detta fall är resor dagtid till en plats där den resande spenderar minst två timmar stationärt.

Figur 4. Dagliga arbetsresor per person mellan 1 mars 2020 till och med april, vecka 12 2021.

En graf som visar arbetsresor per person mellan mars 2020 och mars 2021. Sex linjer ses med Skåne, Västra Götaland, Stockholm, Övriga Svealand, Övriga Götaland och Norrland. Linjerna uppvisar liknande mönster med en kraftig nedgång under mars-maj 2020, viss återhämtning under maj-juli, en dipp under juli-augusti 2020 och sedan en mycket kraftig dipp mellan slutet av december 2020 till mitten på januari 2021. Nivån under februari-mars 2021 är längre än någon gång tidigare.

Arbetsresor är ett proxymått som söker spegla resor till och från kontorsarbetsplats eller arbetsplats där man i huvudsak är stationär. (Se nedan för specifik definition).

Resor i Norden

Figur 5. Summering av samtliga restyper mellan vecka 5 2020 och vecka 12 2021.

En graf som visar en summering av samtliga restyper över 2020 och relativ minskning jämfört med vecka 6. Under större delen av året ligger Sveriges rörelse lägre än andra nordiska länder.

Google resemått

Figur 6. Data från anonym Android-användare under perioden februari 2020 till och med april, vecka 12 2021.

En graf som visar 6 olika mått på resande från Google i förhållande till normalvecka. Det som visas är uppehälle: vid Station i kollektivtrafiken; i matbutiker och apotek; i shopping och nöjesområden; på arbetsplatser; och i bostäder.

Kollektivtrafik, SL – Stockholms län

Figur 7. Totalt resande i kollektivtrafiken mellan vecka 7 2020 till och med vecka 11 2021.

En graf som visar resande under 2020-2021 i SLs kollektivtrafik utslaget per fordontyp: lokaltåg, pendeltåg, buss och tunnelbana.

Definitioner

Om Telia-data

Datan skapas genom tidstämplar från Telias telemaster som kombineras med mastens täckningsområde. All data anonymiseras och aggregeras helt automatiserat innan användning för att skydda den personliga integriteten och kan aldrig ledas tillbaka till en enskild individ. Det enda som analyseras är rörelsemönster för grupper, frånkopplat från individ och person. Dessa processer följer GDPR och E-privacy direktivet. Utifrån Telias marknadsandel och en statistisk modell uppräknas datan till att representera hela befolkningen i syfte att skapa insikter om hur grupper av människor rör sig i samhället.

Om Jobba hemifrån-analysen

Jobba hemifrån-analysen bygger på rörelsemönster som är indikativa av kontorsarbete, dvs. rörelsemönster som påbörjas innan kl. 16, är stationära längre än en timme och sker mer än 500 meter från morgonens rörelsemönster.

Noter

  • Om inget annat anges visas dagligen insamlad data som rullande 14-dagarsmedelvärden för att jämna ut förutsägbara och förväntade skillnader mellan veckodagar. Detta medför att föregående veckas kurva påverkas av läget innevarande vecka.
  • I internationell analys exkluderas vecka 24 2020 för samtliga länder samt veckor 41 2020 och 3 2021 för Sverige på grund av underhåll.
  • Vissa resemått har korrigerats sedan veckorapport vecka 9, därav har bland annat summering av ”samtliga resor” i olika regioner skiftat något. Ytterligare förändringar av grafer kan ske mellan veckouppdateringar när säkrare data inhämtats eller då analysen utvecklas ytterligare. Dessa förändringar kommenteras endast när de medför en förändring i situationstolkningen.