Campylobacter (Sverige, augusti–oktober 2021)

Lyssna

Detta utbrott av campylobacter är över. Campylobacterinfektionerna tillbaka i nivå med antalet fall innan ökningen i juli.

2021-10-28

En ökning av antalet campylobacterinfektioner sågs från början av juli och fram till mitten av augusti med flest fall under veckorna 31-33 då 179-191 fall anmäldes per vecka. Efter en månad av succesiv minskning tilltog sedan antalet anmälda fall igen under vecka 39-40 för att sedan återigen minska (figur). Förändringarna sågs i hela landet.

Ökningarna av antalet anmälda fall har föregåtts av en ökad andel slaktkycklingar som burit på campylobacter (Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Tidigare studier har visat att sjukdomsfall ofta kopplas till otillräckligt tillagat kycklingkött vilket gör det troligt att den förhöjda förekomsten av campylobacter i kycklingflockar varit orsaken till ökningen av humanfall.

Folkhälsomyndigheten har samlat in prover från fall inom det mikrobiologiska övervakningsprogrammet under veckorna 34-37 för att identifiera förekomst av gemensamma smittkällor. Myndighetsgemensamt arbete pågår för att försöka hitta orsaker till ökningen och typningsresultaten är en del i det arbetet. De typer av campylobacter som påvisas hos humanfallen jämförs med typer påvisade hos kycklingflockar.

Figuren visar antalet inrapporterade fall med campylobacterinfektion per vecka under 2021 till vecka 42 (till och med 2021-10-24) samt för åren 2018-2020, för fall smittade i Sverige och fall med okänt smittland.

Figur 2021-10-28. Antalet inrapporterade fall med campylobacterinfektion per vecka under 2021 till vecka 42.

figuren visar från början av året en låg förekomst av campylobacterfall med under 50 fall per vecka för att sedan öka från vecka 27-33 med upp till ca 150-200 fall per vecka för att sedan minska. Ytterligare en topp ses v 39-40 med drygt 100 fall. Senaste två veckorna har fallen varit drygt 50 per vecka

2021-08-23

De senaste veckorna har antalet personer som insjuknat med campylobacterinfektion varit högre än tidigare veckor. Ökningen har setts i hela landet och i samtliga åldersgrupper. Perioden har föregåtts av en ökad andel slaktkycklingflockar som burit på campylobacter (Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Tidigare studier har visat att sjukdomsfall ofta kopplas till rått kycklingkött vilket gör det troligt att ökad förekomst av campylobacter i kycklingflockar är orsak till ökningen av humanfall. Under de närmaste veckorna kommer Folkhälsomyndigheten att samla in prov från sjukdomsfallen för analys och typning som del i det mikrobiologiska övervakningsprogrammet för att därigenom identifiera förekomst av gemensamma smittkällor. Typning av isolat sker under vecka 34-37.

Figuren visar antalet inrapporterade fall med campylobacterinfektion per vecka under 2021 till vecka 33 (till och med 2021-08-23, vecka 33 är ofullständig) samt för åren 2018–2020, för fall smittade i Sverige och fall med okänt smittland.

Figur 2021-08-23. Antalet inrapporterade fall med campylobacterinfektion per vecka.

Grafen visar antalet anmälda fall per vecka under 2021 som staplar. Under v 29-33 har antalet fall varit högre än tidigare med 150-200 fall, tidigare  i år har antalet fall varit under 50 till  upp till 100 fall i veckan. Mönstret följer tidigare år, 2018-2020 med fler fall under sensommaren, dessa år visas som linjer i grafen.

Läs mer